تعبیر خواب مرده – دیدن “جنازه” – تعبیر دیدن کسی که مرده

تعبیر خواب مرده – دیدن اموات – تعبیر دیدن کسی که مرده

 

تعبیر خواب کتک زدن مرده یا کتک خوردن از مرده

اسماعیل ابن اشعث در ابن باره میگوید :

اگر درخواب ببینی که مرده تو را کتک زد ، تعبیرش این است که به مسافرت کاری میروی و سود فراوانی کسب میکنی . ویا اگر کسی پولی از تو برده است آن پول یا مال دوباره نزد تو برخواهد گشت .

ولی اگر در خواب ببینی که تو در حال کتک زدن مرده هستی و او هم از کتک خوردن هود شکایتی ندارد و راضی است دلیل بر این است که او از جایگاه خود در آن دنیا رضایت دارد .

اگر در خواب ببینی که مرده ای و تو را کتک میزنند دلیل بر این است که بدهی خودت را پرداخت خواهی کرد .

تعبیر خواب رابطه جنسی با مرده

اگر شما مرد هستید و درخواب ببینید که با زن مرده درحال رابطه جنسی و زناشویی هستید تعبیرش این است که از مال و ثروت آن زن به شما سهمی میرسد .

امام صادق (ع) میفرماید : اگر مرد درخواب ببیند که با زن مرده مجامعت میکند ، به خواسته خود خواهد رسید و منفعت مالی خواهد برد .

ابن سیرین میگوید :
اگر زن در خواب ببیند که با مرد مرده رابطه جنسی و زناشویی برقرار کرده است ، از مال و ثروت آن زن کاسته میشود .
تعبیر خواب زنده شدن مرده
ابراهیم کرمانی درباره زنده شدن کسی که مردن است میگوید :
درصورتی که در خواب ببینی که کسی که مرده است زنده شده است تعبیر بسیار خوبی دارد و خبرهای خوبی در راه است .همچنین دانیال (ع) در باره زنده شدن مرده در خواب میگوید : اگر در خواب ببینی که مرده بودی و دوباره زنده شدی دلیل بر این است که توبه میکنی و آدم خوبی خواهی شد و عمر طولانی و پر برکتی خواهی داشت.

تعبیر خواب مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.
اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

اگر در خواب ، مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
وقتی که در خواب یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست

و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.

اگر بر عکس در خواب ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد.

دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است.
اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.

اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.

اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
حضرت دانیال گوید:

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.

اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.
اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود.

اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.

اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید،

دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

جابرمغربی گوید: اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده.

دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد.

اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.
دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.
ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.
اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم.
اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.
محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

بر خلاف باور عمومی دیده خواب مرده و کسی که مرده است به معنی ترس و وحشت نیست و لزوما تعبیر بدی ندارد . دیدن مرده در خواب به معنی دیدن یکی از دوستان و نزدیکان یا آمدن مهمانی عزیز است . در صورتی که کسی را که قبلا مرده در خواب شاد و خوشحال ببینید هم برای شما که خواب مرده دیده اید خوب است و هم برای ان شخص مرده و نشان از آرامش ایشان دارد .

تعبیر خواب مرده - دیدن جنازه در خواب - صحبت کردن با مرده
تعبیر خواب مرده – دیدن جنازه در خواب – صحبت کردن با مرده

اگر کسی را که زنده است در خواب مرده ببینید ، این گونه تعبیر میشود که عمر او بیشتر شده و زندگی طولانی خواهد داشت . یا اگر کسی را که مرده در خواب ببینید که شما را به پیش خود دعوت کرد و یا مرده در خواب دست خود را بر گردن شما انداخت اصلا خوب نیست و تعبیر بدی دارد .

اگر درخواب ببینید که شخص مرده لباس و پوشاک کهنه و نامناسبی دارد اینگونه تعبیر میشود که شما دچار غم و اندوه خواهید شد . همچنین در برخی موارد ، دیدن مرده در خواب اینگونه تعبیر میشود که شما فرصت های زندگی خود را تلف میکنید و زمان را میکشید . !

دیدن خواب مردن شوهر :

زنانی که به تازگی شوهر خود را از دست داده اند معمولا خواب شوهر مرده خود را زود به زود میبینند . دیدن اینگونه خواب ها تا مدتی بعد از فوت شوهر کاملا طبیعی است و تعبیری ندارد . بعد از گذشت مدتی ، این خواب ها به مرور کمتر شده و غم و اندوه آن از بین میرود .

دیدن خواب جنازه یا کسی که قبلا مرده است

دیدن خواب جنازه معمولا این گونه تعبیر میشود که شما در زندگی کنونی خود موفق نیستید و فرصت های سوخته فراوانی دارید . این ممکن است به دلیل کشتن فرصت های شغلی و یا ناامید شدن از شخصی باشد . همچنین ناامیدی و افسردگی در زندگی باعث دیدن خواب جنازه و مرده میشود . ممکن است شما به تازگی شوهر و یا زن و همسر خود را از دست داده باشید و یا حتی از دست دادن شغل و کار شما نیز ممکن است باعث دیدن خواب جنازه و مرده شود .
ممکن است در زندگی زناشویی خود دچار مشکل شده باشید و تا خیانتی در مورد شما انجام شده باشد . وقتی در اینگونه موارد کاری از دست شما ساخته نیست ، مجبور به سرکوب کردن و ” کشتن ” خشم خود هستید ، که همین خشم کشته شده میتواند در قالب خواب مرده و دیدن جنازه در خواب ، خود را بروز دهد .

