تعبیر خواب | تعبیر دیدن دیگ در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن ديگ به خواب بر پنج وجه است.

اول: كدخداي خانه. دوم: كدبانوي خانه. سوم: رئيس شهر. چهارم: خادم. پنجم: موكل بر حوائج.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديگ در خواب كدبانوي خانه است و خداوند خانه و هر نقصان كه در ديگ بيند، تاويلش بر خداوند خانه است. اگر بيند كه در ديگ گوشت و خوردني بود، دليل است كه روزيِ پرداخته بي رنج بدو رسد. اگربيند ديگ بشكست، دليل كه خداوند خانه يا كدبانوي خانه هلاك شود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
ديگ وسيله اي است براي پختن غذا که البته مي دانيم که خانم و کدبانوي خانه با آن سرو کار دارد. ديگ در خواب هاي ما سمبلي است از خانم و بانوي خانه که مي تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به اين که امر پخت و پز را در خانه چه کسي انجام مي دهد و اين مسئوليت به عهده کدام يک از آن ها است. براي جواني که همسر ندارد ديدن ديگي به کد بانوي خانه و همسر بر نمي گردد بل که به مادر اشاره مي کند و يا آن کس که به آشپزي اشتغال دارد. مشاهده ديگ در خواب با مسائلي مربوط به خانه ارتباط پيدا مي کند که هرحالت آن تاويل خاصي دارد. اگر ديگ سوراخ شده اي در خواب ديديد که احساس کرديد متعلق به شما است خانم و کدبانوي خانه بيمار مي شود ولي اگر احساس کرديد که آن ديگ متعلق به شما نيست زني از آشنايانتان بيمار مي شود. اگر ديگ را با غذا ديديد از خانم خانه به شما سودي مي رسد ولي اگر غذائي غير ماکول در ديگ ديديد از او به شما زيان مي رسد. ضربه زدن روي ديگ نشانه دعوا و مرافعه است که يک طرف آن زن خانه است. مرحوم مجلسي نوشته اگر ديگ در خواب ببينيد به رياست و بزرگي مي رسيد.

3 نظر

  1. سلام
    من خواب دیدم قابلمه من خونه یکی از دوستام هست وسط ی عالمه ظرف نشسته..
    نمیدونم چرا میخواستم به هر نحوی شده برم خونشون دنبال قابلمم و اینکارو کردم و پیداش کردم و شستم و برش داشتم. ی قابلمه از ظرفای اونارو هم براشون شستم.

  2. سلام .من خواب دیدم که یه دیگ نذری شله زرد داریم ولی زیر شعله زیاد بود و نذری ما سوخت و ما داشتیم هم میزدیم که بیشتر ته نگیره و بسوزه .که مادرم یکمیشو برداشت تست کرد که ببینه طعم سوختن میده یا نه ، که گفت نه طعمش خوبه و طعم سوختگی نمیده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.