دیدن کفش در خواب بسیار رایج است و معنی آن معمولا به نوع ، راحتی و رنگ کفش بستگی دارد .در هر صورت برای اینکه بتوانید خواب خود را بخوبی معنی کنید طبق معمول باید تا جایی که می توانید ، جزئیات بیشتری از خواب را به یاد بیاورید . هر کدام از این جزئیات می توانند در معنی خوابتان تاثیر گذار باشند.

تعبیر خواب کفش - دیدن کفش در خواب چه معنایی دارد ؟

تعبیر خواب کفش بزرگ و گشاد

اگر در خواب ببینید که کفش بزرگ و گشادی دارید به این معنی است که احساس می کنید در حال رسیدن به آرامش هستید . به احتمال زیاد مشکلاتی داشته  اید که آرامش روحی را از شما گرفته بودند و حالا شرایطی پیش آمده است که این فشار از روی شما برداشته شده است و در حال رسیدن به آرامش روحی هستید .

به مرور و با کمتر شدن تدریجی مشکللات ، احساس خوشبختی می کنید.

تعبیر خواب کفش کوچک و تنگ

اگر در خواب ببینید که کفشی تنگ و کوچک پوشیده اید به این معنی است که تحت فشاری روحی و روانی هستید . شما مشکلاتی دارید که آرامش روحی و روانی شما را مختل کرده است . در اکثر اوقات کسانی که دچار مشکلات مالی هستند در خواب کفش تنگ و کوچک می بینند .سعی کنید به هر طریقی که می توانید خودتان را از این موقعیت رها کنید.

خریدن کفش در خواب

دیدن خریدن کفش در خواب معمولا خوب است و به این معنی است که شما در حال تلاش کردن برای بهبود وضع مالی و روحی خود هستید . ممکن است کار جدیدی آغاز کرده اید و یا برنامه ریزی بلند مدتی انجام داده اید که می دانید در آینده نزدیک می تواند زندگی شما را از لحاظ مالی بهبود بخشیده و باعث آرامش روحی شما شود.

در برخی از اوقات وقتی یک خانم با مردی پولدار آشنا می شود ، به صورت ناخودآگاه احساس می کند که مشکلات مالی دیگر تمام شده اند و آرامش مالی در پیش است که در این صورت نیز دیدن خواب خرید کفش دور از انتظار نیست .

تعبیر خواب امتحان کردن کفش قبل از خریدن

در صورتی که در خواب ببینید که در مغازه کفش فروشی در حال امتحان کردن کفش های مختلف هستید می تواند به این معنی باشد که شما تصمیماتی برای آینده دارید که مطمئن نیستید که درست هستند یا نه . شما نگران هستید که انتخاب اشتباهی انجام دهید و دچار مشکلاتی شوید. این نگرانی ها معمولا در مورد مشکلات مالی هستند.

دیدن کفش بچگانه در خواب

دیدن کفش کودکانه در خواب معمولا تعبیر خوبی ندارد و به این معنی است که شما احساس می کنید که تصمیماتی گرفته اید که درست نبوده اند و این تصمیم های بچگگانه باعث شده است که دچار مشکلاتی شوید . شما احساس گناه و پوچی می کنید . حس می کنید که قادر به تصمیم گیری درست نیستید و در این مورد نیاز به کمک دارید .

دیدن کفش پاشنه بلند در خواب

اگر در خواب ببینید که کفش پاشنه بلند دارید یا خریدید به این معنی است که احساس می کنید به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارید ، مورد توجه اطرافیانتان هستید و از این مورد بسیار احساس خوبی دارید . حس می کنید دیگران به شما حسادت می کنند و یا شما را بسیار تحسین می کنند.

درآوردن کفش از پا

اگر در خواب ببینید که کفش ها را از پا در آوردید ، می تواند به این معنی باشد که شما سعی و تلاش بسیاری کرده اید و خسته هستید و نیاز به استراحت دارید .