 

دیدن مرده در خواب و حرف زدن با مرده میتواند اینگونه تعبیر شود که شما در زندگی خود با افراد منفی و نامناسبی رفت و آمد و برخورد دارید . حتی ممکن است این افراد کسانی باشند که باعث ضربه مادی به شما شده اند و خشم و سرخوردگی که در درون خود پنهان کرده اید میتواند به شکل صحبت کرده و حرف زدن با مرده و جنازه خود را نشان دهد . در واقع شما میخواهید به این طریق با کسی صحبت کرده و درد دل خود را خالی کنید تا به آرامش برسید .

دیدن خواب مردن پدر یا مادر و یا نزدیکان

در صورتی پدر و مادر شما زنده باشند و شما در خواب ببینید که پدر یا مادر شما مرده است و یا در خواب ببینید که با مرده و جنازه پدر یا مادر خود صحبت میکنید این می تواند به این دلیل باشد که شما در زندگی واقعی بسیار نگران از دست دادن پدر و مادر خود هستید و مغز شما به این صورت و با دیدن مرگ پدر و مادر در خواب ، سعی در عادت کردن به این غم دارد .

و یا ممکن است پدر یا مادر شما مرده باشد و شما در خواب با آنها صحبت کنید . این میتواند به این دلیل باشد که شما هنوز واقعا مرگ پدر یا مادر خود را قبول نکرده اید و هنوز هم به نبودن آنها عادت ندارید . مغز شما با مرور خاطرات گذشت شما با پدر و مادرتان ، سعی میکند تا دلتنگی حاصل از فوت آنها را کاهش دهد تا راحت تر بتوانید با دوری و مرگ مادر یا پدر خود کنار بیایید .

دیدن خواب مردن بچه و یا دیدن خواب بچه ای که مرده است نیز به همین صورت است . دیدن خواب مردن بچه معمولا در بین زنان ببیشتر دیده میشود . در صورتی که بچه شما زنده است و شما در خواب مردن بچه خود را میبینید این بخاطر این است که شما نگران از دست دادن فرزند خود هستید . ویا اگر بچه خود را به تازگی از دست داده اید ، دیدن خواب بچه مرده و صحبت کردن با جنازه بچه ، به همان دلیلی است که قبلا توضیح داده شد و تلاش مغز و ذهن شما برای زنده نگه داشتن خاطرات فرزند شماست .

در ادامه بخشی از تعبیرهای قدیمی درباره دیدن خواب مرده و جنازه را مطالعه نمایید .

درباره دیدن خواب جنازه و مرده نظر ابراهیم کرمانی به این شرح است که اگر در خواب ببینی که فرزندت مرده است دلیل برای افزایش توان مالی و ثروت فراوان است .

برخی از سایر تعبیرکنندگان نیز دیدن خواب مرده و جنازه را پیروزی بر دشمن و شنیدن خبر خوش تعبیر کرده اند .
جابر مغربی در این باره میگوید : اگر در خواب ببینی که بچه و فرزند خودت را کشتی اینگونه تعبیر میشود که روزی حلال به دست خواهی آورد .

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده و جنازه

درباره گفتگو با مرده و دیدن این که مرده با شما حرف میزند نظر ابن سیرین اینگونه است که تعبیر این خواب بستگی به حرف های مرده دارد . اگر در خواب ببینید که مرده حرف های خوب و خوشایندی به شما میزند تعبیرش این است که اعمال شما خوب بوده و خدا از شما راضی است . ولی اگر در خواب ببینید که مرده به شما دشنام و ناسزا میگوید به معنی این است که اعمال شما خوب نبوده و خدا از شما راضی نیست .
اگر در خواب ببینید کسی که مرده است به شما بگوید که من نمرده ام و زنده هستم به معنی این است که درآن دنیا وضع خوبی دارد و راحت و خشنود است .اگر در خواب مرده ای را ببینید که از شما دوری میکند و به شما نگاه نمیکند به این معنی است که شما به وصیت ایشان به خوبی عمل نکرده اید .
اگر مرده در خواب به شما بگوید که همراه من بیا و شما همراه او بروید تعبیر خوبی ندارد و دلیل بر غم واندوه شماست و یا ممکن است مرگ شما نزدیک باشد .
اگر مرده به شما و یا شما به مرده سلام کنید تعبیرش خوب است و شادی در انتظار شماست .

