عنوان دسته بندی

تعبير خواب – جدیدترین “تعبیر خواب” های ایرانی و خارجی

تعبیر خواب

در اين بخش از سايت باعلم ، ميتوانيد” تعبیر خواب” هايی را كه ديده ايد بخوانيد . اين “تعبیر خواب” ها بر اساس گفته های بزرگان بوده و جمع آوری شده است . لطفا به تعبیر خواب هايتان به عنوان سرگرمی نگاه كنيد و تصميم گيری هاي مهم زندگی خود را بر اساس تعبیر خواب انجام ندهيد .

افكار و مشغله های ذهنی فردی و گرفتاری های روزانه و همچنین نوع تغذیه و یا تغییر فصل میتواند روی خواب هایی که میبینیم تاثر گذار باشد . “تعبیر خواب” از زمان های گذشته مورد توجه مردم جهان بوده و هنوز هم افراد زیادی به تعبیر خواب اعتقاد شدید دارند .

از سال جدید به مرور تعبیر خواب های جدید و نظر معبرهای خارجی نیز در سایت قرار خواهد گرفت . تعبیر خواب های خارجی از سال 96 به صورت اختصاصی ترجمه و تهیه خواهند شد

تعبیر خواب آنلاین, تعبیر خواب ابن سیرین, تعبیر خواب امام صادق, تعبیر خواب مورچه, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب مرده, تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام, تعبیر خواب مار,

تعبیر خواب | تعبیر دیدن غلمان (حوری ، فرشته) در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني غلمان تعبیر فرشتگان را دارد.ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. نوشته اند اگر بيماري ملائک مقرب را در خواب ببيند که بشاش و گشاده رو باشند از بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود را مي پردازد و ادا مي کند و محبوس از زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي اگر اين فرشتگان عبوس و گرفته و غمين باشند تعبير خلاف آن است که گفته شد. نوشته اند که اگر…
ادامه مطلب

تعبیر خواب دوختن پارچه | تعبیر دیدن فاستونی در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران آمده و در زبان فارسي پذيرفته شده و تقريبا هويت ايراني يافته است. در سال هاي پيش از مشروطيت و حتي در جريان آن فاستوني تنها پارچه اي بود که با آن سرداري مي دوختند لذا بسيار شناخته شده و معمول بوده و بازار گرمي داشت. سرداري لباس راحتي بود که مردان مي پوشيدند و به اين علت آن را ترجيح مي دادند که زير آن مي توانستند هر چه دوست دارند بپوشند. در خواب فاستوني رنگ و نوع مشخص ندارد که ما…
ادامه مطلب

تعبیر خواب افتادن در فاضلاب | تعبیر دیدن فاضلاب در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و آب کثيف جمع شده و عفونت آن در فضاي خانه پيچيده اندوهي براي شما پيش مي آيد. چنان چه در خواب ديديد که همان لوله گرفته شده را گشوديد و فاضلاب کثيف جمع شده را جريان انداختيد به طوري که برود خواب شما مي گويد مشکلي براي شما پيش مي آيد که رفع مي گردد و فراغت حاصل مي کنيد. چنان چه در خواب ببيند لوله فاضلاب را درست مي کنيد کاري مفيد انجام مي دهيد که به حفظ حيثيت خودتان و ديگران تمام مي شود و به طور مساوي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا رفتن به غار در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند در غار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود. اگر بيند در غار رفت و بيرون آمد، دليل كه به كاري سخت گرفتار شود. اگر بيند در غار رفت و آن غار روشن شد، دليل كه او را در زندان كنند. اگر غار را تنگ و تاريك بديد، دليل كه محبوس و هلاك شود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن غار در خواب خوب نيست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بيرون نيامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنيد به غار بزرگي رسيديد، در…
ادامه مطلب

تعبیر خواب دعوا کردن با طلبکار | دیدن طلبکار در خواب | تعبیر بدهکار

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني طلبکار در خواب يا حريف است يا رقيب، يا خصم و دشمن. اگر واقعا بدهکار باشيد و در خواب طلبکار خود يا هر طلبکار بيگانه يا هرکسي که به اسم طلبکار ببينيد تعبير ندارد چرا که دنباله انديشه هاي شماست و خوابتان واکنش تشويشي است که در زمينه بدهي خويش داريد. اما اگر واقعا بدهکار نباشيد و در خواب ببينيد کسي به نام طلبکار به شما مراجعه کرده، يا حريف است يا رقيب و يا دشمن که تفاوت و شدت و ضعف نسبت به وضع و موقعيت خودتان که بيننده رويا هستيد فرق مي کند. تشخيص اين…
ادامه مطلب

