تعبیر خواب | تعبیر کامل دیدن یا حمله کردن سگ در خواب

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا حمله کردن سگ در خواب

25412

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

 

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

83 نظر
 1. مختار گفته

  اگه تعدادی سگ به یک نفرحمله کنند وپارس بکنن تعبیرش چیست

 2. مختار گفته

  اگرتعدادی سگ به یک نفرحمله کنندوپارس کنندتعبیرش چیست

 3. مختار گفته

  سلام.تعبیرخواب تعدادی سگ حمله کنن و پارس بکنن چیست

 4. لیلا گفته

  سلام من خواب دیدم ی سگ وحشی بهم حمله کرده ولی نمیدونم گاز گرفته یانه

 5. اتیلا گفته

  من در خواب دیدیم که سگی در حال حمله به من بود ولی تا به من رسید مکث کرد…

  1. شبنم گفته

   منم همینو دیدم چیه تعبیرش

 6. سعید گفته

  سلام من خواب دیدم دوتا گاو بردم چرا و یهویی یچیزی به گاوم حمله کرد ک گاو سیاه سفید بود بعد از فراری دادن گرگ ک اولش فکر میکردم گرگ هستش بعد فهمیدن ادمی که سگ شده و این سگ همش میومد سمت من و من با چوب میزدمش اما باز میومد و صحبت میکرد اخرش من از اون جا رفتم

 7. مریم گفته

  خواب یدم سگی نوزادم رامی خورد ولی چیزی ش نشد وزنده ماند

 8. Rahim گفته

  باسلام من درخواب دیدم که سگ خانم مسنی رم کرده واینطرف وآنطرف میدویید وزنجیرش دست صاحبش بود ولی اون زورش نمی‌رسید کنترلش کند بعد من خواستم کمکش کنم که یهو برگشت طرف من وصاحبش گفت بدو وایستی میگیره تورو منم فرار کردم ولی اون بهم رسید ودرست اومد پشت سرم وایستاد ونفس نفس زد ولی گازنگرفت ممنون میشم تفسیر کنین

 9. محسنی گفته

  سلام یه شخصی برای من خواب دیده که سگ بهم حمله کرده ولباسهامو پاره کرده
  لطفا تعبیرش بفرمایید
  ممنونم

 10. ناشناس گفته

  نجات دادن کسی از دست سگ

 11. محدثه گفته

  سلام کن خواب دیدم که یک‌سگ سیاه یکی تز آشنایمان به منو دختر خاله ام حمله کرد و‌ما فرار کردیم ومن از خولب بیدار شدم

 12. 😘جیمین عضو بی تی اس😘 گفته

  سلام به همگی✋✋✋من خواب دیدم که یک مرد دست و پای من رو بسته است و من رو زمین دراز کشیدم اما دست و پا بست اون مرد از من یه چیزی می خواست یادم نیست چی بود گفت اگه این کار رو نکنم سگش میاد پای من رو میخوره بعد سگش رو ول کرد همین که اومد پای من رو گاز بگیره من پام رو میبردم بالا بعد دیدم شوهر همسایه مونم اومد و همون مرد از شوهر همسایه مونم گفت باید کاری انجام بده اما اگه اون کار رو انجام نده سگ به اون حمله میکنه ولی یهو از خواب بیدار شدم و دیگه ندیدم بقیش چی شد.😟😟😟
  لطفاً ازتون خواهش می کنم اگه کسی تعبیرش رو میدونه بهم بگه لطفاً و ازتون خواهش میکنم🙏🙏🙏
  و ابنکه تا بعد خداحافظ همگی👋👋👋❤❤❤

 13. آیسا گفته

  خواب دیدم سگی سیاه رنگ قصدحمله کردن به منوداشت و من هم باآیات قرآنی اون روازخودم دورمیکردم کسی میدونه تعبیرخوابم چی میشه

 14. گفته

  منم خواب دیدم رویک قله وایساده بودم دختر دایی م هم که بچه بود اومد وسگبزگی هم به او حمله کرد وفقط لباسشو گرفت بعدش ولش کرد وپدرم هم اونجا بو و هیچ عکس العملی نشان نداد.😕😇