تعبیر خواب صحبت کردن با روح و گفتگو با ارواح

انتلی بیتون در این باره میگوبد :
اگر در خواب ببینید که در حال صحبت کردن با روح هستید به معنی این است که شما فرد عاقلی هستید و امور زندگی خود را عاقلانه میگذرانید . از مصیبت هایی که در پیش رو دارید به سلامت و سربلند خواهید گذشت .
ولی اگر در خواب ببینید که روح با شما صحبت میکند و یا شما در حال حرف زدن با ارواح هستید به این معنی است که دشمنان شما در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به شما هستند و شما در دام آنها گرفتار خواهید شد .

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن و یا چیزی به مرده دادن

درباره دیدن خواب اینکه شما چیزی به مرده میدهید و یا مرده به شما چیزی میدهد ، مطیعی تهرانی میگوید : اگر در خواب دیدی که لباس خود را از تن درآوردید و به مرده دادید تعبیر بدی دارد . این خواب به این معنی است که سلامتی شما در خطر است و به زودی دچار بیماری سخت و خطرناکی خواهید شد . ولی اگر ببینید که مرده لباس خودش را به شما داد معنی آن خوب است و تعبیر آن این است که احترام و جایگاه شما بین مردم بهتر خواهد شد .

تعبیر گرفتن آب از دست مرده :

اگر در خواب ببینی که از مرده درخواست آب میکنی ، تعبیر آن افزایش روزی و برکت زندگی است .

تعبیر خواب پول گرفتن از کسی که مرده است

اگر در خواب ببینید که از کسی که مرده است درخواست پول میکنید و یا میخواهید از مرده پول قرض کنید به این معنی است که در دنیا زکات مال خود را پرداخت نکرده اید .

تعبیر خواب غذا گرفتن از مرده

دانیال ( ع) میگوید در صورتی که در خواب ببینید که مرده به شما غذا داد و یا شما از مرده غذا در خواست کردید و یا همراه با مرده در حال خوردن غذا هستید ، تعبیر آن روزی حلال و ثروت است .

منوچهر تهرانی در اینباره میگوید : در صورتی که در خواب ببینید که با مرده قرار ملاقات دارید و یا همراه با مرده در مهمانی هستید تعبیرش ملاقات با یک دوست قدیمی و صمیمی است .

همچنین غذا خوردن با مرده در خواب و یا گرفتن غذا از دست مرده در خواب خوب است و به معنی خیر و برکت و روزی حلال است . به خصوص اگر طعم غذا خوب و دلچسب باشد .

دانیال (ع) میگوید در صورتی که ببینید مرده از سهم غذای شما و یا از ظرف غذای شما میخورد ، دلیل بر این است که از بابت درآمد و تهیه ملزومات زندگی خود دچار مشکل خواهید شد . این میتواند به دلیل گرانی و یا بیکار شدن شما باشد .
 اگر در خواب ببینی کسی که مرده است در حال خوردن غذاست و از غذای خود راضی است ، دلیل بر این است که او خیرات زیادی در دنیا انجام داده است .
تعبیر خواب درد کشیدن مرده

ابن سیرین در این باره میگوید : در صورتی که در خواب ببینی که مرده ناله میکند و درد میکشد دلیل براین است که او در دنیا آدم خوبی نبوده است . اگر ببینی که مرده از سردرد ناله میکند دلیل براین است که او شخص ثروتمندی بوده و بخاطر دارایی های خود تکبر و فخر فروشی میکرده .

اگر ببینی که مرده در خواب از دندان درد ناله میکند دلیل بر این است که او در زمان حیاتش ناسزا و فحش فراوانی گفته است .

اگر ببینی که مرده از درد شکم ناله میکند تعبیرش این است که او در دنیا از مال حرام استفاده کرده است .

تعبیر خواب بوسیدن مرده تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده تعبیر خواب غذا دادن به مرده تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

تعبیر خواب مرده را برهنه دیدن  تعبیر خواب مردن مرده  تعبیر خواب مردن مادر  تعبیر خواب جنازهتعبیر خواب جنازه در کفن

تعبیر خواب دفن کردن مرده تعبیر خواب تشییع جنازه شهید  تعبیر دیدن جنازه کفن شده در خواب تعبیر خواب نبش قبرتعبیر خواب حمل جنازه

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

94 نظر
 1. بهنام گفته

  سلام خواب دیدم که توی حیاط خانه همسایه 5 مرد مرده داخل طابوت هستند و من خودم کمک کردم آخریش را جابه جا کرد و کنار دیگر جنازه های داخل طابوت گذاشته. در جنازه ها بصورت عمودی گذاشته شدن و بالاترین طابوت که مردی داخل آن بود که صورتش قابل دیدن بود و همچنین آن فرد چشماش باز بود که مت متوجه این می شوم که آن جنازه زنده شده و به دکتر گفتم و او هم می گوید که درسته زنده شده بعد باقی جنازه ها یکی یکی زنده میشدند…

 2. ح گفته

  خواب دیدم خودم مرده ام ومن را دارند با تابوت میبرند تعبیرش چیست

 3. پ قنبریان گفته

  من بیشتر مواقع خواب میبینم فرزند کوچکم که اونو۸سال پیش از دست داده ام از مزارش بیرون هست ومن نگذاشته ام که اون دفن بشه لطفا کمکم کنید راهنمایی کنید چرا همش این خوابو میبینم