تعبیر خواب گردنبند طلا | تعبیر دیدن طوق در خواب | تعبیر خلخال پا

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن طوق درخواب بر سه وجه است. اول: حج گذاردن. دوم: ولايت يافتن. سوم: خصومت و اهانت كردن و غلام و كنيزك. اگر در خواب بيند كه طوق درگردن داشت، دليل است از پادشاه مال يابد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه طوق درگردن داشت، دليل است كه دعوي به دروغ گويد. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر درخواب طوق زرين بيند، دليل بر ولايت است. اگر مسين يا آهنين باشد، دليل كه با كسي خصومت كند. تعبير خواب به روايت…
ادامه مطلب

تعبیر خواب حلق آویز شدن از طناب | تعبیر دیدن یا بستن طناب در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني طناب در خواب کاري است که مي کنيد، رشته اي است که در دست داريد و پيوندي است که شما را به ديگر افراد جامعه ارتباط مي دهد. اگر در خواب ببينيد که مثلا به خواهش همسرتان طنابي در حياط خانه مي بنديد که رخت هاي شسته را روي آن بگسترانند بين شما و همسرتان و ساير افراد خانواده پيوندي استوار مي شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولاني. البته اين طول و استحکام نسبي است نه ميزاني که با وجب اندازه گيري شود. اگر ديديد طنابي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب داشتن طلق رنگی | تعبیر دیدن طلق شیشه ای در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني طلق در خواب، قلب واقعيت است. انکار حقايقي است که گاه به روشني شيشه و شکنندگي بلور هستند. چنانچه در خواب ببينيد طلق داريد موردي پيش مي آيد که آگاهانه ريا مي کنيد و حقيقتي را وارونه نشان مي دهيد يا امري بديهي را منکر مي شويد که طبعا براي شما جز ندامت و پشيماني از جهت خودتان و ملامت از جهت ديگران نتيجه اي نمي آورد. چنانچه ببينيد ديگري طلق دارد و وجود آن طلق به نحوي با شما رابطه پيدا مي کند او قلب واقعيت مي کند و زيانش متوجه شما که بيننده خواب هستيد مي…
ادامه مطلب

تعبیر حرف زدن طوطی در خواب | تعبیر دیدن طوطی در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن طوطي درخواب بر سه وجه باشد. اول: فرزند. دوم: دختري دوشيزه. سوم: شاگردي جلد. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن طوطي، دليل فرزند و غلام بود. اگر بيند طوطي از دست او بپريد، دليل كه فرزندش سفر كند. اگر بيند كه طوطي با وي سخن گفت، دليل كه كاري كند كه مردم را از آن عجب آيد. طوطي ماده درخواب، دليل بر دختر دوشيزه كند و طوطي نر، دليل بر مردي پاكدل يا غلامي پارسا باشد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني طوطي در…
ادامه مطلب