 15. مهدی گفته

  خواب دیدم از سفر برگشتم محلمون و میخواهم از کوچه ایی رد بشم ولی یک زن از بستگان دور که یک سگ سیاه بزرگ (که سگ بود ولی بزرگ بود و با سگ از لحاظ جثه فرق داشت کلا سگ هیکلی وخاص) کنارش بود بهم میگه از سفر چی برام آوردی مثلا بستنی یا چیزی حتما باید ی چیزی بهم بدی تا آویزونت بشم

 16. شهرزاد گفته

  من خواب دیدم که بالای کمدم یه سگ سیاه اومد تو اتاق اولش ترسیدم اما بعد دیدم کا اهلی و ارومه ولی تنش خیس بود. ۲ تا گلابی تو اتاقم بود که یکیش و اون خورد یکم نازش کردم وبعد از خونه بیرونش کردم اما دیدم دم در نشسته و نمیره. کسی تعبیرشو میدونه؟

 17. علی اکبر گفته

  داشتم میدویدم کهیه سگ آشنا که سگ گله یکی از فامیلامون بود رو دیدم دویدم ازروش داشتم میپریدم که به من حمله کرد من زدمش و بعد اون حمله کرد و لباسمو گرفت

 18. ناشناس گفته

  داشتم میدویدم کهیه سگ آشنا که سگ گله یکی از فامیلامون بود رو دیدم دویدم ازروش داشتم میپریدم که به من حمله کرد من زدمش و بعد اون حمله کرد و لباسمو گرفت

 19. اقای محمدی گفته

  خواهشن جواب بدید

 20. اقای محمدی گفته

  سلام اگر در خواب ببینی دو نفر در حال جدا کردن سگی از شما که در حال گاز گرفتن صورت هست این تعبیر خوابش چی میشه

 21. نرگس گفته

  بنده خواب دیدم در یک بیابان هستیم ومن وفرزندانم داخل ماشین نشستیم شوهرم بیران از ماشین بود که ناگهان صدای سگی را شنبگیدم نگاه کردم دیدم تعدادشان خیلی زیاد بود به همسرم هر چه اصرار کردم بیاد داخل ماشین نیامد گفت من نمیترسم همهی سگها به اوحمله ور شدن خیلی بد اورا زخمی کردن من هم فقط باماشین تونستم به طرفشون برم که فرار کنن

 22. مریم گفته

  خوای دیدم سگی کوچک و سفید به سگی بزرگ حمله و آنرا کشت تعبیرش چه میباشد؟ممنون از راهنمائیتون

  1. Yc2 گفته

   خواب دیدم دو یا سه سگ در حال حمله کردن بهم هستن ولی با اشاره دست و سروصدا فراریشون دادم

 23. H k گفته

  خواب دیدم از تزس سگ شکاری رفتم بالا درخت یه نفر داره نزدیک میشه بهم دور تا دورشم پر سگ هی سگا میپرن به سمتم تا نزدیکیای پام میان بعد اون یه نفر هی میگه نترس بیا پایین

  1. سعید گفته

   دوتا سگ دوییدن سمتم جیغ و دادم میکردن گفتم یا ابولفض یهو پریدم همینجوری رفتم بالا سگه ساکت شد داشت با تعجب نگام میکرد منم خوشحال بودم بعد دیگه زیادی رفتم بالا یهو از همونجا شقوط کردم رو به پایین سگه ام منتظر بود برسم در حین افتادم گفتم خدایا من به تو اطمینان دارم یا همین بالا بکش یا دست این سگا نیوفتم دیگه اخرای سقوط بود از خواب پریدم نفس نفس زدم باز خوابیدم.

