پرسش 1

 

مدت زماني كه دو ساعت ديگر تا نيمه شب باقي است نصف مدت زماني است كه يك ساعت ديگر تا نيمه شب زمان داريم. هم اكنون ساعت چند است؟

 

معما و سرگرمي, معمای سخت, معمای ریاضی, معمای زمان

پرسش 2

كدام يك از اين شكل ها با سه شكل ديگر متفاوت است؟

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

پاسخ 1

اگر الان ساعت 9 شب باشد. دو ساعت ديگر يعني ساعت 11 شب يك ساعت ديگر تا نيمه شب زمان داريم كه نصف مدت زماني است كه از ساخت 10 تا نيمه شب باقي است.
پاسخ 2

معما و سرگرمي, معمای سخت, معمای ریاضی, معمای زمان

شكل A با سه شكل ديگر متفاوت است.

منبع:بيتوته