تعبیر سقوط در خواب | تعبیر دیدن یا پرواز کردن با طیاره در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خود را نبينيد. اين را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حيات بيننده خواب را خطري حتمي تهديد مي کند. پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن. اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است. اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد. پرواز در شب تحولي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا زدن طبل در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق اگر بيند طبل مي زند، دليل كه كاري باطل كند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني طبل و صداي طبل در خواب هاي ما کلا گوياي بيهودگي است و پوچي. طبل زدن ارتکاب عمل بيهوده و لغو است نه خلاف و گناه. طبل زدن کاري است که نه براي خود بيننده خواب سود دارد و نه به ديگران فايده مي رساند. اگر بيننده خواب ببيند که طبل مي زند عملي آن چنان که گفته شد بيهوده و لغو انجام مي دهد. کاري مي کند که حتي توجه ديگران را جلب مي نمايد اما بيهوده است و فاقد سود و فايده .…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن طاووس در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگي مالدار. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند كه طاووسي نر داشت، دليل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسي ماده بيند، دليل كه زن بگيرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند. تعبير خواب به روايت حضرت دانيال ديدن طاووس به خواب، دليل بر زن مفسده باشد. اگر بيند كه طاووس با وي سخن گفت، دليل كه ولايتي يابد. اگر بيند طاووس…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن صاعقه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند از ابر آتش صاعقه مي افتد، دليل است كه به قدر آن آتش اهل آن ديار را از رحمت رسد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه صاعقه بيفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن صاعقه به خودي خود بد نيست اگر در خواب ببينيم که آسمان منقلب است و صاعقه مي درخشد و ابرها مي غرند ، در زندگي ما تحولي پديد مي آيد. چنانچه در اين حالت باران ببارد و آسمان آرام بگيرد رحمت خداوندي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن صندوق یا صندوقچه در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن صندوق به خواب بر سه وجه است. اول: عزو جاه. دوم: بلندي. سوم: زن. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر بيند كه صندوقي نو و پاكيزه داشت، دليل كه زني خوبروي و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بيند، تاويل به خلاف اين باشد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني صندوق همسر است يا دوست رازدار و يک رنگ. ابن سيرين مي گويد که صندوق در خواب يا جاه است يا زن و هم او از امام صادق عليه السلام نقل مي کند که صندوق در خواب يا جاه است…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن صندلی در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني در خواب هاي ما صندلي اشاره به چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد. اگر زني در خواب صندلي ببيند و صندلي داشته باشد و ببيند که روي يک صندلي محکم و شيک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگي خانوادگي خويش راضي است و با همسرش روابط بسيار خوبي دارد که جاي نگراني نيست. اگر مردي ببيند روي چنين صندلي نشسته از شغل و کار و حرفه خويش خشنود است و خودش فکر مي کند حرفه اش مطمئن و آينده اش تامين مي باشد خواب او نيز اين اميد را مي دهد. اگر در خواب ببينيد که روي صندلي بسيار بزرگي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن صفحه گرامافون در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني صفحه گرامافون همسر يا مصاحب وراج و پرحرفي است که در خانه شما مي زيد يا دوستي است که بسيار حرف مي زند و با مکرر گويي هاي خويش موجب تکدر و تالم شما مي شود ليکن هرگز او را از خود نمي رانيد و نمي رنجانيد. اگر کسي صفحه اي به شما داد امانتي به شما سپرده مي شود و اگر شما به کسي صفحه داديد به يکي از دوستان خويش کمک مي کنيد و اين کمک شما بيشتر لفظي و ارزنده است زيرا با اين که وسعت و توانائي زياد در آن زمينه نداريد اين مساعدت را انجام مي دهيد. اگر ديديد کسي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر صبح و روشنایی در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن صبح، دليل بر قوت اهل آن ديار باشد. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند كه صبح صادق بدميد و روشن گشت، دليل است اهل آن ديار ايمن شوند. اگر بيند كه بعد از روشني تاريك شد، تاويل به خلاف اين بود. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر بيند كه صبح بدميد و رنگ آن سرخ بود، دليل است در آن ديار خونريزي بسيار شود. اگر رنگ آن زرد بود، دليل بيماري است. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني صبح به معني وجود…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن صافی در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد که مايعي را صاف مي کنيد يا صافي به کار مي بريد مشکلي در زندگيتان پديد مي آيد که در جهت رفع آن کوشش بسيار لازم است و دقت زياد بايد صرف کرد ولي مي توانيد مشکل را از سر راه خويش برداريد . ديدن صافي در خواب هيچ خبر بدي براي بيننده رويا ندارد
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شمشاد در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شمشاد مردي است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقير و مستمند ولي هر چه دارد مي نماياند و پنهان نمي کند. او حد خويش را مي شناسد و در رعايت حدود ديگران نيز اصرار دارد. او انساني است که هر چه زائد بر نياز خويشتن دارد در پايان سال انفاق مي کند و مجددا با اقل سرمايه کار خويش را مي آغازد و در آخر سال بار ديگر صاحب تمکن مي گردد و برنامه سال پيش را به اجرا در مي آورد. او مردي است خوش رو و نيک محضر و راز دار که اسرار اطرافيان خويش را مي داند و هرگز بر…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شمشیر در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شمشير درخواب بر پنج وجه بود. اول: فرزند. دوم: ولايت. سوم: محبت. چهارم: منفعت. پنجم: ظفر و ديدن شمشير، دليل بر مردي قوي و فصيح بود. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين شمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در خواب بيند كه در دست شمشير داشت، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند كه شمشير او در نيام بشكست، دليل فرزند او در شكم بميرد. اگر مردي بيند شمشير برهنه داشت و خواست كه بر كسي زند، دليل كه سخني انديشده…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شمع در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: فرزند. چهارم: عروسي. پنجم: فرمانروائي. ششم: مهتري. هفتم: سراي. هشتم: شادي. نهم: علم. دهم: توانگري. يازدهم: عيش. دوازدهم: كنيزك. سيزدهم: زن. چهاردهم: چنانكه بيننده بيند. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دليل كه عز و دولت و نعمتش زياده گردد. اگر شمع افروخته ديد در خانه خود، كه خانه از نور آن روشن شد، دليل كه…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شمعدان در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنايي هاي ما زا آن جا مايه مي گيرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش مي يابيم و آسايش مي کنيم و تامين داريم. خانه و خانواده همه اين ها را مي تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در رويا هاي ما اشاره اي است و به خانه و خانواده اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده اي خوب و دل خواه خواهيم داشت و نشان آن است که وضع مالي ما بهبود مي يابد و از جهت…
ادامه مطلب