  2. ناشناس گفته

   😝

 24. علی گفته

  خواب دیدم شب که میخوام بخوابم در ورودی خونه بازه بلند شدم در و ببندم دیدم یه سگ قهوه ای تو حیاته چوب برداشتم دنبالش کردم طرف دیوار فرار کرد از دیوار که داشت بالا میرفت دیدم شبیه یه زن شد من از در حیاط رفتم بیرون نتونستم بگیرمش فرار کرد ولی دوباره اون زن برگشت و باهاش درگیر شدم و کشتمش

 25. رها گفته

  من با دوست پسرم دعوا خيلي بدي داشتم البته مثل نامزد بوديم تقريبا بهم زديم ديشب خواب ديدم سر سگ سياه تو دهن منه و راه كه ميرم چشمش ميوفته فقط سرش بود چشماشو افتاد

 26. شیوا گفته

  من خواب دیدم ک ی سگ طوسی به من حمله کرده خیلی ترسناک بود فقط حمله کرد وپارس میکرد

 27. نازیلا گفته

  سلام من خواب دیدم ب ی سگ خیار دادم خیار و واسش پرت کردم ولی چون پیدا نکرد نشست پشت در تا در باز میشد ب من نگاه میکرد و میافتاد دنبالم.انقد پشت در ایته الکرسی و سوره های قران و میخوندم ک از خواب بیدار شدم(سگ سیاه بود.انقد تو خواب ترسیده بودم.سگ همسایمونم بود).تعبیرش چیه؟

 28. علی گفته

  سلام
  من دو شبه خواب میبینم یه گله سگ بهم حمله میکنن.سگها همه رنگی بودن منم سعی میکردم فراریشون بدم نمیشد.به محض اینکه یکیشون میخواست منو گاز بگیره از خواب پریدم.هر دو شب به همین شکل بود.لطفا تعبیر رو برام ایمیل کنید.با تشکر

  1. ناشناس گفته

   خواب دیدم سگ سیاه به من حمله کردولی تونستم اونوازخودم دور کنم

 29. پویا گفته

  تعبیر خوابمو بهم بگین
  داشتم با یه نفر که نمیشناختمش میرفتم به جایی که سه تا سگ هم دنبالم بودن یکی سیاه ویکی سفید ولی یکی دیکشون نمی‌دونستم نونمو سگ سیاهه گرفت و گذاشت گوشه شروع کرد به خرخر کردن رفتم نونمو بگیرم ولی یه دفعه پارس کرد اومدن سه نفره سر من که منم ساعت ۴شب از خواب بیدار شدم اول خر خر یه دفعه پارس بلندی زدن که خیلی ترسناک بود بیزحمت بگین خیلی برام مهمه
  بعد بهم به این آیدی تلگرام بگین

  1. سعید گفته

   نون خشک ندهید به سگ ها

 30. یاسر گفته

  سلام.من خابدیدم که بادوستم بادستگاه تلیرش رفتیم استخر به چند تا دوراهی رسیدم ولی دستگاهش داخل نمیرفت .توی یکی از این دوراهی دستگاهش چپ کرد .بعد سگشو ورداشتم رفتم طرف دوستان اب استخر انقد زیاد بود نتونستیم بریم دور استخرماهی یدفع از دور دوتا سگ امدن با سگ ما دعوا کنن سگه پا کوتاه بود من امدم جدا کنم سگه ارنجمو گرفت تو دهنش هرکاری کردیم که ازادش کنم نشد ولی سگه که میخاستم ازادش کنم که ستمو ول کنه همش به من میشاشید حتا دوستانمو شاشید که بعد بلند شدم ازخاب .

  1. مصیب گفته

   سلام وقت بخیر خواب دیدم باخانوادہ ام کہ خانہ ای در روستا بودم کہ مطعلق بہ بابام ھست شب بود صدای درب امد وحشت زدہ بودم رفتم درب باز کنم دیدم یک اقای غریبہ ای جلوتر وایسادہ اشارہ میکنہ بیا من نرفتم بعد نمدونم چتو شد رفتم تو بیابان کہ جلو خانہ بود با یہ گلہ سگ سفید روبرو شدم کہ دویدم طرف خانہ وپریدم از خواب

 31. Maloo گفته

  سلام خواب دیدم یک سگ جلوی چشمم یک دختر رو میخوره سر دختر کلا تو دهن سگ بود سعی کردم به دختره کمک کنم دستم رو تو دهن سگ بردم ولی نتونستم کمکش کنم اگه ممکنه تعبییر کنید ممنون

