تعبیر خواب | تعبیر نشستن زیر سایه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
سايه در خواب، بزرگي و هيبت بود و نيز سايه درخواب بزرگي است از پادشاه و همچنين سايه كوچك درتاويل پادشاه بود و سايه ديوار بزرگي و عزت است از مردي بزرگ، كه معيشت در پناه او كند و سايه درخت آساني و راحت بود از پناه مردان كه خدمت او كنند، اما اگر در سايه درختِ خار و درختِ بي بر باشد، دليل بر مردي مفسد و بي باك و بي ديانت باشد و، دليل كند كه اجلش نزديك آمده باشد.

[divider]

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

نشستن در سايه بر پنج وجه است،

اول: بزرگي. دوم: هيبت. سوم: پناه. چهارم: منفعت. پنجم: مرگ.

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است