تعبیر خواب | تعبیر دیدن دربان (نگهبان) در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر كسي بيند كه درباني مي كرد، دليل كه جاجتي كه دارد روا شود، از مردي بزرگ و عزت و جاه يابد. اگر بيند كه درباني ميكرد و در نبود، دليل كه خاص و مقرب پادشاه شود. اگربيند كه پادشاه او را از درباني معزول كرد، تاويلش به خلاف اين است.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
اگر ديديد درباني در خانه شما ايستاده مال و دارايي شما به خطر مي افتد. کسي چشم طمع به پول شما مي دوزد يا از شما چيزي مطالبه مي کند که داريد و نمي خواهيد بدهيد. اگر ديديد خودتان جايي دربان شده ايد باطنا نگران پول و دارايي خويش هستيد يا حاجتي داريد که نمي خواهيد افشا کنيد و به کسي بگوييد. اگر ديديد خودتان جلوي در خانه خودتان نگهباني و درباني مي کنيد مال خود را خرج مي کنيد يا همسرتان پول شما را هدر مي دهد. اگر درباني را مقابل دري ايستاده ديديد و پشت آن در چيزي نبود يا احيانا جاده اي بود به سفر مي رويد و اگر پشت آن در خانه اي قرار داشت با شخصي بر مي خوريد که به شما احتياج دارد. کسي هست که از شما کمک مي خواهد و اگر آن خانه مجلل بود و مجلل تر و بزرگتر از خانه خودتان به نظر مي رسيد شما به کسي محتاج مي شويد و از او ياري مي طلبيد.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. نینا گفته

    با عرض سلام یهدخوابی دیدم پریشونم کرده میتونید تعبیر کنید .خواب دیدم مرده ای مرا صدا میکرد که من نمرده ام و بیا و مرا پیدا کن به دنبال صدا رفتم وارد غاری شدم از نگهبان سراغ شخص مورد نظر را پرسیدم که جنازه اش کجاست خوده نگهبان نتوانست نشانم دهد از مرده شور که شیبیحه قصاب لباس پوشیده بود خواست نشانم دهد .جنازه شخص مورد نظر را دیدم که اسکلت شده بود ولی در کنارش تعداد زیادی جنازه از زن ومرد که داشتند تبدیل به اسکلت میشدند دیدم انگار داشتند آب میشدند .در حین اینکه میخواستم از غار خارج شوم مرده شور را دیدم که داشت ان مرده ها را سلاخی میکرد نردیک من امدند از من خداحافظی کردند نزدیک در شدم نگهبان مانع خروج دختری میشد که التماس میکرد که خارج شود یک لحظه ترسیدم که مبادا نگذارد من هم خارج شوم وهم ان جا از خواب بیدار شدم