تعبیر خواب مرده – دیدن “جنازه” – تعبیر دیدن کسی که مرده

تعبیر خواب کتک زدن مرده یا کتک خوردن از مرده

اسماعیل ابن اشعث در ابن باره میگوید :

اگر درخواب ببینی که مرده تو را کتک زد ، تعبیرش این است که به مسافرت کاری میروی و سود فراوانی کسب میکنی . ویا اگر کسی پولی از تو برده است آن پول یا مال دوباره نزد تو برخواهد گشت .

ولی اگر در خواب ببینی که تو در حال کتک زدن مرده هستی و او هم از کتک خوردن هود شکایتی ندارد و راضی است دلیل بر این است که او از جایگاه خود در آن دنیا رضایت دارد .

اگر در خواب ببینی که مرده ای و تو را کتک میزنند دلیل بر این است که بدهی خودت را پرداخت خواهی کرد .

تعبیر خواب رابطه جنسی با مرده

اگر شما مرد هستید و درخواب ببینید که با زن مرده درحال رابطه جنسی و زناشویی هستید تعبیرش این است که از مال و ثروت آن زن به شما سهمی میرسد .

امام صادق (ع) میفرماید : اگر مرد درخواب ببیند که با زن مرده مجامعت میکند ، به خواسته خود خواهد رسید و منفعت مالی خواهد برد .

ابن سیرین میگوید :
اگر زن در خواب ببیند که با مرد مرده رابطه جنسی و زناشویی برقرار کرده است ، از مال و ثروت آن زن کاسته میشود .
تعبیر خواب زنده شدن مرده
ابراهیم کرمانی درباره زنده شدن کسی که مردن است میگوید :
درصورتی که در خواب ببینی که کسی که مرده است زنده شده است تعبیر بسیار خوبی دارد و خبرهای خوبی در راه است .همچنین دانیال (ع) در باره زنده شدن مرده در خواب میگوید : اگر در خواب ببینی که مرده بودی و دوباره زنده شدی دلیل بر این است که توبه میکنی و آدم خوبی خواهی شد و عمر طولانی و پر برکتی خواهی داشت.

تعبیر خواب مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.
اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

اگر در خواب ، مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
وقتی که در خواب یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست

و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.

اگر بر عکس در خواب ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد.

دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است.
اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.

اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.

اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
حضرت دانیال گوید:

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.

اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.
اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود.

اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.

اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید،

دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

جابرمغربی گوید: اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده.

دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد.

اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.
دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.
ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.
اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم.
اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.
محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

بر خلاف باور عمومی دیده خواب مرده و کسی که مرده است به معنی ترس و وحشت نیست و لزوما تعبیر بدی ندارد . دیدن مرده در خواب به معنی دیدن یکی از دوستان و نزدیکان یا آمدن مهمانی عزیز است . در صورتی که کسی را که قبلا مرده در خواب شاد و خوشحال ببینید هم برای شما که خواب مرده دیده اید خوب است و هم برای ان شخص مرده و نشان از آرامش ایشان دارد .

تعبیر خواب مرده - دیدن جنازه در خواب - صحبت کردن با مرده
تعبیر خواب مرده – دیدن جنازه در خواب – صحبت کردن با مرده

اگر کسی را که زنده است در خواب مرده ببینید ، این گونه تعبیر میشود که عمر او بیشتر شده و زندگی طولانی خواهد داشت . یا اگر کسی را که مرده در خواب ببینید که شما را به پیش خود دعوت کرد و یا مرده در خواب دست خود را بر گردن شما انداخت اصلا خوب نیست و تعبیر بدی دارد .

اگر درخواب ببینید که شخص مرده لباس و پوشاک کهنه و نامناسبی دارد اینگونه تعبیر میشود که شما دچار غم و اندوه خواهید شد . همچنین در برخی موارد ، دیدن مرده در خواب اینگونه تعبیر میشود که شما فرصت های زندگی خود را تلف میکنید و زمان را میکشید . !

