تعبير خواب | معني ديدن ” دريا ” در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب دریا فراخی روزی بود

و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

نظر (نظرات) در مورد : تعبير خواب | معني ديدن ” دريا ” در خواب

2 نظر

  1. خواب دیدم دیگه خواب نمیبینم حالا اگه گفتی چی خواب میبینم ک دیگه نمیبینم؟(۴ نمره)

  2. سلام خواب دیدم که همگی با خانواده ام تو خونه بودیم یه مرتبه یه موج خیلی بلندی از دریا که رنگ‌ان هم خیلی تیره بود تمام محلمون را زیر اب کرد طوری که خونها زیر اب بود خونه ما تقریبا انگار روی بلندیه تمام پنجرها باز،بود که به مادرم میگفتم که پنجرها ببندید که نکنه اب بیاد داخل خونه همش بخودم میگفتم از بس گناه کردیم که عذاب خدا نازل شده .بعد از این خواب یه خواب،دیگه هم دیدم که خواهرم جای بوده که سرشانه اش و روی رانش طوری پاره شده بود که انگار چربی زیر پوست از هم پاره شدن ولی،ازشون خون نمیومد که بابام داشت تمیزشون میکرد خواستیم بریم جای که خواهرم با همون حالش،باهامون امد که یه نفر از،فامیلامون بهش،گفت موقع نجات دادنت تمام پاهات برابر بوده تا پنج سال همه نمازات باطل شده حالا تعبیر این خوابها چیه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.