 32. حسن طرفی گفته

  من امروز خواب دیدم که یه سگ وحشی بالای خونه بود وبه من پرید ولی خواست منو گاز بگیره ولی نتونست یدفعه موبایلم زنگ زد وبیدار شدم

  1. علیرضا گفته

   من هم همین خواب را دیدم. اگه احیانا جوابش را فهمیدید به من هم بگید

 33. Hadi گفته

  من خواب دیدم سگ بیضه ام رو گرفته بود ولی از خودم جدا کردمش و داشتم دهنشو پاره میکردم که بیدار شدم

 34. مهدی گفته

  دیشب خواب دیدم با موتور از ی کوچه ای هی رد میشم و ده بیست تا سگ میان طرفم.اما هیچ کدوم منو گاز نگرفتن.فقط از درو دیوار میومدن ب طرف من منم فرار میکردم همه نوع سگی هم بود همه رنگی هم بود سیاه سفید زرد.اگه میشه راهنماییم کنین

 35. عباس گفته

  حمله کردن سگ سفید در خواب

 36. آرزو گفته

  سلام خسته نباشین..من خواب دیدم یکی از فامیلامون یه سگ سیاه رو ب طرف من پرت کرد و سگ شونه ام رو با دندوناش گرفت..چون درد بدی داشت از خواب پریدم..میشه لطفا تعبیرش رو بگییین..

 37. shiva گفته

  سلام من خواب دیدم تو کلاس بودم بعد از ته کلاس دوتا سگ داشت میدوید رو به پاین بعد من رفتم پشت در در کلاس رو بستم بعد سگا هی میزدن ب در بعد معلممون اومد گف درو باز کن من درو باز کردم بعد سگه ک اومد بیرون خورد ب من لطفا تعبیرش رو بگین

  1. سوپر من گفته

   خواستگار بد داری….

  2. سعید گفته

   سر راه سگ ها نایستید لطفا.

 38. امیر حسین گفته

  سلام من خواب دیدم که دارم با چند نفر که هم سن و سالم هست تقریبا دختر و پسر های 14 یا 15 سال، دوچرخه سواری میکنم و نمیدونم چی شد که انقد سرم رو هعی میاوردم پایین که افتادم تو باغچه یک خونه که فقط علف بود همین،بعد یک سگ با صاحابش اومد قطعا هم صاحابخونه بود شک ندارم،سگه فکر کنم سیاه خاکستری بود،بعد همون اول کاری کلی پارس کرد بهم،بعد صاحبش قلاده سگ رو که از اول دستش بود،سگ رو اورد جلوی من و سگ با وحشی گری تمام مچ دستم رو تا ارنج فکر کنم کاز گرفت،انگشتام رو به هیچ وج،بعد من جالب بود اصلا داد نمیزدم،فقط گلوی سگ رو گرفتم تا از خودم جداش کنم،خود صاحابه گفت ولش کن دیگه،گازش نگیر ولی تا اخرش ادامه داد که فکر کنم لحظه اخری ولم کرد..به نظر خودم من یه دشمن فوق العاده سخت دارم که قطعا دنبال انتقام هستش و فکر کنم حتی اشنا من هم باشه.
  تعبیرش چیه؟

 39. زینب گفته

  سلام من دیشب خواب دیدم وقتی داشتم با پدرم از پیاده رو راه میفتیم یه سگ بود فک کنم سفید مشکی بودش بعدش بابام از جلوش رد شد من گفتم بابا این سگ نگهبانه چون با زنجیر بستنش با ترس میگفتم و بعد یه جیغ زدم میترسیدم رد بشم یهو سگه تا اندازه ای که زنجیرش میومد پرید بهم و بازومو گرفت لای دندوناش منم گریه میکردم جیغ میزدم پدرم بهم گفت هیچ حرفی نزن ساکت باش مثل مرده بیفت رو زمین تا ولت کنه منم همین کارو کردم بعدش ولم کرد لطف کنید تعبیرشو بگید