 4. ati گفته

  سلام من خواب دیدم که کسی دیگر را به جای من خاک کرده بودند یعنی روی سنگ قبر اسم من را نوشته بودن اما من هنوز زنده بودم

 5. یزدان گفته

  سلام خواب دیدم قبر خاله خودم که بالای 25سال است فوت کرده نبش قبر کردیم که من و دوتا دیگه از خاله هام رو قبر بودیم جنازه انگار مدتی کمی ازش گذشته بود گوشت و ماهیچه هاش نازک و سرخ شده بود حالت آدمی که بدنش پوست رو بکنی. صورتش همانطور که خاله بزرگم گفت نگاه نکنید نا محرمه ولی من همه بدنش رو دیدم بعد دوباره کفن رو بستیم و… که پسرداییم رسید گفت چرا خاکش کردید مگر نگفتم صبر کنید تا منم برسم و..

 6. پری گفته

  سلام خواهرم چهل روزی است که مرده 😔چند شب میاد توی خوابم و بهم میگه بیا از قبرم درم بیار من زندم دیگه نمی تونم بمونم اینجا میشه تعبیر خوابو بگین

 7. ناشناس گفته

  سلام . متاسفم برای مردم . شما چند تا عکس زدین . میشه توضیح بدین اون عکس ترسناک چیه ؟ شما مشکل روحی روانی دارین . اگه عکس رو عوض نکنین این سایت رو تو اینستا حسابی معروف میکنم . در ضمن حتما دکتر برین .

  1. مسئول سايت گفته

   سلام .وقتتون بخیر .
   این مطلب کلا دو تا عکس داره که یکیش فقط عکس نوشته هست . عکس دوم هم فانتزی و اصلا ترسناک نیست . ولی در هر صورت اگ باعث ترس شما شد عذر می خوام .عکس حذف شد.
   در صورتی که تو اینستاگرام معروفمون کنید ممنون میشم :)

 8. پاشازاده گفته

  با سلام بعداز ظهر در خواب دیدم که پدرم که دوساله فوت شدند آمدند خونمون و تو اشپزخانه با قیافه ی در برهم و پریشان گفت اب بیار پاهام بشور تعبیر خوابم میشه لطف کنید

 9. پاشازاده گفته

  سایت خوبی دارید فقط عکس راعوض کنید

 10. پاشازاده گفته

  سایتی خوبی دارید فقط لطفا عکس عوض بشه

 11. ح شهابی گفته

  سلام
  خواب دیدم کت من بود روی دیوار بعد دوستم با پاها انرا انداخت پشت دیوار کت من نو بود وقتی رفتم پشت دیوار دیدم زباله دانی است و به اندازه یک نیسان زباله خانگی است یک مرد مرده ژولیده داغون دمر افتاده روی زباله و کت مرا روی او انداخته بودن کسی نبود کت خودم رو بدون اینه کثیف شود از روی ورده برداشتم بسرعت از طرف دیگر برگشتم و کت رو اخداختم رو دستم همین طور که با عجله میرفتم و چند بار استفراغ کردم و بالا اوردم شاید دو سه بار ولی هربار به اندازه یک وعده غذایی لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون

 12. سارا گفته

  خواب دیدم با مادرم به یک قبرستان آباد رفتیم که مزار پدبزرگها و مادربزرگهای من همه آنجاست
  البته در دنیای وافعی هر کدام یکجا بخاک سپرده شدند و همه یکجا نیستند
  بعد ما منتظریم بقیه بیایند و پدرم را که سه ماه پیش به رحمت خدا رفتند دوباره به خاک بسپاریم پدرم هم در کوشه ای با کفت آماده گذاشته شده بودند مفنشان گلهای کمرنگ داشت و سفید نبود و مادرم برایشان دعا میخواندند و روی زمین جابجایشان میکردند
  مهمتر اینکه ما منتظر حاکمان شهر بودیم آنها میخواستند بیایند و همه سنگ قبرعا را بکنند و داخل قبرها آهک بریزند و دوباره سنگها رو بگذارند من داشتم خودم مزار پدربزرگ و مادر بزرگهام رو آماده میکردم و با دستم دور سنگها رو شل میکردم که آماده باشد من امروز صبح ساعت ۶ این خواب رو دیدم
  خودم اینگونه تعبیر کردم که دعای پدرم پشت سر مادرم هست چون مادرم خیلی به ایشان خدمت کردند
  و باز چون پدرم تابوت نداشتند فکر میکنم یعنی بی توشه هستند در آن دنیا
  و در خصوص کندن سنگ قبرها فکر میکنم مردم زیادی در شهرم از بین بروند
  لطفا شما اگر تهبیر درست تری دارید بفرمایید شاید من اشتباه میکنم آدم وقتی خودش خواب میبیند گیج میشود

 13. محمد گفته

  سلام. هیچ عکسی بهتر نداشتید بذارید ابتدای پُست؟؟!!