دیدن خواب مردن شوهر :

زنانی که به تازگی شوهر خود را از دست داده اند معمولا خواب شوهر مرده خود را زود به زود میبینند . دیدن اینگونه خواب ها تا مدتی بعد از فوت شوهر کاملا طبیعی است و تعبیری ندارد . بعد از گذشت مدتی ، این خواب ها به مرور کمتر شده و غم و اندوه آن از بین میرود .

دیدن خواب جنازه یا کسی که قبلا مرده است

دیدن خواب جنازه معمولا این گونه تعبیر میشود که شما در زندگی کنونی خود موفق نیستید و فرصت های سوخته فراوانی دارید . این ممکن است به دلیل کشتن فرصت های شغلی و یا ناامید شدن از شخصی باشد . همچنین ناامیدی و افسردگی در زندگی باعث دیدن خواب جنازه و مرده میشود . ممکن است شما به تازگی شوهر و یا زن و همسر خود را از دست داده باشید و یا حتی از دست دادن شغل و کار شما نیز ممکن است باعث دیدن خواب جنازه و مرده شود .
ممکن است در زندگی زناشویی خود دچار مشکل شده باشید و تا خیانتی در مورد شما انجام شده باشد . وقتی در اینگونه موارد کاری از دست شما ساخته نیست ، مجبور به سرکوب کردن و ” کشتن ” خشم خود هستید ، که همین خشم کشته شده میتواند در قالب خواب مرده و دیدن جنازه در خواب ، خود را بروز دهد .

 

دیدن مرده در خواب و حرف زدن با مرده میتواند اینگونه تعبیر شود که شما در زندگی خود با افراد منفی و نامناسبی رفت و آمد و برخورد دارید . حتی ممکن است این افراد کسانی باشند که باعث ضربه مادی به شما شده اند و خشم و سرخوردگی که در درون خود پنهان کرده اید میتواند به شکل صحبت کرده و حرف زدن با مرده و جنازه خود را نشان دهد . در واقع شما میخواهید به این طریق با کسی صحبت کرده و درد دل خود را خالی کنید تا به آرامش برسید .

دیدن خواب مردن پدر یا مادر و یا نزدیکان

در صورتی پدر و مادر شما زنده باشند و شما در خواب ببینید که پدر یا مادر شما مرده است و یا در خواب ببینید که با مرده و جنازه پدر یا مادر خود صحبت میکنید این می تواند به این دلیل باشد که شما در زندگی واقعی بسیار نگران از دست دادن پدر و مادر خود هستید و مغز شما به این صورت و با دیدن مرگ پدر و مادر در خواب ، سعی در عادت کردن به این غم دارد .

و یا ممکن است پدر یا مادر شما مرده باشد و شما در خواب با آنها صحبت کنید . این میتواند به این دلیل باشد که شما هنوز واقعا مرگ پدر یا مادر خود را قبول نکرده اید و هنوز هم به نبودن آنها عادت ندارید . مغز شما با مرور خاطرات گذشت شما با پدر و مادرتان ، سعی میکند تا دلتنگی حاصل از فوت آنها را کاهش دهد تا راحت تر بتوانید با دوری و مرگ مادر یا پدر خود کنار بیایید .

دیدن خواب مردن بچه و یا دیدن خواب بچه ای که مرده است نیز به همین صورت است . دیدن خواب مردن بچه معمولا در بین زنان ببیشتر دیده میشود . در صورتی که بچه شما زنده است و شما در خواب مردن بچه خود را میبینید این بخاطر این است که شما نگران از دست دادن فرزند خود هستید . ویا اگر بچه خود را به تازگی از دست داده اید ، دیدن خواب بچه مرده و صحبت کردن با جنازه بچه ، به همان دلیلی است که قبلا توضیح داده شد و تلاش مغز و ذهن شما برای زنده نگه داشتن خاطرات فرزند شماست .

در ادامه بخشی از تعبیرهای قدیمی درباره دیدن خواب مرده و جنازه را مطالعه نمایید .

درباره دیدن خواب جنازه و مرده نظر ابراهیم کرمانی به این شرح است که اگر در خواب ببینی که فرزندت مرده است دلیل برای افزایش توان مالی و ثروت فراوان است .

