عنوان دسته بندی

تعبير خواب – جدیدترین “تعبیر خواب” های ایرانی و خارجی

تعبیر خواب

در اين بخش از سايت باعلم ، ميتوانيد” تعبیر خواب” هايی را كه ديده ايد بخوانيد . اين “تعبیر خواب” ها بر اساس گفته های بزرگان بوده و جمع آوری شده است . لطفا به تعبیر خواب هايتان به عنوان سرگرمی نگاه كنيد و تصميم گيری هاي مهم زندگی خود را بر اساس تعبیر خواب انجام ندهيد .

افكار و مشغله های ذهنی فردی و گرفتاری های روزانه و همچنین نوع تغذیه و یا تغییر فصل میتواند روی خواب هایی که میبینیم تاثر گذار باشد . “تعبیر خواب” از زمان های گذشته مورد توجه مردم جهان بوده و هنوز هم افراد زیادی به تعبیر خواب اعتقاد شدید دارند .

از سال جدید به مرور تعبیر خواب های جدید و نظر معبرهای خارجی نیز در سایت قرار خواهد گرفت . تعبیر خواب های خارجی از سال 96 به صورت اختصاصی ترجمه و تهیه خواهند شد

تعبیر خواب آنلاین, تعبیر خواب ابن سیرین, تعبیر خواب امام صادق, تعبیر خواب مورچه, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب مرده, تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام, تعبیر خواب مار,

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شپش در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن شپش در خواب، دليل بر عيال مرد باشد، كه نعمت او خورند. اگر بيند بر تن او شپش بسيار بود، دليل مال و حشمت بود. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر بيند شپش بكشت، دليل كه دشمن قهر كند. اگر ديد شپش بسيار او را گزيدند، دليل كه به زبان خلق افتد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شپش در خواب انساني است ضعيف، شپش عيال مرد است که نعمت او را مي خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلي از همان نوع که گفته شد. يعني به بيننده خواب نزديک است و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر شخم زدن در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شخم زدن در خواب تلاشي است در جهت اصلاح امور و صلاح و نيکي که براي بيننده خواب خالي از سود و فايده نيست اگر در خواب ببينيد که با تراکتور زمين متعلق به خودتان را شخم مي زنيد کاري بزرگ انجام مي دهيد که خير و فايده آن شامل ديگران هم مي شود. اگر زميني که در خواب شخم مي زنيد متعلق به خودتان نباشد کاري بزرگ مي کنيد که سودش به ديگران مي رسد و براي شما نيک نامي مي گذارد. اگر زميني که شخم مي زنيد مرطوب و لجن زار باشد گرفتار مشکلات مي شويد و اگر خشک باشد کار شما…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن شراب در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شرابي در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنيزك. چهارم: قوام دين. پنجم: صلاح. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خيروبركت. نهم: منفعت از قِبَل زنان. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين شراب هايي که به طعم تلخ و ترش و به بوي ناخوش باشند غم و اندوه مي آورند و نيکو نيستند، به طور کلي نوشيدن شراب در خواب هم نمي تواند مفيد باشد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد که شراب مي نوشيد دو…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن شربت در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين خوردن شربت، چون به طعم شيرين بود و خوشبوي بود، مثل شربت سيب و شربت انار، بر شش وجه باشد. اول: پاكي دين. دوم: منفعت. سوم: علم مفيد. چهارم: عمردراز. پنجم: عيش خوش. ششم: ذكر حق تعالي. اما شربتهائي كه ناخوش باشد، مثل شراب ريواس و ليمو و نارنج و آن چه بدين ماند، دليل غم و اندوه باشد و شربتهائي كه به طعم تلخ باشد و به بوي ناخوش، مثل شربت زرنا وشربت مورد و غيره، دليل بر منفعت بود از دنيا و آخرت و شربتهائي كه از بهر دارو خورند، دليل بر خير و صلاح دين و دنيا بود.…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شب و تاریکی در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب بيند شب تاريك بود، دليل غم و اندوه بود. اگر روشن بود يا ماهتاب، دليل خرمي بود. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند شب تاريك راه مي رفت، دليل بر استقامت بود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شب بايد تاريک باشد اما هر تاريکي در خواب هاي ما شب نيست. گاه اتفاق مي افتد که خواب را درون ظلمت مي يابيم. اين تاريکي تعبير ديگري دارد و تعبير شب به آن اطلاق نمي شود ولي گاه نيز هست که تاريکي را مي بينيم و از ذهن ما مي گذرد که…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شاهین در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شاهين درخواب بر چهار وجه است. اول: قدر و منزلت. دوم: فرمانروائي. سوم: مال و نعمت. چهارم: فرزند. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن شاهين در خواب، دليل كه از پادشاه ظالم بزرگي يابد. اگر بيند كه شاهين مطيع او بود، دليل كه فرزندي آورد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني ديدن شاهين درخواب، دليل بر مردي بسيار دانا بود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شاهين مرغي است شکاري و تيزچنگ و بلند پرواز که ديدنش در خواب نيکو…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن شاهدانه در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن شاهدانه بو داده در خواب نيکو است و مال اندک و سود قليل است. اگر ببينيد آجيل شاهدانه مي خوريد، مثلا گندم بو داده و شاهدانه بد نيست. خواب شما مي گويد سودي قليل عايدتان مي گردد ولي شاهدانه خام غم و رنج است و پريشاني و به خصوص فقر. اگر دختر يا زن جواني در خواب شاهدانه يا نهال شاهدانه ببيند تعلق خاطر پيدا مي کند و دلبستگي عاطفي شديد در او به وجود مي آيد که معقول نيست و غالبا زيان بخش است. اگر در خواب ببينيم که برگ هاي ريز و کوچک نهال شاهدانه را يک يک مي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شال در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شال روي قاعده و به روال معمول بايد پشمين باشد. يعني شال منسوجي است مستطيل شکل که از پشم رنگ کرده و در يک رنگ مي بافند و اين شال را از طرف طول تا مي زنند و به گردن يا به کمر مي بندند و گاه نيز در گذشته ها از شال همراه خويش به عوض سجاده استفاده مي کردند و زير پاي مي گستردند اما اتفاق مي افتاد که شال را از نخ کلفت تابيده مي بافند يا نخ و پشم را با هم به کار مي گرفتند. اين توضيحات از آن نظر ضروري است که بين پشم و نخ در شال تفاوت تعبير هست. در خواب هاي ما…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شاخه درخت در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن شاخه درخواب، دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود. اگر بيند شاخهاي درخت انبوه و بسيار بود، دليل كه خويشان او بسيار شوند. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه خويشان او كم شوند. اگر بيند شاخه از درخت خود ببريد، دليل كه خويشي را از خود دور كند. اگر بيند كه شاخي از درخت او كم شد، دليل كه يكي از خويشان او بميرد. اگر بيند كه شاخه خرما در دست داشت، دليل كه فرزندي آورد.اگر كسي بيند كه او را شاخ درختي دادند باريك و دهنده شاخ معروف بود، دليل است از آن كس منفعت يابد.…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شاخ در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن شاخ هاي چهارپايان دشتي، دليل بر خير و منفعت باشد. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و منفعت يابد. اگر بيند كه شاخ گاوي ماده داشت، دليل بود كه مالي تمام حاصل كند. اگر بيند كه شاخ گاوي داشت، دليل است كه از مردي بياباني راحت يابد و هر چند در خواب شاخ را بزرگتر بيند.اثر آن بيشتر بود. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه بر سر خود شاخ داشت، دليل قوت بود. اگر بر سر خود شاخ ها بيند،…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سیر در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن سير در خواب بر پنج وجه است. اول: مال حرام. دوم: سخن زشت. سوم: غم و اندوه. چهارم: گريستن. پنجم: سختي ديدن. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سير در خواب مال حرام است. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی خوردن سير درخواب، رنج و غم و گريستن بود. اگر بيند نخورد او را مضرت كمتر بود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سير مال حرام است و بدنامي و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببينيد مقداري سير داريد…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سیرابی در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن سيرابي در خواب نيکو است به خصوص اگر بيننده خواب بيمار باشد و تعبير آن شفا از بيماري و نجات از رنجوري است. سيرابي معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و ديدن آن در خواب نشان سود و نفع است. سيرابي پخته ديدن به خواب بهتر از سيرابي نپخته است و خالي و بدون سرگين بهتر است زيرا نوشته اند سيرابي کثيف و پر از سرگين مال حرام است.