 14. سارا گفته

  با سلام شوهرم خواب دیده که مرده است و همه ی اطرافیان بالا سرش در حال رقصیدن هستند فقط من و دخترم که ۷ ماهشه داریم گریه میکنیم …لطفا تعبیرش چیه ؟ ممنون

 15. Zahra.a گفته

  سلام
  خواب دیدم زن عموم کع چند ماه پیش فوت شده جنازشو از خونه اون یکی عنوم در آوردن عمه ام صدام زد بریم برای تشییع جنازش تابوت نداشت انگار رو یه چیز گذاشته بودن همسرش رو زمین میکشیدش تو کوچه اون یکی زن عنوم بهمون گفت یه سنگ کوچیک پرت کنین سمت سرش ازش خداحافظی کنید من و
  عروس عموم سنگو پرت کردیم با گریه خداحافظی کردیم میشه لطف کنید تعبیر خوابمو بگید خیلی نگرانم و استرس دارم من فردا مراسم خاستگاریمه با کسیکه چند ساله باهم دوستیم احساس خوبی ندارم

 16. بیران.ث گفته

  مرده آشنایی را در خواب دیدم که میگفت من فقط کمی نان بربری نیازدارم دیگر هیچ مشکلی ندارم ولی دختری داشت که پایش شکسته بود و کمی نگران او بود و بعد از کمی دیدم که از قبرش آب بیرون می آمد

 17. اتنا گفته

  سلام من خاب ديدم خونه مامان بزرگم يه جنازه هست كه مثلا دختره خواهرشه و يهو زنده ميشه و فرار ميكنه من جيغ ميزنم كه مرده زنده شده خيلي خواب ترسيدم

 18. nahid گفته

  سلام خواب دیدم که یه عده پسر جوان شهید شدن و اونا اوردن خونه ی ما که دفن کنن ممنون میشم تعبیرش کنید.

 19. دلربا گفته

  سلام خواب دیدم یه جنازه رو دنبال من می اوردن هرجاراه میرفتم دنبال من میاوردنش یعنی تشیع جنازش میکردن ولی بعد دیگه بردنش تعبیرش چیه

 20. آیسان گفته

  من خاب دیدم که پدرم چاه دسشویی رو از ته کنده و به آخراش رسیده بود بیل ب یه چیزی برخورد میکرد و هد کاری میکرد نمیرف تو پدرم خاک هارو کنار زد و یه تابوتی که روش یک سلیب با خون کشیده شده پیدا کرد من ۳ شبه این خاب برام تکرار میشه تعبیرش چیه؟

 21. جمشید گفته

  نمیدونم چرا خواب زیاد میبینم

  اونم از اون خواب های…………………

 22. باقري گفته

  خراب ديدم همسرم كه أز دنيا رفته با عصبانيت
  امد و يا پسر م حرف زد
  و دو باره ديدم او در قبر هست و سرش بيرون است
  يعني چه

 23. فریبا گفته

  خواب دیدم جنازه پدرم را در آغوش خودم حمل میکنم در حالیکه برف زیادی روی زمین نشسته است.

 24. فاطمه گفته

  سلام من خواب دیدم پدرم که دوسالی هست به رحمت خدا رفته دیشب روی یک چرخ دستی گوشت می فروخت حتی دوتیکه هم در نایلونی گذاشت به من داد به آقایی که نزدیکش دستفروشی میکرد بدم ببره برای خانوادش لطفا تعبیر خواب من چیه

  1. مهتاب عارف گفته

   سلام من برادرم تازه فوت كرده دوتابچه داره ي دختر ٥ ساله ي پسر ١٣ ساله خواب ديدم برادرم اومده سه تا ازفرش هاي خونشو جمع كرده گذاشته كنار ببره دخترش هم شلوارنداشت بپوشه پاهاش ازسرما سرخ شده بود گريه ميكرد من شلواربراش بردم پاش كردم زن برادرم هم خاستگار براش اومده بودمن به داداشم ميگفتم خاستگار براش اومده ميگفت خودم ميدونم تعبيرش چيه خيلي نگرانم

 25. یکتا گفته

  زندایی مامانم تازه فوت کرده و خالم خواب دیده که زندایی اومده بالای قبر خودش صندلی گذاشته و نشسته داره واسه خودش فاتحه میخونه.تعبیرش چیه؟

 26. معصومه گفته

  خواب جنازه مردي كه يكي از اقوام نزديكم بود و كفن شده كه دست راستش قطع شده روي كفن بود و جنازه تنها در روي اسفالت خيابان بود و من داشتم با چند نفر نگاهش مي كردم

 27. زهرل گفته

  سلام من خواب ديدم دايي پدرم كه فوت كردن اومدن به خواب من با لباس هايي بسيار زيبا ،روبه روي پدرم نشستن و بهش گفتن كه من به تو ٧ميليون بدهكار بودم و اومدم اين ٧ميليون رو بدم بعد يك برگه تو كاور به پدرم دادند با روي خوش،بعد از اون ما از خونشون اومديم بيرون و قرار بود شب دوباره ايشون برن اون دنيا يعني ما ميدونستيم كه ايشون فوت كردن،ميشه تعبيرشو بفرماييد؟ممنونم