تعبیر خواب شن و ماسه | تعبیر دیدن شن در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شن اگر ريز باشد گرفتاري است و وبال به خصوص اگر بر زمين ريخته شده و بيننده خواب قصد عبور از روي آن را داشته باشد. آن قدر که در کفش و لاي انگشتان ما برود و زير پايمان فشرده شود در اين صورت ابتلاست به مشکلات رنج آور و دست و پاگير. اما اگر شن درشت باشد ( ريگ ) پول است و معبران به خصوص ريگ را به سکه تعبير کرده اند. اگر در خواب ببينيم که شن درشت از کف رودخانه جمع مي کنيم يا از زير آب بالا مي آوريم و در اين حالت آب محسوس باشد به تزوير و نيرنگ و ريا پولي به…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر خوردن شهد در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شهد به خواب، دليل قرآن بود و بر پنج وجه است. اول: ميراث. دوم: غنيمت. سوم: معلم. چهارم: روزي فراخ. پنجم: قران آموختن. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شهد همان انگبين است که در حرف الف نوشته شده. معبران در مورد شهد يا شربت غليظ که ما وقتي با انواع ميوه مي آميزيم نام مربا به آن مي دهيم معتقدند که علم و دانش است و بهره اي است که انسان از خرد و دانايي خويش مي برد. نقل است که عالم فرزانه اي در خواب ديد در حوضي از شهد و عسل افتاده و هر چه…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شیر در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شير در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردي دلير. سوم: دشمن قوي. تعبير خواب به روايت حضرت دانيال اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند. تعبير خواب به روايت جابرمغربی ديدن شير نر درخواب،…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن آش شوربا در خواب

تعبير خواب به روايت جابرمغربی ديدن شوربا چون با گوشت لطيف پخته باشند، دليل فائده بود. اگر به گوشت غليظ پخته باشند، دليل غم و اندوه است. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شوربا نعمت و فايده و خير و نيکي است. اين تعبير کلي شورباست ولي در غذاهايي مانند شوربا، آبگوشت، آش، حليم و از اين قبيل که از مواد مختلف و متعدد تهيه و پخته مي شود طعم و مزه آن مسير را معين مي کند. اگر در خواب فقط شوربا ببينيم خوب است و نعمت و خوبي تعبير شده چه خودمان پخته و تهيه کرده باشيم و چه ديگري به ما بدهد…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن شنبلیله در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شنبليله گياهي است بد طعم و نازيبا ولي بسيار پر خاصيت. گياهي است که وجودش اساسي نيست ولي در بيشتر غذاها که با سبزي تهيه مي شود از آن استفاده مي کنند و وجودش را ضروري مي دانند لذا معبران شنبليله را به ناصح و مربي خشن و دلسوز تعبير کرده اند. کسي که با زبان تلخ انسان را نصيحت مي کند و شنونده را مي رنجاند لين دلسوز است و خير ما را مي خواهد. اگر در خواب شنبليله ببينيم چه بخوريم، چه پاک کنيم، چه بخريم و چه از مزرعه بکنيم يا کسي به ما بدهد، فرق نمي کند، به هر…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا شکستن شیشه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن شيشه به خواب، دليل زن باشد و گويند، دليل بر خدمتكار خانه است، لكن ثباتش نباشد. اگر ديد كه شيشه به وي دادند، دليل كه زني درويش بخواهد. اگر بيند كه در شيشه روغن گل يا روغن بنفشه بود، دليل كه زني توانگر بخواهد و ديندار اگر بيند كه از آن شيشه شراب انار يا شراب به خورد، دليل است مال زني بخورد. اگر ديد شيشه بشكست، دليل كه زن بميرد. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر بيند كه شيشه چيزي خوشبو است، دليل است بيمار گردد. تعبير خواب به روايت منوچهر…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شیطان یا شیطان پرستی در خواب