برخی از سایر تعبیرکنندگان نیز دیدن خواب مرده و جنازه را پیروزی بر دشمن و شنیدن خبر خوش تعبیر کرده اند .
جابر مغربی در این باره میگوید : اگر در خواب ببینی که بچه و فرزند خودت را کشتی اینگونه تعبیر میشود که روزی حلال به دست خواهی آورد .

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده و جنازه

درباره گفتگو با مرده و دیدن این که مرده با شما حرف میزند نظر ابن سیرین اینگونه است که تعبیر این خواب بستگی به حرف های مرده دارد . اگر در خواب ببینید که مرده حرف های خوب و خوشایندی به شما میزند تعبیرش این است که اعمال شما خوب بوده و خدا از شما راضی است . ولی اگر در خواب ببینید که مرده به شما دشنام و ناسزا میگوید به معنی این است که اعمال شما خوب نبوده و خدا از شما راضی نیست .
اگر در خواب ببینید کسی که مرده است به شما بگوید که من نمرده ام و زنده هستم به معنی این است که درآن دنیا وضع خوبی دارد و راحت و خشنود است .اگر در خواب مرده ای را ببینید که از شما دوری میکند و به شما نگاه نمیکند به این معنی است که شما به وصیت ایشان به خوبی عمل نکرده اید .
اگر مرده در خواب به شما بگوید که همراه من بیا و شما همراه او بروید تعبیر خوبی ندارد و دلیل بر غم واندوه شماست و یا ممکن است مرگ شما نزدیک باشد .
اگر مرده به شما و یا شما به مرده سلام کنید تعبیرش خوب است و شادی در انتظار شماست .

تعبیر خواب صحبت کردن با روح و گفتگو با ارواح

انتلی بیتون در این باره میگوبد :
اگر در خواب ببینید که در حال صحبت کردن با روح هستید به معنی این است که شما فرد عاقلی هستید و امور زندگی خود را عاقلانه میگذرانید . از مصیبت هایی که در پیش رو دارید به سلامت و سربلند خواهید گذشت .
ولی اگر در خواب ببینید که روح با شما صحبت میکند و یا شما در حال حرف زدن با ارواح هستید به این معنی است که دشمنان شما در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به شما هستند و شما در دام آنها گرفتار خواهید شد .

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن و یا چیزی به مرده دادن

درباره دیدن خواب اینکه شما چیزی به مرده میدهید و یا مرده به شما چیزی میدهد ، مطیعی تهرانی میگوید : اگر در خواب دیدی که لباس خود را از تن درآوردید و به مرده دادید تعبیر بدی دارد . این خواب به این معنی است که سلامتی شما در خطر است و به زودی دچار بیماری سخت و خطرناکی خواهید شد . ولی اگر ببینید که مرده لباس خودش را به شما داد معنی آن خوب است و تعبیر آن این است که احترام و جایگاه شما بین مردم بهتر خواهد شد .

تعبیر گرفتن آب از دست مرده :

اگر در خواب ببینی که از مرده درخواست آب میکنی ، تعبیر آن افزایش روزی و برکت زندگی است .

تعبیر خواب پول گرفتن از کسی که مرده است

اگر در خواب ببینید که از کسی که مرده است درخواست پول میکنید و یا میخواهید از مرده پول قرض کنید به این معنی است که در دنیا زکات مال خود را پرداخت نکرده اید .

تعبیر خواب غذا گرفتن از مرده

دانیال ( ع) میگوید در صورتی که در خواب ببینید که مرده به شما غذا داد و یا شما از مرده غذا در خواست کردید و یا همراه با مرده در حال خوردن غذا هستید ، تعبیر آن روزی حلال و ثروت است .

منوچهر تهرانی در اینباره میگوید : در صورتی که در خواب ببینید که با مرده قرار ملاقات دارید و یا همراه با مرده در مهمانی هستید تعبیرش ملاقات با یک دوست قدیمی و صمیمی است .

همچنین غذا خوردن با مرده در خواب و یا گرفتن غذا از دست مرده در خواب خوب است و به معنی خیر و برکت و روزی حلال است . به خصوص اگر طعم غذا خوب و دلچسب باشد .