  1. delroba گفته

   احتمالایه بدهی ب پدرت بدهکاره ب پدرت بگوحلالش کنه

 28. زهرا گفته

  سلام من خواب ديدم كه دايي پدرم كه فوت كردن به خواب من اومدن و در خواب به پدرم يه برگه اي دادن و گفتن كه من به تو بدهكار بودم ٧ميليون ،اومدم اين ٧ميليون رو بدم بهت و در اخر هم با روي خوش برگه را داد و بعد ما از خانه ي شان رفتيم ،بعد هم قرار بود دوباره از دنيا برن يعني ما در خواب ميدونستيم كه ايشون فوت شدند

 29. حاج محمد نورالیمنی نجفی گفته

  شما را بسی خواب زلال میبینم
  از یمن تا به یسار در حال ماساژ میبینیم
  گر این کلام به نیکی بنگری
  من شما را ترس از غل و زنجیر میبینم
  گر مسیرت نکنی راست ” و کج بروی
  حاج ممد شمارا دست به ماساژ در غل و زنجیر میبیند.

 30. مقدم گفته

  سلام با تشكر از شما ،خواب ديدم كه مادرم كه به رحمت خدا رفته اند ميز بزرگي از اغذيه و اطعمه گسترده اند كه وسط ميز يك تمساح پخته شده هم بود لطف ميكنيد تعبيرش را بفرماييد ؟?

 31. حميده گفته

  سلام. برادر من يک سال پيش فوت کردند. خواب ديدم با او در باغي هستم و او دخترم را بغل کرده
  به او گفتم بايد بروم. او گفت نرو من تنهام
  من در خواب ميدانستم که او مرده و گريه کردم
  لطفا تعبير خواب مرا بگوييد
  با سپاس

 32. زهرا گفته

  ممنون از تعبیر جامعی که نوشتید . اما عکس خیلی ترسناکی برای موضوع دیدن خواب مرده انتخاب کردید خواهشا عوضش کنید

  1. امیر محمد مهدی گفته

   راست میگه این عکس چیه مگه بعد از مرگ انسان شاخ در میاره و یا ترسناک میشه این از جن هم ترسناکتره لطفا دید بهتری از بعد از مرگ در ذهن خود داشته باشید

 33. ف گفته

  سلام مادرم ۲سال است فوت شده کسی در خواب مادرم را دیده همراه یه خانم دیگری است وقتی حال و احوال مادرم را پرسیده اون زن بجای مادرم جواب میداده که نه حالم خوب نیست جام خوب نیست و مادرم هیچ حرفی نمیزده لطفا تعبیر خواب رو برام بگید نگران هستم زود زود جواب بدید خدا خیرتون بده

  1. حسین گفته

   با سلام
   پدرم حدودا 3 سال است که مرده و من در خواب دیدم با خنده بسوی خانه ما میآید خوشحال منتظر بودم که ناگهان مسیرش را به صمت خانه همسایه کج کرد هرچه فریاد زدم گوش نکرد و بدون نگاه به من به داخل آن خانه رفت. ممنون میشم اگر تعبیر آن را بگویید.

 34. نگار گفته

  با سلام
  اگر کسی شوهر مرده اش را در خواب ببیند که به او می گوید از او و چند فرزند خود راضی نیست و به همین دلیل، بخواهد که کفش هایش را به او پس دهند . این خواب چه تعبیری دارد؟

 35. زینب گفته

  من در خواب دیدم که پدر مرده ام دختری جوان را عقد کرده و خوشحال است

 36. مصی گفته

  سلام من دیشب خواب دیدم خونمون عوض کردیم و خیلی کوچیکه و مامانم در انتظار غذا بود …

 37. مصی گفته

  سلام من دیشب خواب دیدم خونمون عوض کردیم و خیلی کوچیکه و شلوغ و به هم ریخته از اساس خونه مامانم در انتظار غذا بود …

 38. امیر گفته

  پدرم نزدیک ٢سال است که فوت شده
  من پدرم را درخواب دیدم که از بیرون امد وکمی خسته بود وکمی خوابید
  ومادرم به او با عصبانیت میگفت بیدار شو باید به خانه پدرت برای مهمانی برویم
  پدرم بیدار شدند ولباس خوبی پوشیدند و رفتند
  لطفا تعبیر خوابم را بگویید
  سپاس فراوان

 39. هادی گفته

  با سلام
  من مادربزرگم که فوت شده رو در خواب زنده دیدم با چند تا از اقوام و دوستان و همچنین مادرم که کنار ما بودند من مادر بزرگم را خیلی دوست داشتم و همچنین داخل این خواب که وقتی با مادر بزرگم ملاقات کردم و در اغوش گرفتم مادربزرگم گفت که من باید بروم و من او را بیشتر در اغوشم میفشردم و گریه میکردم به شدت و شانه او را بوسیدم تا که بالاخره از بغلم جدا شد و خداحافظی کرد و رفت و من هم تا زمانی که از خواب بیدار شدم گریه میکردم نا گفته نماند که مادر بزرگم از چند نفر دیگر هم خدا حافظی کرد که اونها هم گریه میکردند و همه میگفتیم نرو مادربزرگ بمون میخواستم تعبیر خوابم رو بفهمم. خیلی ممنون از شما و کار خوبتون

 40. الهام گفته

  سلام
  شوهرم خواب دیده برادرش که مرده بهش گفته نگران نباش توام به زودی میمیری،تعبیرش چی میشه لطفا راهنماییم کنین،خیلی نگرانم.

