تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
خرچنگ درخواب، مردي بدخوي دون همت و كينه دار بود. اگر بيند كه خرچنگي بگرفت، دليل كه با كسي بدخوي دون همت مصاحبت دارد و از وي اندك مايه منفعت حاصل كند. اگر بيند خرچنگ را بكشت يا از خود دور انداخت، دليل كه از صحبت مردي بدخوي دون همت جدا شود. اگر بيند كه گوشت خرچنگ مي خورد، دليل كه او را به قدر آن ازجائي مال حاصل شود به سبب شغل دون.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر كسي بيند خرچنگي داشت، دليل كه دوستي يابد خوش طبع و سازگار كه از آن نيكوئي يابد. اگر بيند كه گوشت خرچنگ ميخورد، دليل كه به قدر آن از كسي مال حاصل كند.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
خرچنگ در خواب گرفتاري دست و پاگير است از آن نوع گرفتاري ها که هر طرفش را درست مي کنيد طرف ديگرش خراب مي شود. ابن سيرين مي گويد که خرچنگ در خواب مردي است يا اصولا شخصي است بدگهر و دون همت و کينه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندين دست و پا دارد. اين دست و پاي متعدد در خواب هاي ما بدهکاري خرد خرد است. کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پيروزي بر مشکلات تعبير مي شود. اگر در خواب از خرچنگ نترسيد بهتر از اين است که بترسيد. اگر در خواب ببينيد که گوشت خرچنگ مي خوريد خوب است چون پول و مالي نصيب شما مي شود که متعلق به دشمني بد خواه است.