دانیال (ع) میگوید در صورتی که ببینید مرده از سهم غذای شما و یا از ظرف غذای شما میخورد ، دلیل بر این است که از بابت درآمد و تهیه ملزومات زندگی خود دچار مشکل خواهید شد . این میتواند به دلیل گرانی و یا بیکار شدن شما باشد .
 اگر در خواب ببینی کسی که مرده است در حال خوردن غذاست و از غذای خود راضی است ، دلیل بر این است که او خیرات زیادی در دنیا انجام داده است .
تعبیر خواب درد کشیدن مرده

ابن سیرین در این باره میگوید : در صورتی که در خواب ببینی که مرده ناله میکند و درد میکشد دلیل براین است که او در دنیا آدم خوبی نبوده است . اگر ببینی که مرده از سردرد ناله میکند دلیل براین است که او شخص ثروتمندی بوده و بخاطر دارایی های خود تکبر و فخر فروشی میکرده .

اگر ببینی که مرده در خواب از دندان درد ناله میکند دلیل بر این است که او در زمان حیاتش ناسزا و فحش فراوانی گفته است .

اگر ببینی که مرده از درد شکم ناله میکند تعبیرش این است که او در دنیا از مال حرام استفاده کرده است .

صحبت کردن با مرده ای که زنده شده است

اگر در خواب ببینید که مرده ای زنده شده است و در حال صحبت کردن با او هستید می تواند به این معنی باشد که با یکی از نزدیکانتان در مورد یک مسئله قدیمی دچار اختلاف شده اید و باهم بحث و درگیری دارید . بسیار مراقب باشید که در هنگام بحث و گفتگو ، از چه جملات و کلماتی استفاده می کنید . چرا که ممکن است این بحث عاقبت خوبی نداشته باشد .

شما بسیار نگران هستید که این بحث کهنه باعث به هم خوردن رابطه شما شود . دوست ندارید رابطه شما دچار مشکل شود و به همین دلیل در زمان بحث کردن با او ، نگران و مضطرب هستید.

زنده شده نزدیکان مرده شما

اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان مانند مادر ، پدر ، خواهر ، برادر یا همسرتان که در واقعیت فوت کرده اند ، دوباره زنده شده است می تواند به این معنی باشد که دچار مشکلی شده اید و احساس می کنید که برنامه های شما آنطور که باید ، پیش نمی روند و کارهایتان دچار مشکل شده است .

شما در حال حاضر نیاز به استراحت روحی و جمسی دارید تا بتوانید دوباره تمرکزتان را به دست بیاورید .

در حال حاضر نباید تصمیمات مهم و حیاتی بگیرید چرا که آمادگی ذهنی لازم را برای این کار ندارید . احساس می کنید که به کسی نیاز دارید تا راه درست را به شما نشان دهد .

اگر ببینید که تعداد زیادی مرده زنده شده است و شما را دوره کرده اند

می تواند به این معنی باشد که احساس می کنید با مشکلات فراوانی روبرو هستید و راه فرار ندارید . حس می کنید نیاز به کمک دارید و به تنهایی نمی توانید از این مشکلات نجات پیدا کنید .

بسیار احساس تنهایی و بی کسی می کنید . زمان آن فرا رسیده است که یک تغییر بزرگ در زندگی خود ایجاد کنید و کسانی را که باعث به هم خوردن آرامش شما شده اند با تمام قدرت از خود دور کنید.

اگر ببینید که از مرده ای که زنده شده است ترسیده اید و فرار می کنید

به این معنی است که مشکلاتی در زندگی دارید که قدرت روبرویی با آن را ندارید و مدام در حال فرار کردن از این مشکلات هستید . تا زمانی که با این مشکلات روبرو نشده اید و آنها را حل نکرده اید نمی توانید به آرامش روحی و ذهنی برسید . این کار می تواند روند طبیعی زندگیتان را تحت تاثیر قرار دهد .

 

اگر در خواب ببینی که مرده بودی و دوباره زنده شده ای

به این معنی است که احساس می کنید می توانید تمام مشکلات بزرگ خود رابه تنهایی حل کرده و دوباره زندگی خودتان را بسازید. اگر ببینید که زنده شده اید ولی دنبال کسی می گردید و از تنهایی می ترسید می تواند به این معنی باشد که احساس می کنید قدرت کافی برای حل مشکلاتتان را ندارید و برای این کار نیاز به کمک دارید.