 41. مهسا گفته

  مادرم خواب دیده که مادرش در زمین کشاورزی نشسته بوده و از انجا که رد میشود مادرش با خودش میبرد خانه خودش (مادرش فوت کرده)تعبیرش چی؟

 42. علی گفته

  سلام دوست زندانی میشناسم که تقریبا خیلی از عمرش رو برای خلاف در زندان گذرانده والان هم مرده هست دیشب خواب دیدم گفت بیا کمرم را مالش بده ولی لخت لخت خوابید ومن مالش دادم و کسی دیگه هم کنارش بود که او درخواست کرد مالشش بدم ومن گفتم نه ماش تو نمی هم لطفا اگه ممکنه تعبیرش کنید ممنونم

  1. رامین گفته

   سلام بزودی ب شغل ماساژوری مبعوث میشید !!!

 43. آزاده فروزش گفته

  خواب دیدم ک دایی ام ک مرده سفره ایی انداخته ک سفره اش خالی است و چیزی برای پذیرایی ندارد. تعبیرش چیست؟

 44. عبدالله گفته

  سلام-درخواب دیدم که در حیاط همسایه ام پراز سر سبزی میباشد و من همراه باصاحبان خانه در آن حیاط سرسبز نشسته بودیم که پدر بزرگ صاحب خانه که چند سالی بود فوت کرده بود با لباس خیلی شیک آمد و به من اشاره داد به گوشه حیاط که وقتی نگاه کردم چاهی را دیدم که درون آن سبز بود-خواهشا تعبیر این خواب را برایم بگویید

 45. مصطفی گفته

  سلام
  من خواب دیدم که دندان جلو ام افتاد و دوباره جا زدم.و پسرم هم تازه فوت کرده و پسرم را هم در خواب دیدم و گویی میدانست که من دندان ام افتاده و در خوابم پسرم مشغول به کاری بود
  ممنون میشم تعبیر خوامو بدید

 46. معصومه گفته

  مادر بزرگم سه سال پیش فوت کرده من دیشب خواب دیدم ک زندست و تو اتاقش نشسته و داره پولهاش رو میشمره من با بابام دعوا میکردم تو همون اتاق مامان بزرگم اما اون فقط پولهاش رو میشمرد و وارد بحث منو بابام نشد، پولاش خیلی زیاد بود چند باری بهم نشون داد خواست بده اما من انقد عصبانی بودم هیچی ازش نگرفتم،،، تو رو خدا تعبیرش رو بهم بگید

 47. باقر گفته

  پدر من چند سال میشه فوت کرده و برای من دیشب خبر خوی داد چه میشه تعبر ان

  1. مینا گفته

   سلام خواب دیدم خواهر زاده ام که تازه فوت کرده باحوله حمامش در آستانه آشپزخانه بود وگفت دوبار تاحالا آمده ام وحمام کردم تعبیرش چیست

 48. Fereshteh گفته

  .:
  دخترخاله نامزدم خواب زیر را دیده:
  تو خواب نمیدونستم خاله فوت شده. ما اومده بودیم نایین. جلو اون دو تا اتاق بزرگ ها را توی حیاط تراس ساخته بودن و فرش پهن کرده بودن. بعد خاله گفت با بابای دختره صحبت کردیم. گفته شما فامیله داوودید و بچه ات تا هفت سال و هفت ماه بچه دار نشده.
  (البته نامزدم مطلقست و یک بچه داره که تو اسفند هفت سال و هفت ماهش میشه)

  1. Fereshteh گفته

   چجوری میتونم پاسخ تعبیر خوابم را ببینم؟

 49. میثم گفته

  سلام پدر من 12ساله که فوت شده خواب خیلی عجیبی دیدم
  خواب دیدم که دارم قبر پدرمو نبش قبر میکنم قبرو که باز کردم پدرم سالم سالم بود مثل روز اول که به خاک سپردنش از خواب که بیدار شدم خیلی وحشت کردم .
  دوست دارم بدونم تعبیرش چیه

  1. تنها گفته

   خواب دیدم خاله نامزدم که به تازگی مرده اومده خونش و من اونجا بودم اومد پیشم گفت عزیزم حاجی و دوستاش دارن میان خونه واسه ناهار و من ظرف غذا کم دارم بیا واسم ظرفا رو رو تعداد بگذار بعد من این کارو کردم گفت قربونت برم لیوانا رو هم بشوی ومن گفتم خدا نکنه نامزدم گفت خالم که مرده چرا میگی خدا نکنه بعد گفتم خوب خدا کنه بعد به نامزدم گفتم بهش بگو بره و تگرار کردم بعد از خواب بیدار شدم

  2. ناشناس گفته

   سلام. در خواب دیدم که خاله ام که زنی مومن بود و به تازگی فوت شده را زنده زنده و اینکه داشت با ما حرف میزد و التماس میکرد که من را خاک نکنید من هنوز نفس میکشم را دکترها جواب کردن و گفتند باید خاک شود. و گورکن در حالیکه میدید داره حرف میزنه او را خاک کرد. تعبیرش چیه؟ مننون.