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال اگر ابليس را در خواب ببيند ، دليل بر ديدن دشمني است دروغگو ، بي اعتقاد ، فريبکار بي شرم و نا اميد از خوبيها و تيکيها که همواره ديگران را به بدي و شر مي خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است اگر ببيند با شيطان جنگيد و او را مغلوب کرد ، تعبير آن باشد که به خير و صلاح تمايل دارد اگر ببيند با ابليس در گير شد و شکست خورد ، به راه شر و فساد تمايل دارد اگر ببيند با ابليس سخن مي گويد ، از راه الهي منحرف مي شود و سر از اطاعت پروردگار باز مي زند اگر ببيند…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شکار یا شکارچی در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شكاركردن در خواب بر پنج وجه بود. اول: سخن لطيف. دوم: دادن بوسه. سوم: منفعت. چهارم: فرزند. پنجم: مال. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند در خواب شكار مي كرد، گوسفند كوهي يا گاو كوهي يا گورخري و گوشت آن بخورد، دليل منفعت بود. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر به خواب بيند شكاري را به دام گرفت، دليل است كه طالب زنان بود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شکار کردن در خواب کوشش در جهت معيشت است و شکار…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شکر در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن شکر اندک در خواب نيکو است و شيرين کامي و توفيق تعبير شده است همچنين شنيدن سخنان خوش از دوستان ولي شکر بسيار ديدن در خواب خوب نيست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتيجه تلخ کامي و شکست. اگر ببينيد که شکر مي خوريد، چه با چاي و چه به طريقي ديگر، در صورتي که شکر محور خواب شما باشد نيکو است و خواب شما مي گويد توفيق و نصرتي انتظار شما مي کشد يا شما را تحسين مي کنند و مي ستايند که البته کاري مورد قبول و پسند عام انجام مي دهيد ولي شکر زياد اگر در خواب…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شکلات یا شیرینی در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني حکم کلي مولف نفايس الفنون و عرايسالعيون درباره شيريني ها اين است که شريني ها جمله در خواب سخن هاي خوش و مال و منفعت هستند شکلات نيز مشمول اين تعبير قرار مي گيرد اما اين شيريني چون آميخته به قهوه يا کاکائو است تعبير متفاوتي پيدا مي کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم مي آورد و اندوه مي آفريند. اگر در خواب ببينيد که شکلات مي خوريد به دنبال دل خود مي رويد و کاري را انجام مي دهيد که دوست داريد ولي از نظر ديگران پسنديده نيست و در نتيجه شما غمين و ملول…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شکنجه گر یا شکنجه شدن در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ديديد کسي شما را شکنجه مي دهد مفهوم آن اين است که شما تسليم محض هستيد و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده ايد و او بر شما حاکم است که مي تواند شما را شکنجه دهد. اين پيش داوري ذهن شما است که همه اين ها را در يک صحنه _ شکنجه شدن - نشانتان مي دهد. ضمير نهفته شما مي خواهد بگويد زبون و ذليل و خوار شده ايد. کسي به شما تعدي مي کند و نمي توانيد از حق خود دفاع کنيد، نه مقابله و نه مخالفت. چنان چه ببينيد ناشناسي شما را شکنجه مي دهد يک بيگانه موجب خواري…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شکوفه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن شكوفه ها، چون به وقت خود باشد نيك باشد و شكوفه كنار، دليل بر عروس خوبروي بود و شكوفه درختهاي ديگر، دليل بر سخن هاي لطيف است. اگر بيند كه شكوفه را مي بوئيد، دليل است مردم او را ثنا گويند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادي و نشاط و پول و مال اندک خبر مي دهند. شکوفه گيلاس دختر جوان است بين پانزده تا بيست. شکوفه آلبالو پسري است خشن و ترش رو و گاه گستاخ بين چهارده تا هيجده سال. شکوفه سيب زن جواني است…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا پوشیدن شلوار در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل كه كنيزكي عجمي كند. اگر بيند در ميان شلوار او ماري يا كژدمي بود، دليل كه دشمني با عيال او فساد كند. اگر بيند شلواري به وي بخشيدند، دليل است خادمي به وي بخشند. اگر در خواب بيند كه شلواري چركين داشت، دليل عقوبت بود. اگر مردي در خواب ديد كه شلواري سرخ در پا داشت، دليل كه…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن شلغم در خواب