در حالت کلی دیدن این خواب مثبت است و نشانه تصمیم جدی شما برای شروعی دوباره است .

اگر ببینی مرده های زیادی زنده شده اند و به تو حمله می کنند

اگر در خواب ببینی که تعداد زیادی مرده زنده شده اند و به طرف تو می آیند یه این معنی است که چیزی در گذشته شما وجود داشته است که حالا چیزهایی در مورد آن شنیده اید و رازهای گذشته در حال برملا شدن هستند.

شما احساس می کنید اطرافیانتان چیزهایی از شما پنهان کرده بودند که برای شما بسیار مهم بوده است . حتی ممکن است برخی از این رازها برای شما حکم مرگ و زندگی داشته باشد .

تقریبا می توان گفت که در حال حاظر دیگر به اطرافیانتان اعتماد ندارید .

از مرده ای که زنده شده است ترسیده اید و فرار می کنید به این معنی است که مشکلاتی در زندگی دارید که قدرت روبرویی با آن را ندارید
اگر ببینید که تعداد زیادی مرده زنده شده است احساس می کنید با مشکلات فراوانی روبرو هستید و راه فرار ندارید .
زنده شده نزدیکان فوت کرده شما دچار مشکلی شده اید و احساس می کنید که برنامه های شما آنطور که باید ، پیش نمی روند
صحبت کردن با مرده ای که زنده شده است با یکی از نزدیکانتان در مورد یک مسئله قدیمی دچار اختلاف شده اید و باهم بحث و درگیری دارید
نظر محمدبن سیرین در مورد زنده شدن مرده او از شما راضی و خشنود است و اعمال نیکویی دارد
اگر در خواب ببینید که مرده ای را بغل کرده اید   در بسیاری از کشورها و ادیان به این معنی است که مرگ شما نزدیک است
تعبیر خواب زنده شدن دوست مرده احساس تنهایی می کنید
تعبیر خواب زنده شدن پدر به کمک نیاز دارید
تعبیر خواب زنده شدن مادر احساس می کنید یک خطر بزرگ شما را تهدید می کند
تاریخ بروزرسانی : 06-12-2021
شاید دوست داشته باشید
نظر ارسالی شما بعد از تایید مدیریت قابل نمایش خواهد بود نکته : این بخش مربوط به نظرات در مورد (تعبیر خواب مرده – دیدن “جنازه” – تعبیر دیدن کسی که مرده) می باشد !!! لطفا فقط در همین مورد نظر ارسال فرمایید

97 نظر

 1. سلام مادم ۸ماهه فوت شده خواب دیدم مزارش داخل حیاطمونه خودشم وایساده فقط بالاتنشودیدم لخته وپشتش بمن صورتشوبرگردونده دارم نگام میکنه فقط وتوخوابم انگارپشت بازوش حالت خون مردگی کمرنگی داشت تعبیرش چیه خیلی نگرانم چون مادرم مریص بودوبخاطرمریصیشم فوت کردن همیشم براش فاتحه قران خیرات میدم

 2. سلام من خواب دیدم که همسرم قبلا فوت کرده دوباره به خاک میسپارن وخودمم جسمم رادرکنارهمسرم به خاک میسپارن وبعدمیدیدم که من طاووت همسرم راگرفتم وبه خاک سپاردمش

 3. سلام خواب دیدم که توی حیاط خانه همسایه 5 مرد مرده داخل طابوت هستند و من خودم کمک کردم آخریش را جابه جا کرد و کنار دیگر جنازه های داخل طابوت گذاشته. در جنازه ها بصورت عمودی گذاشته شدن و بالاترین طابوت که مردی داخل آن بود که صورتش قابل دیدن بود و همچنین آن فرد چشماش باز بود که مت متوجه این می شوم که آن جنازه زنده شده و به دکتر گفتم و او هم می گوید که درسته زنده شده بعد باقی جنازه ها یکی یکی زنده میشدند…