 40. سحر گفته

  سلام من توی یه هفته دوبار خواب سگ دیدم که اولی یه سگ سفید بازیگوش بود و کلی اینور و اونور میدوید و میخواست بره در آخر هم در بالکن باز بود و از طبقه پنجم خودشو انداخت پایین انقدر حالم بد شد نرفتم ببینم
  و یه خوابم دیشب دیدم که بازم یه سگ سفید کوچیک تو خونس و همه حرف منو گوش میکنه رفتم بغلش کنم جیش کرد
  ممنون میشم تعبیرش رو به ایمیلم بفرستین

 41. رادمان گفته

  سلام من خواب دیدم ک یک سگ سفید بزرگ در خانه ما آمد و ب طور وحشتناک پارس میکرد پدرم رفت دنبالش و دید ک چندتا گرگ وحشی ب تعدادی انسان حمله کرده و اونارو تیکه پاره کردند و دارن ب سمت خانه ما میان و این سگ آمده بود مارو مطلع کند و بعدش ساکت شد و در خانه ما ماند من نفهمیدم تعبیرش چی میشه !!!

 42. سهيل گفته

  خواب دیدم یه سگ میاد صورت دختر علاقمو گاز میگره میخوره و میره یه سک دیگه میاد یه پاشو میخوره و میره یکی دیگه هم میاد موهاشو میخوره میره بعد من که خشکم زده بود میرم جلو سگ ها میان رومون پارس میکنن و خونم میپاشه رو یه سگ و بعد میرن سگا .تو تعبیرش موندم لطفا کمک کنین

 43. سهيل گفته

  من پسرم خواب دیدم دختر مورد علاقم رو یه نفر که اول پسر بود و باهم صمیمی بودن پسره تبدیل به سگ میشه و یه ور صورتشو گاز میگیره و جدا میکنه بعدش یه سگ دیگه میاد یه پاشو جدا میکنه میخوره میره بعد یه سگ دیگه میاد موهاشو میکنه و جدا میکنه میره بعد که من خشکم زده بود میرم جلو سگها همشونمیان رومون پارس میکنن و خونم میپاشه رو سگه و میرن سگا تعبیرش رو نمیتونم پیدا کنم لطفا کمک کنین و به ایمیلم پیام بدین ممنون

 44. محمد گفته

  سلام من خواب دیدم که چند تا سگ به یکی از دوستام حمله کردن بعد بایه بدبختی از دستشون خلاص شدیم. لطفا تعبیرش رو بگین

 45. تارا گفته

  سلام من تو خواب دیدم از کنار یه مغازه رد میشم یه مر دروی صندلی نشسته بود وسگهای کوچیک رو کشنه بود میانداخت واسه یه سگ سیاه وعریض اونم میخورد منو که دید حمله کرد فرار کردم کمی اب دهانش رو دستم خورد مرده دنبالم دوید من فرار کردم تو یه خونه که درش باز بود وهمش فکر میکردم نکنه سگشم بیار دنبالم ممنون میشم تعبیر کنید

 46. محمد گفته

  سلام
  خواب دیدم داخل یه ماشین با همکاران هستم همینجور درب ماشین باز میشه یه سگ میاد دستمو تا بالای مچم میگیره بعد همکارانم کمک میکنن و ازاد میشم اما اصلا درد نداشتم موقع گاز گرفتن

 47. بنیتمین گفته

  سلام من خواب دیدم من با دوستام رفتیم پیک نیک بعد موقع شب دوستم گفت مواضب باشید سگ ها همین اطراف اند بعد سگ ها به طرفمون حمله کردن من رفتم زیر پتو و دوستم با اسلحه داشت اون ها رو میزد بعد یک سگ اومد من رو از زیر پتو گاز گرفت بعد دوستم اون روزد و من رو ول کربعد از خواب پریدم

 48. ایمان گفته

  من خواب,دیدم ک یه سگ قهوه ای با زنگوله دور گردنش بهم بدون هیچ پارس کردنی حمله کرد و گردنمو گرفت و خفم میکنه هر چی خواسم ب زور نفس بکشم محکتر فشار میدادو نفسم بند اومد دیگ …هکه فامیلم تو خونه بودن و نتونسم کسیو صدا بزنم کمک بگیرم…خواب بدی بود