شما برای رسیدن به آرامش بسیار تلاش می کنید و این تلاش باعث شده است که فرصت استراحت کردن نداشته باشید . شاید یک مسافرت کوتاه انتخاب خوبی برایتان باشد.

در برخی از موارد این خواب می تواند به این معنی باشد که بعد از یک تلاش طولانی مدت ، به اهداف خود رسیده اید و حالا زمان لذت بردن از نتیجه این تلاش سخت است .

تعبیر خواب کفش سوراخ

اگر در خواب ببینید که کفش سوراخ به پا دارید معمولا به این معنی است که کارها آنگونه که تصور می کردید پیش نرفته اند . برای مثال ممکن است برای شلغتان برنامه ریزی بلند مدتی داشته اید ولی حالا احساس می کنید آن نتیجه ای که مد نظرتان بوده است را نتوانسته اید به دست بیاورید. کمی احساس شکست می کنید و نمی توانید به راحتی مسیری که در پیش گرفته بودید را ادامه دهید.

دیدن کفش گل آلود و کثیف

اگر در خواب ببینید که کفش های شما کثیف و گل آلود است می تواند به این معنی باشد که شما برای رسیدن به اهدافتان سخت در حال تلاش هستید ولی احساس می کنید که در راه رسیدن به اهدافتان کسانی با شما دشمنی می کنند و سنگ جلوی پای شما می اندازند . این دشمنی ها باعث شده اند که به راحتی نتوانید مسیر رسیدن به اهدافتان را ادامه دهید.

تعبیر خواب کفش سیاه و مشکی

اگر در خواب ببینید که کفش سیاه به پا دارید معمولا به این معنی است که حس می کنید در رفاه نسبی خوبی قرار دارید و به همین دلیل اعتماد بنفس بالایی به دست آورده اید .

دیدن کفش سفید در خواب

دیدن کفش سفید در خواب معمولا به معنی آرامش روحی و روانی است . احساس می کنید که روزهای سخت و بد در حال سپری شدن هستند و آینده روشنی در انتظار شماست .

ممکن است در حال حاظر وضعیت مالی شما خوب نیست ولی اتفاقی افتاده است که فکر می کنید به زودی پول خوبی به دست خواهید آورد و در رفاه زندگی خواهید کرد. برای مثال ممکن است در جای خوبی استخدام شده اید.

دیدن کفش قرمز در خواب

دیدن کفش قرمز در خواب معمولا به معنی این است که از لحاظ مالی احساس خوبی دارید ولی برای به دست آوردن این ثروت ، زحمت زیادی را تحمل می کنید و فشار زیادی روی شما است .

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب گل رز

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن كفش درخواب بر هفت وجه بود.

اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنيزك. چهارم: قوت. پنجم: معيشت. ششم: مال. هفتم: سفر. و ديدن كفش درخواب، دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند.

تعبير خواب کفش از نظر محمد بن سيرين

ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر درخواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

تعبير خواب کفش  منوچهر مطيعي تهراني

کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است.

اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند.

اگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود.

اگر مردي در خواب ببيند کفش پايش را مي زند با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کند که قادر به بر آوردن آن نيست.

اگر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش به او خيانت مي کند و اگر ببيند کفشش آن قدر فرسوده است که نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود. اين تعابير براي زنان نيز هست با اين تفاوت که کفش زن به زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کند و تنها شوهرش مطرح نيست.

خانم آيتانوس مي گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن است به همين علت مردان غربي کفش خود را بدون جعبه مي خرند و به خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد.

آن اشاره اي طنز آميز به اين نکته است که مردان غربي با مادر زن خويش رابطه صميمانه و خوبي ندارند و در مغرب زمين بسياري از جدايي ها به علت وجود مادر زن اتفاق مي افتد اما زنان آسيائي داماد خويش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت مي کنند.

باز هم خانم اتيانوس مي گفت: – اگر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بيکار مي شود و اگر زني ببيند که کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.