تعبير خواندن آية الكرسي (آيه 255 سوره بقره) در خواب

اگر بيند آية الكرسي (آيه 255 سوره بقره) را خواند، دليل كه از آفت ها ايمن شود و كارش بالا گيرد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر درويش بود. توانگر شود و اگر بيمار بود، شفا يابد. اگر غمگين است شادمان شود، اگر بنده بود آزاد گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خدواند جاه و رفعت شود.

 

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است