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر رفتن به سیرک در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني امروز سيرک يک موضوع مهجور و متروک است. در مشرق زمين و در کشورهاي آسيائي اصولا سيرک نبوده و نيست. گه گاه يک دسته از بندبازان و بازيگران همراه چند دلقک و معدودي حيوان رنجور و گرسنه به اين قسمت از جهان مي آمدند و به نام سيرک چند شب مردم را سرگرم و سرکيسه مي کردند و به راه خود ادامه مي دادند و مي رفتند. تا آنجا که من به خاطر دارم در ايران شايد پنج بار سيرک آمده باشد ولي در کشورهاي اروپائي و امريکايي سيرک بسيار متداول بوده و روزگاري سيرک بازان از شهرت و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سوسمار در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين خوردن گوشت سوسمار در خواب، دليل منفعت كند. اگر بيند كه سوسمار در خانه بانگ مي داشت، دليل بود كه در آن خانه آوازه مصيبت شنود. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی سوسمار، دليل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنيا بود. اگر بيند سوسمار او را بگزيد، دليل كند كه از مردي عرب او را مضرت رسد. اگر بيند سوسمار بكشت، دليل كه دشمن را قهر كند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سوسمار جانور بومي ايران نيست وآن چه در خواب نامه ها درباره…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن گل سوسن در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين چون سوسن به خواب بيند بر درخت، به وقت خود، دليل كند كه چيزي به وي رسد، يا او را فرزندي آيد. چون سوسن از درخت جدا بيند، دليل كه غم و اندوه به وي رسد. اگر زني بيند كه سوسن از درخت بكند و به شوهر داد، مرد او را طلاق دهد. اگر بيند به غلام داد، غلامش بگريزد. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر بيند كه كسي دسته سوسن بدو داد، دليل كه در ميان ايشان گفتگو افتد. تعبير خواب به روايت جابرمغربی درخت سوسن درخواب، دليل بر كنيزك بدكردار بدخوي كند.…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سوهان در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سوهان دو نوع است. اول سوهان شيريني که بيشتر محصول شهر مذهبي قم است و سوغات به شهرهاي ديگر مي برند. سوهان شيريني در خواب هاي ما تعبير شيريني هاي ديگر را دارد به اضافه اين که زيارت اماکن مقدسه را به بيننده خواب نويد مي دهد. به خصوص اگر بيننده خواب در خواب سوهان داشته باشد از ذهنش بگذرد يا به او بگويند که آن سوهان قمي است. تداعي کلمه قم در ذهن بيننده خواب ـ اگر مسلمان و شيعه باشد ـ زيارت را نويد مي دهد. دوم سوهان فلزي است که براي تراشيدن چوب و آهن از آن…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا جویدن سقز (آدامس) در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سقز در خواب ياوه سرايي و بيهوده گويي و لاف زدن و فحاشي و هرزه گويي است. سقز جويدن تقليد عمل جويدن است بي آنکه چيزي خورده باشيم و حتي از اين کار بيهوده سودي عايدمان گردد و چه بسا زيان بخش نيز باشد چرا که خستگي آرواره ها را موجب مي گردد. ياوه سرايي و بيهوده گويي نيز همين حال را دارد. سودي عايد گوينده نمي کند و زيان نيز مي آورد. چنانچه در خواب ببينيد سقز يا آدامس مي جويد دروغ خواهيد گفت، لاف مي زنيد. اگر ديديد در حضور شما ديگري سقز يا آدامس مي جود دروغ و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا پرتاب کردن سنگ در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق سنگ در خواب برچهار وجه است. اول: مال. دوم: مهتر. سوم: سختي در كارها. چهارم: كسب و رنج. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن سنگ ها در خواب، سختي است در كارها. اگر ديد كه سنگ در زير آب جمع مي كرد، دليل كه مالي چند به مكر و حيله و رنج جمع كند. اگر ديد كه سنگ از كوه مي تراشيد، دليل كه از مردي بزرگ سخت دل به مكر و حيله مال حاصل كند. اگر ديد ميان بيابان سنگ جمع مي كرد، دليل كه او را به مكر و حيله از سفر مال حاصل شود. اگر ديد بر كسي سنگ مي انداخت،…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر سوت زدن در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سوت در خواب هاي ما خدمتکار است پر غلغله و خروش يا کارمندي است که کار نمي کند ولي ادعاي زياد و مزاحمت بسيار دارد. در واقع کسي است که احتمالا يک بار در سال کاري به او ارجاع مي شود اما زحمت و سرو صداي او خيلي بيش از کساني است که فعالانه تلاش و کار مي کنند. چنانچه در خواب ببينيد سوت داريد يا کسي به شما داده يا از دکان خريده ايد در بيداري با چنين شخصي رو به رو خواهيد شد. صداي سوت اگر بلند و گوشخراش باشد خبر بد است. خبري است ناخوشايند و ناگهاني که به شما مي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا زدن ساز (سه تار) در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سه تار کلا ساز شادي نيست. سه تار ساز غربت، ساز تنهايي و ساز غم است و ديدنش در خواب همين سه چيز را به تعبير مي آورد. اگر در خواب ببينيد سه تار داريد و در بيداري و در بيداري اصلا اهل موسيقي نباشيد نشان آن است که موجبي براي غمگين شدن پيدا مي کنيد. اگر ببينيد سه تار مي زنيد کاري مي کنيد که هم براي خودتان غم مي آورد و هم براي ديگران. داشتن سه تار شکسته مصيبت و فتنه و بلا و اندوه بزرگ است و چنانچه بيننده خواب ببيند سه تاري دارد که شکسته بلاي براي او مي رسد و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سنجد در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن سنجد به خواب بر سه وجه است. اول: مال حاصل كردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفعت از مردي ناسازگار. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بيند كه سنجد را بخريد يا كسي بدو داد، دليل است مال حلال به دست آورد. تعبير خواب به روايت جابرمغربی اگر بيند كه سنجد از درخت جمع ميكرد، دليل كند از مردي بدخوي مال به دست آورد. اگر ديد كه سنجد مي خورد، دليل كه مال بر عيال نفقه كند. تعبير خواب به…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سنجاق در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سنجاق دوست مهربان يار شفيق و رفيق خوبي است که شما براي او ارزش زياد قائل نيستيد اما وجودش براي شما بسيار مغتنم است. او با وجود خردي و حقارت کارهاي بزرگ انجام مي دهد و در سختي ها و مشقات به ياري شما مي شتابد و موثر واقع مي شود. سنجاق ته گرد زني است که هم در خانه کار مي کند و هم در خارج خانه فعاليت دارد، اين گونه زنان در بيرون خانه چون مردان فعال هستند و به محض بازگشت به خانه زن مي شوند و مديريت و دل سوزي خانواده را متحمل مي گردند و براي فرزندانشان مادر…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سنجاب در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سنجاب درخواب، مردي غريب توانگر باشد و پوست و مو و استخوان وي به خواب، مال و خواسته و گوشت او مال مردي غريب بود. اگر بيند كه سنجاب را بكشت و پوست باز كرد، دليل كه مالِ مردي غريب را تباه كند. يا به غضب بستاند. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر ديد سنجاب را جبه كرد و از گردن او خون روان گرديد، دليل كه مال مردي غريب بستاند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سنجاب زني است مکار و محيل و فريبکار که در عين زيبايي و صباحت منظر مي فريبد و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سمور (سمور آبی) در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سمور در خواب، مردي است ظالم و كافر و راهزن. اگر بيند با سمور جنگ و نبرد مي كرد، دليل كه بامردي چنين او را خصومت افتد. اگر بيند كه گوشت سموري ميخورد، دليل كه مال مردي كافر و ظالم را بخورد، به قدر آن گوشت كه خورده بود. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني سمور درخواب، مردي غريب توانگر است و موي و پوست سمور مال و خواسته بود و گوشت او مال مردي غريب است. اگر بيند سمور را بكشت و او را بر زمين افكند، دليل كه مالِ مردي غريب را تلف كند. تعبير خواب به روايت…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سمنو در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سمنو شيره جوشانده جوانه گندم است. پختن سمنو اقدام به کار نيکي است که هم سود آن به بيننده خواب مي رسد و هم عايد ديگران مي شود و به خصوص همراه خويش روزي حلال و معاش پاک مي آورد. اگر از کسي سمنو گرفتيد او شما را نعمت مي دهد و اگر شما به کسي در خواب سمنو داديد از جانب شما به او نعمت مي رسد. فقط وقتي خوب نيست که سمنو رنگ يا عطر و بوي طبيعي نداشته باشد. مثلا اگر سمنو بپزند يا ظرفي سمنو داشته باشيد و ملاحظه کنيد که سمنوي شما سرخ يا سبز و آبي و يا زرد است خوب…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سماق در خواب

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني خوردن سماق درخواب، دليل بر جنگ و لجاج و خصومت كند. اگر ديد كه سماق ميخورد، دليل است او را با كسي گفتگو شود و در هر باب در خوردن سماق هيچ خير نباشد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سماق مکيدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نيز همين تعبير را دارد. اگر در خواب ببينيم که سماق مي خوريم در آينده حسرت چيزي را خواهيم داشت که تحصيل آن دشوار مي باشد و شايد غير ممکن و اگر سماقي که در خواب مي خوريم ترش باشد و ترشي آن را حس کنيم گرفتار مشکلات همراه غم…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سقف در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد که زير سقفي مرتفع و محکم نشسته ايد خوب است زيرا خواب شما مي گويد که امنيت و فراغت مي يابيد و از گزند بلا ها و آسيب خطرها در امان خواهيد بود. اگر در خواب ببينيد که سقفي که زير آن نشسته ايد شکسته است که طبعا اين از آينده غير مطمئني خبر مي دهد بخصوص اگر در عالم خواب با ديدن سقف لرزان و شکسته دچار وحشت شديد. در تعبير خواب حکم اين است که اين وحشت عينا به بيداري شما انتقال مي يابد. اگر در خواب ديديد که سقف روي سر شما خراب شد به هيچ وجه خوب…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سفره در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي بيند سفره نو داشت، دليل است مال و نعمت يابد و كنيزكي صاحب جمال بخرد. اگر آن سفره چركين بود، دليل كه آن كنيز زشت بود. اگر بيند سفره پرنان و نعمت داشت، دليل است از كنيزك منفعت يابد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني ديدن سفره درخواب، دليل بر سفري بود با منفعت و هر چند سفره در خواب نيكوتر و بزرگتر بيند، دليل كه منفعت آن بيشتر بود. اگر كوچك و تهي بيند، دليل است كه منفعت آن كمتر باشد. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن سفر درخواب بر…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر رفتن به سفر (مسافرت) در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، دليل است كه حالش نيكو گردد. اگر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود، تاويلش به خلاف اين بود. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه سفر كرد و ندانست كه به كجا مي رود، دليل كند كه از زن جدا گردد و يااز سراي خود به سراي ديگر رود. اگر به وداع قومي مي رفت يا قومي به وداع او آمدند، دليل است حالش متغير شود و باز به صلاح آيد. تعبير خواب به روايت جابر مغربي اگر بيند سفر كرد و با…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سطل در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي درخواب بيند كه سطل داشت، دليل است كه خدمتكاري حاصل كند. اگر بيند كه سطل بشكست، دليل كند كه خدمتكار او بميرد. تعبير خواب به روايت جابر مغربي اگر بيند كه سطل نو بخرد، دليل بود كه كنيزكي صاحب جمال حاصل كند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سطل در خواب دلال بانک و بيمه است ولي ما در کشورمان که سيستم بانکي خاص خويش را داريم دلال بانک و بيمه به آن صورت که در اروپا هست نداريم. سطل کمک مالي است به خصوص وامي که از بانک يا شخصي ثروتمند…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سس در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سس در خوابهاي ما هيچ تعبير خاصي ندارد مگر اينکه طعم و مزه اش مطرح باشد و در چنين حالتي است که داراي تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد سس به غذاي خود مي زنيد و آن سس طعم و رنگ و مزه مطلوبي دارد نيکو است و از نعمت و برکت خبر مي دهد اما اگر رنگ آن غير طبيعي و غير معمول باشد خوب نيست. مثلا سس مايونز بايد کرم رنگ باشد، سس گوجه فرنگي بايد سرخ باشد، رب انار بايد ترش و تيره باشد حال اگر در خواب ديديد سس مايونز آبي يا سبز است و شما داريد آن را با غذاي خويش مي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سرنگ در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سرنگ نصيحتي و خيرخواهي و دلالت و راهنمايي است و کسي که سرنگ دارد و آن را به کار مي برد شخصي است که قدرت پيدا مي کند، خيرخواه است و اعمالش مي توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگر در خواب ديديد که سرنگ داريد و براي مصرف شخصي خريده ايد مشکلي داريد که با يک راهنمايي و کمک فکري رفع و آسان مي شود. اگر ديديد او سرنگ دارد انساني است خيرخواه و مشکل گشا که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد. اگر ديديد ديگري مي خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سرمه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سرمه به خواب مال بود. اگر بيند كه سرمه در چشم كشيد و مقصود از آن روشنائي به چشم بود، دليل كند كه صلاح دين جويد. اگر مقصود از آن آرايش و زينت بود، دليل است كه خود را به دينداري در ميان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستايش گويند. اگر بيند كه كسي سرمه به وي داد، دليل كند كه به قدر آن سرمه مال يابد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني سرمه كردن چشم در خواب دليل مال است مرد و زن را و بعضي از معبران گويند كه سرمه در چشم كردن، راه حق و صواب بود،…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سجاده در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند درمسجد در سجاده نشسته بود، دليل كه به سفر حجاز شود. خاصه چون بيند در مسجد معتكف باشد. تعبير خواب به روايت جابر مغربي اگر بيند كه سجاده پشمين يا كرباسين داشت يا بخريد، دليل است به طاعت و عبادت حريص و راغب شود، اگر بيند سجاده او بسوخت يا ضايع شد، تاويل به خلاف اين است. اگر بيند سجاده او ابريشمين بود، دليل است كه طاعت و عبادت و نماز برپاي كند، ولي در راه دين ضعيف باشد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن سجاده در خواب نيکو…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن ستاره در خواب