تعبير خواب به روايت جابرمغربی ديدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بيند كه شلغم از خود دور كرد، دليل است كه از غم و غصه و اندوه و گرفتاري برهد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن شلغم در خواب چندان خوب نيست چه پخته باشد چه خام . شلغم را به عنوان غايت چيزهاي بد و دوست نداشتني و بي معني مثال مي زنند لذا در خواب هاي ما گوياي غم هائي هستند که نفرت و انزجار ديگران را بر مي انگيزانند. شلغم گرفتن از ديگران نشان آن است که دهنده شلغم براي شما ناراحتي فکري به وجود مي آورد و اگر در…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن گل شقایق در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شقايق گل اشک و ندبه و در عين حال پاکي و عصمت و بي گناهي است. اگر در خواب ببينيد که شقايق داريد علتي براي گرريستن در زندگي بيننده خواب پيدا مي شود اما دليل بي گناهي و نشان پاکي هم هست. شقايق نشان کوتاهي عمر و جوان مرگي است زيرا اين گل عمري بسيار کوتاه دارد که از سه يا چهار روز تجاوز نمي کند . اين است که معبران مي گويند اگر کسي گل شقايق در خانه اش بکارد خوب نيست و عمرش کوتاه مي شود
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن شفتالو در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شفتالو درخواب بر پنج وجه است، اول: بيماري. دوم: كنيزك. سوم: صلت. چهارم: مال. پنجم: منفعت. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني معبران درباره شفتالو زياد ننوشته اند زيرا ميوه چندان مطلوبي نيست و در روياهاي ما نيز خوب تعبير نشده. کلا شفتالو را خوب نمي دانند به خصوص اگر زرد يا گنديده و بسيار نرم باشد ـ بين نرم بودن رسيدگي و نرم بودن گنديدگي فرق است ـ معبران براي شفتالو گاه تعبير آلو نوشته اند و زماني تعبيري را که براي هلو قائل هستند ذکر…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن گیاه شبدر در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی شبدر گیاهی است با سه برگ چلیپائی که دیدنش در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینیم که در خانه خویش شبدر کاشته ایم یا از زمین شبدری که دیگری کنده و به ما تعارف کرده می خوریم به آرزوهای متعدد می رسیم. شبدر از آرزوهای بزرگ و پیروزی های درخشان خبر نمی دهد بل که گویای چیزهای متعددی است که کوچک اند. شبدر در خواب نیکو است فقط صورت ناخوش آن این است که ببینید شبدر را با سرکه می خورید چون سرکه در خواب اثر نیک شبدر را از بین می برد و غم و رنج و اندوه به دنبال آن قرار…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شتر در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري و سرزمين هاي گرم. شتر در زندگي مردم صحرا نشين نقش حياتي دارد و آنجا که از اسب کاري ساخته نيست شتر کار ساز مي شود لذا وقتي در خواب هاي ما شکل مي گيرد و ظاهر مي شود نمي تواند با سفر و جا به جا شدن بي ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گوياي مسافرت است براي بيننده خواب. داشتن شتر هاي بسيار در حالي که در عالم خواب مي دانيد آن همه شتر به شما تعلق…
ادامه مطلب