آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )چسبی که برای این کار مناسبه چسب حرارتیه

روبانی که روی جعبه استفاده می شه 1/5 سانتی

روبانی که برای گل ها استفاده می شه 2 سانتی

قوطی خالی بستنی یا ماست
آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )

آموزش تصویری | طرز ساخت جعبه تزئینی(بسیار ساده )


aftab92.mihanblog.com