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال ستارگان درخواب، دليل كند بر بزرگان و اميران و آفتاب، دليل كند بر پادشاه و ماه، دليل كند بر وزيران. اگر كسي زحل را در خواب بيند، دليل كند كه وي را با دهقانان شغلي افتد كه ايشان رامال و نعمت بود، سفله و بخيل است و مكار و فريبنده بود. اگر مشتري را به خواب بيند، وي رابا پارسا و مصلح و نيكخواه كاري افتد و آن كس دادگر منصف و با ورع باشد. اگر مريخ را به خواب بيند، او را با سرهنگي خونخوار بدكردار كاري افتد. اگر زهره را به خواب بيند، دليل است كه او را با خادمان و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سبوس گندم در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سبوس در خواب، دليل است بر نيازمندي. اگر بيند كه مردمان سبوس يا نان سبوس ميخوردند، دليل كه اندر آنجا قحط و تنگي باشد و مردمان را كسب و معيشت نباشد. اگر بيند كه سبوس از خانه خود بيرون انداخت يا به كسي داد، دليل كند كه اندر آن ديار قحط و تنگي باشد. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن سبوس در خواب بر سه وجه بود. اول: نيازمندي. دوم: قحط و تنگي. سوم: سختي معيشت. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سبوس در خواب تنگي معيشت است. اگر در خواب…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سبیل در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني سبيل نشانه قدرت طلبي و هيبت مردانه است. در خواب نيز همين تجلي را دارد. اگر در خواب ببينيم که ريش داريم ولي سبيل نداريم نشانه آن است که آبرو داريم اما قدرت حفظ اين آبرومندي را فاقد مي شويم. اگر ببينيد که سبيل خود را مي تراشيد حادثه اي پيش مي آيد که به آبروي شما لطمه مي زند. اين در صورتي است که در بيداري سبيل داشته باشيد ولي اگر سبيل نداشته باشيد و در روياي خود ببينيد که آن را مي تراشيد کاري خلاف اخلاق انجام مي دهيد. براي زن ديدن سبيل در خواب نيکو نيست.…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن سبزه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه زميني داشت و در آن سبزه بسيار داشت، دليل است بر ستر و پاكديني او. اگر بيند كه در آن زمين نباتهاي مجهول بود، كه آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه مي كرد و دانست آب و زمين ملك او است اين جمله، دليل بر دين و ديانت و پرهيزكاري باشد. اگر بيند در آن زمين گياههاي معروف بود، چون سيب و غير آن دليل كند بر فراخي نعمت و روزي حلال. اگر بيند سبزه تلخ و مجهول بود، تاويلش به خلاف اين باشد. اگر بيند كه سبزه معروف است و ميخورد و…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن ساک در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد ساک نو تميز و خوبي در دست داريد روابط شما با همسرتان خوب است و خوب تر مي شود. اين براي زن و مرد يکسان است و ساک در چنين حالتي در خواب به همسر اشاره دارد. حال اگر ساک کهنه و پاره و کثيف بود تعبير خلاف پيدا مي کند و نشان آن است که بين شما و همسرتان رابطه خوبي نيست يا نخواهد بود. اگر در خواب ببينيد ساک شما سوخته و پاره و سوراخ شده روياي شما مي گويد همسرتان بيمار مي شود. ساک بدون دسته نيز خوب نيست و از جدائي بين زن و شوهر خبر مي دهد. ساک در…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبیر نشستن زیر سایه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين سايه در خواب، بزرگي و هيبت بود و نيز سايه درخواب بزرگي است از پادشاه و همچنين سايه كوچك درتاويل پادشاه بود و سايه ديوار بزرگي و عزت است از مردي بزرگ، كه معيشت در پناه او كند و سايه درخت آساني و راحت بود از پناه مردان كه خدمت او كنند، اما اگر در سايه درختِ خار و درختِ بي بر باشد، دليل بر مردي مفسد و بي باك و بي ديانت باشد و، دليل كند كه اجلش نزديك آمده باشد. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق نشستن در سايه بر پنج وجه است، اول: بزرگي. دوم:…
ادامه مطلب