 49. سایه گفته

  اگه تعبیرشو بلدین بگین

 50. سایه گفته

  سلام من خواب دیدم همراه با خانواد و دوستام رفتیم جنگل بعد ی دختر کوچوله ی پنچ ساله ای کنارمون بود وسط جنگل ی قفسه ی سگ وحشی سیاه و سفید بود اون دختره رفت کناره اون قفسه بین ما و قفسه ی رود خونه بود دختر نزدیک سگ ها شد و بعد از قفسه بالا رفت وداخل قفس افتاد بعد همش داد میزد با اون صدای بچه گونش ک نجاتم بدین مامانم میخواست توی قفس برو و نجاتش بده ولی من نزاشتم و از خواب پریدم خیلی بد بود.

 51. amin گفته

  سلام
  من خواب دیدم سگی داره حیوانی رو از یک جا دور می کند و اصلا با من کاری ندارد
  سگ هم نااشنا بود
  تعبیرش چیه؟

 52. ندا گفته

  سلام من خواب دیدم یه سگ دستمو گاز گرفت اول تقریبا نزدیکای ارنجم و گاز گرفت بعد دندوناشو به سمت انگشتام اورد و انگشتامو گاز گرفت یادمم نمیاد که از دستم خون اومده باشه لطفا تعبیرشو بگین ممنون

  1. مصطفی گفته

   ندا خانوم با پسری دوست میشید وازش ازار روحی میبینید

 53. سعید گفته

  سلام.من خواب دیدم که سگ پاکوتاه و سفید خودم،به حالت بازیگوشی و بازی کردن با من،دستمو به دهان میگیره و گاز میگیره.قصد حمله نداره،فقط بازی میکنه و هیچ درد و ترسی هم احساس نمیکنم.و از این کارش خنده ام میگرفت.تعبیرش چیه؟
  ممنون

 54. مرتضى گفته

  من در خواب دو بار سگ بولداگ بهم حمله کرد اولین بار با غذا بودم که دستمو گرفت بعد غذارو که دید ولم کرد دومین بار پامو گرفت تعبیرش چیه ممنون

 55. فاطمه محسنی گفته

  سلام خواب دیدم رقتم خونه ی قدیمی محله ی قدیممون.که ازش خرابه ای مونده .با یه دوست.یهو صدای سگی میاد که از صدای زوزش.میفهمیم که زیر یه تیکه پتو کهنه خوابه .تا از ترس میاییم بیرون .بلند میشه و میپره به من فقط به من .اولش.میترسم و ناراحت بودم که چرا فقط به من پریده و با دوستم کاری نداره اما من راحت رامش کردم.تا دست کشیدم رو سرش اون سگ.رامم شد و نشست.اما سرش تاس شد

  1. مصطفی گفته

   باپسری که دوستید یا دوست خواهی شد دراینده یابه زودی دعواتون میشه مشکل روحی پیدامیکنید از طرف اسیب میبینید ولی اخر سر سرجا ش میشینه وابروش میره

 56. بنیامین گفته

  من خواب دیدم که سگ ها به ی شغال حمله کردند و ان را کشتند و من شغال را در یک جا دفن کردم ویک فرد از بغلم رد شد و گفت همینجا که دفنش میکنی خوبه دفنش کن.. اگر کسی تعبیرشو میدونه پاسخ بده لطفا

 57. امیر گفته

  ممد خخخخخخخخ *****

 58. جاسم گفته

  سلام من خواب دیدم باچندنفردرحال گذرازیک خیابان هستیم وچندسگ دران خیابان بودندویک سگ قهوه ای همین ک مرادیدبه سوی من دوان دوان امدوماچندنفرپابه فرارگذاشتیم وتعجب ام اینجاست که همه ای سگهابه دنبال من دویدندوفقط مرادنبال میکردندمراگرفتنداحاطه کردندوشروع به لیس زدن من کردندوفقط لیس میزدن ومراگازنگرفتند

 59. رضا گفته

  سلام
  من خواب دیدم دارم گوشت میبرم خونمون تو را یه سگ سیاه پارس کنان اومد طرفم هر کار کردم ولم نکرد گلومو گرفت واز خواب بیدار شدم حتی وقتی که بیدار شدم گلومم درد میکرد بعداز چنددقیقه خوب شدم