 4. من بیشتر مواقع خواب میبینم فرزند کوچکم که اونو۸سال پیش از دست داده ام از مزارش بیرون هست ومن نگذاشته ام که اون دفن بشه لطفا کمکم کنید راهنمایی کنید چرا همش این خوابو میبینم

 5. سلام من خواب دیدم که کسی دیگر را به جای من خاک کرده بودند یعنی روی سنگ قبر اسم من را نوشته بودن اما من هنوز زنده بودم

 6. سلام خواب دیدم قبر خاله خودم که بالای 25سال است فوت کرده نبش قبر کردیم که من و دوتا دیگه از خاله هام رو قبر بودیم جنازه انگار مدتی کمی ازش گذشته بود گوشت و ماهیچه هاش نازک و سرخ شده بود حالت آدمی که بدنش پوست رو بکنی. صورتش همانطور که خاله بزرگم گفت نگاه نکنید نا محرمه ولی من همه بدنش رو دیدم بعد دوباره کفن رو بستیم و… که پسرداییم رسید گفت چرا خاکش کردید مگر نگفتم صبر کنید تا منم برسم و..

 7. سلام خواهرم چهل روزی است که مرده 😔چند شب میاد توی خوابم و بهم میگه بیا از قبرم درم بیار من زندم دیگه نمی تونم بمونم اینجا میشه تعبیر خوابو بگین

 8. سلام . متاسفم برای مردم . شما چند تا عکس زدین . میشه توضیح بدین اون عکس ترسناک چیه ؟ شما مشکل روحی روانی دارین . اگه عکس رو عوض نکنین این سایت رو تو اینستا حسابی معروف میکنم . در ضمن حتما دکتر برین .

  1. سلام .وقتتون بخیر .
   این مطلب کلا دو تا عکس داره که یکیش فقط عکس نوشته هست . عکس دوم هم فانتزی و اصلا ترسناک نیست . ولی در هر صورت اگ باعث ترس شما شد عذر می خوام .عکس حذف شد.
   در صورتی که تو اینستاگرام معروفمون کنید ممنون میشم :)

 9. با سلام بعداز ظهر در خواب دیدم که پدرم که دوساله فوت شدند آمدند خونمون و تو اشپزخانه با قیافه ی در برهم و پریشان گفت اب بیار پاهام بشور تعبیر خوابم میشه لطف کنید

  1. خواب دیدم همه مردگان رو قبر خودشون بودن اونم با کفن سفید و خیلی هم ترو تمیزبه جز مادرم ک همه جای بدنش کفن به جز صورت ک اون هم تکون میخوردفکرمیکردم اشتباه میبینم اهمیتی ندادم نشستم کنار جنازه مادرم و شروع کردم به گریه های شدید و با صدای بلند طوری ک پسر جوانی با صدای فریاد من به سمت قبرستون دویدهمش میگفتم ک مادرم زنده ولی کسی توجهی نمی‌کرد میگفتن اگه هم تکون میخوره چشاش هم بازه کاری نداشته باش جالب این است نمیتوست صحبت کنه انگاری دهنش رو چسب سه قلو زدن ولی چشاش باز چشمای قبلی رو نداشت منظورم انگاری رنگ رو توچشاش پخش شده باشه سبز و خاکستری دیده میشد ولی بااینکه باز بود احساس کردم نمی‌بینه اطرافیانش رو ولی نگاه همه مردم سمت جنازه مادرم بودن درحالی ک اطرافیانم کنار جنازه ها دست به سینه نشسته بودن و من هم از ترس نمیدونستم چیکار کنم طوری ترسیدم ک از خواب بیدار شدملطفا راهنمایم کنید چکار کنم

 10. سلام
  خواب دیدم کت من بود روی دیوار بعد دوستم با پاها انرا انداخت پشت دیوار کت من نو بود وقتی رفتم پشت دیوار دیدم زباله دانی است و به اندازه یک نیسان زباله خانگی است یک مرد مرده ژولیده داغون دمر افتاده روی زباله و کت مرا روی او انداخته بودن کسی نبود کت خودم رو بدون اینه کثیف شود از روی ورده برداشتم بسرعت از طرف دیگر برگشتم و کت رو اخداختم رو دستم همین طور که با عجله میرفتم و چند بار استفراغ کردم و بالا اوردم شاید دو سه بار ولی هربار به اندازه یک وعده غذایی لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون

