FAHR 021.3 مدل هایی عجیب و غیر عادی مو را با الهام از هنر معماری طراحی کرده است. برای ایجاد این مدل های مو که Hairchitecture نام دارند گروهی از معماران و آرایشگران مجرب Gijo کنار هم گرد آمده و با همکاری هم مدل ها را ایجاد کرده اند.

 مدل مو

ترکیب معماری و مد

 مدل مو

 مدل مو

ترکیب معماری و مد

 مدل مو

 مدل مو

ترکیب معماری و مد

 مدل مو

 مدل مو

ترکیب معماری و مد

 مدل مو

 مدل مو

ترکیب معماری و مد

 مدل مو