  1. ممد گفته

   فکر کنم شش سال خشکسالی در پیش داریم

 60. لیلا گفته

  سلام خواب دیدم ک در باغی هستم عمو و پدرم در ان کار میکنند میدانم ک خانواده ام در انجا هستند چند تن از اشنایان را هم میبینم و از بودنشان در باغ مطلع هستم وقتی داخل باغ میشم سگ بزرگ و هاری را میبینم ک ب طرفم حمله میکنه در همون حال مردی ک خودشو همکار پدرم معرفی میکنه جلوی سگو میگیره و منو جای امنی میزاره توی خواب میدونم ک اون سگ وحشی و خیلی بزرگ از پدر عمو و برادر کوچکم فرمان میبره و فقط ب اونها حمله نمیکنه وقتی اون مرد میره میبینم ک یک بچه کوچک ک چهار دستو پا راه میره ب سگ نزدیک میشه سگ میخواد بهش حمله کنه ولی بچه باهاش بازی میکنه ناگهان سگی خیلی بزرگ تر وحشی تر وخطرناک تر از سگ اولی میبینم ک مردی رو کشون کشون میاره و تیکه پارش میکنه هواسمو میدم ب اون بچه ک میبینم سگ اولی سر بچه رو از تنش جدا کرده سگ ها سعی میکنن ب من نزدیک بشن و بکشنم با اینکه من فاصله و ارتفاع کمی با اون ها روی بام هستم و اون ها هم قد بلند بزرگ هستند ولی نمیتونن ب من نزدیک بشن و در خواب میدونم ک میخوان بقیه کسانیکه توی باغ هستنو بخورن ینی اونقدر این خواب سرگردان و وحشت زدم کرده ک مدام در حال فکر کردن بهشم شما فگر میکنید تعبیر خاصی داره؟؟؟؟

 61. ابولفضل گفته

  من در خواب دیدم با موتور بانکی از دوستان درحال حرکت هستم ناگهان سگی از پشت تپه خاک پرید و رون من گاز گرفت چنان که دندان های سگ در رون پای من فرو رفت من هم اونقدر با مشت زدم بر روی صورت اون سگ که به همان شکل سگ با دندان هايش روی رون ماند سپس جای وايسادیم سگ رو از رون پا جدا کردم بعداز چند دقیقه سگ بلند شد و پا به فرار گذاشت بصورت داغون من هم به پانسمان پام پرداختم خون فراوان هم آمده بود

 62. آيلين گفته

  دقيقا درسته چون من خواب ديدم سگ گازم ميگيره و دوستاني بسياررررررررر حسود دارم كه دشمنم هستن خدا بخير كنه???

 63. علیرضا گفته

  من در خواب دیدم به طرف سگی سنگ انداختم و سگ هم با حالت خرناس کشان به سمت من امد و پا چپم را گاز گرفت تعبیر این چیست

 64. آيدا گفته

  سلام من خواب ديدم تعداد كثيري سگ سفيد باخنده دارن مي دوند سمت من يكي از اونها خيلي عصبي بود و يك پارس بلند كرد قصد حمله به همراهان من داشت و بعد ناراحت نشست رو زمين اين حالت هم توي منظره برفي بود لطفا تعبيرشو بنويسيد ممنون ميشم

  1. ااااااااااا گفته

   نگو پارس بگو واق واق

 65. hadi گفته

  سلام من در خوابم یه روباه یه شغال و یه کفتار دیدم که به من حمله میکردن لطفا تعبیر خوابه منو بگین

 66. سعید گفته

  سلام.من خواب دیدم که.با گله گوسفند هستم و سگها هی به گله من حمله میکنن.لطفا تعبیر خوابم رو بگین .

 67. عباس ترابی گفته

  سلام من همیشه سگ ها را خواب میبینم گاهی وحشت ناک گاهی آرام تعبیرش چیست تشکر

  1. ابول گفته

   فک کنم ب دار اویخته میشی و سگ ها از گوشتت میتناولند=:O