 11. خواب دیدم با مادرم به یک قبرستان آباد رفتیم که مزار پدبزرگها و مادربزرگهای من همه آنجاست
  البته در دنیای وافعی هر کدام یکجا بخاک سپرده شدند و همه یکجا نیستند
  بعد ما منتظریم بقیه بیایند و پدرم را که سه ماه پیش به رحمت خدا رفتند دوباره به خاک بسپاریم پدرم هم در کوشه ای با کفت آماده گذاشته شده بودند مفنشان گلهای کمرنگ داشت و سفید نبود و مادرم برایشان دعا میخواندند و روی زمین جابجایشان میکردند
  مهمتر اینکه ما منتظر حاکمان شهر بودیم آنها میخواستند بیایند و همه سنگ قبرعا را بکنند و داخل قبرها آهک بریزند و دوباره سنگها رو بگذارند من داشتم خودم مزار پدربزرگ و مادر بزرگهام رو آماده میکردم و با دستم دور سنگها رو شل میکردم که آماده باشد من امروز صبح ساعت ۶ این خواب رو دیدم
  خودم اینگونه تعبیر کردم که دعای پدرم پشت سر مادرم هست چون مادرم خیلی به ایشان خدمت کردند
  و باز چون پدرم تابوت نداشتند فکر میکنم یعنی بی توشه هستند در آن دنیا
  و در خصوص کندن سنگ قبرها فکر میکنم مردم زیادی در شهرم از بین بروند
  لطفا شما اگر تهبیر درست تری دارید بفرمایید شاید من اشتباه میکنم آدم وقتی خودش خواب میبیند گیج میشود

 12. با سلام شوهرم خواب دیده که مرده است و همه ی اطرافیان بالا سرش در حال رقصیدن هستند فقط من و دخترم که ۷ ماهشه داریم گریه میکنیم …لطفا تعبیرش چیه ؟ ممنون

 13. سلام
  خواب دیدم زن عموم کع چند ماه پیش فوت شده جنازشو از خونه اون یکی عنوم در آوردن عمه ام صدام زد بریم برای تشییع جنازش تابوت نداشت انگار رو یه چیز گذاشته بودن همسرش رو زمین میکشیدش تو کوچه اون یکی زن عنوم بهمون گفت یه سنگ کوچیک پرت کنین سمت سرش ازش خداحافظی کنید من و
  عروس عموم سنگو پرت کردیم با گریه خداحافظی کردیم میشه لطف کنید تعبیر خوابمو بگید خیلی نگرانم و استرس دارم من فردا مراسم خاستگاریمه با کسیکه چند ساله باهم دوستیم احساس خوبی ندارم

لود نظرات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آیا میدانید کراتین آبرسانی و خونرسانی به سلول عضلانی را افزایش میدهد ؟

لیمون با سابقه بیش از دو دهه تولید لوازم آشپزخانه ، توانسته بازار لوازم آشپزخانه ایران را دست خود گیرد

داروخانه اینترنتی آرتان طب بزرگترین و کاملترین داروخانه آنلاین

خرید لایک ایرانی اینستاگرام از طریق سایت مای ممبر ارائه دهنده لایک واقعی ایرانی اینستا

بهترین قیمت ایمپلنت دندان در دندانپزشکی آیریک را با اقساط بلند مدت ، ضمانت ویژه و متخصص ایمپلنت دندان تجربه کنید.

برای مشاهده و خرید لیست کامل سرویس های اتوبوسی ترمینال جنوب کلیک کنید

بازارگاه کامل ترین سایت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس

زنبیل آنلاین مثل یک ویترین پر زرق و برق است که خرید اینترنتی را برای شما آسان کرده است

در سامانه رزرو اینترنتی الی گشت، امکان خرید بلیط هواپیما و تور کیش از تهران و همچنین رزرو اتاق در تمامی هتل های کیش فراهم شده است

ما از روش بالا برای معرفی سایت شما استفاده می کنیم.برای اطلاعات بیشتر با شماره 09144029928 تماس بگیرید.