 50. مهنار گفته

  سلام مادرم سالها پیش فوت کرده دیشب مادرم رادرخواب درحال زایمان دیدم تعبیر چیست

 51. مريم گفته

  سلام خواب دیدم دخترم که فوت کرده خونه ما اومده یکی میگه دخترت اینجاست میگم دخترم فوت کرده ولی همیشه خونه ماست بعد میبینم دخترم داره موهاش رو شونه میکنه و به من میگه منتظره ی مهمانم خَیلی سره حال و خوب بود و خَیلی شاد ممنون میشم تعبیر این خواب رو به من بگین

 52. ه.و گفته

  سلام.
  پدربزرگ من فوت کرده.تازه چهلمش گذشته و از مراسمش کمی غذا باقی مانده.
  دیشب اومد به خوابم مثل همون حالتهای همیشگی خوابیده بودبا همون لباسا..من پیش خودم گفتم این که مرده بود.بعد یه دفه چشماشو باز کرد بهم گفت شکمت چقد بزرگ شده،من راضی نیستم از برنج من بخوری.وبعد دوباره مرد.

 53. نظیفه گفته

  سلام به شما عزیزان
  پدرم که مرده دیدم میاد بامن قصه میکند و بیمار است ،پدرم در بیماری سرطان درگذشته بود در خواب در همین بیماری خوابش دیدم که ایستاده است و من سرمه روی سینه اش ماندم و همراش قصه گفتم
  زیر سقف کهنه یی ایستاد بودیم نزدیک است چیزی روی پدرم از سقف بریزد دست میبرم در سقف چیزهای کهنه را در میارم میمانم روی زمین که سر پدرم نریزد چت کمی سوراخ شده بود اما خانه ما نبود نمیدانم کجا بود.و دوم قد پدرم از حالت اصلی خیلی بلند شده بود.
  لطفا برام تعبیر کنید

 54. الهام گفته

  پدرم چند ماهیست فوت شدن و خب خوابشو زیاد میبینم.ایشون بر اثر بیماری از دنیا رفتن…یه بار خواب دیدم که بیماریش خوب شده و میتونه راه بره . خواب مهمتری که به تازگی دیدم خیلی عجیب بود:خواب دیدم پدرم که مرده بود زنده شده و از زیر خاک بیرون اومده یعنی بعد از چند ماه از زیر خاک در اومده و الان داره با من حرف میزنه دقیقا با همون چهره اواخر عمرش چون خیلی ضعیف و لاغر شده بود و حالش خوب شده بود و ازش پرسیدم تو چه جوری تونستی دوباره زنده بشی خیلی عجیب بود برام و ازش پرسیدم اون دنیا چه جوری بود خیلی کنجکاو بودم. در آخر از خواب اولم بیدار شدم و در خواب دوم برای خانوادم تعریف کردم که این خواب رو دیدم.دو تا خواب توی هم دیدم.

 55. ذبيد الله گفته

  سلام من خواب دیده ام که دختری برایم چیزی را امانت میسپاره میگن به برادر شان بتم
  لطفاً تعبیر چیست؟؟

 56. زارع گفته

  با سلام من خواب دیدم پدرم را که فوت کرده در حال جراحی گردنش بودند بطوری که سرش نزدیک بود از گردنش جدا کنند و همچنین صحبت می کرد لطفا تعبیرش چیست

  1. نظیفه گفته

   سلام به شما
   لطفا خوابم را تعبیر کنید برام خیلی نگرانی دست داده
   پدرم که که در قید حیات نیست دیدم آمده مریض و ناتوان،بیمار سرطان اس باهم قصه میکنیم زیر سقفی ایستادیم که کهنه است و هرچیز از آن در حال افتادن و از آن چیزی در میارم که نیفتد سر پدرم
   میمانمش زمین.پدرم خیلی قدش بلند شده میگم پدر قدت اینطور که نبود.
   لطفا برام بگین چه تعبیری داره

 57. مصطفي گفته

  دقلب درد مرده

 58. گرجی گفته

  تعبیر دیدن شوهر مرده درخواب که قسمتی از صورتش سوخته باشد

 59. معصومه گفته

  من خاب عمه رادیدم که مرده است خیلی از دیدن من خوشحال بود ولی خواهرم کا پیشش بود خیل به اون توجه نمیکرد چند وقت پیش هم خواهرم خواب عمه رادیده بود که منو بغل کرده داره گریه میکنه وتوخواب دخترم رابوسید به من میگفت توخیلی جوان موندی البته من ۳۵ سالمه

 60. مهدیه گفته

  سلام من خواب دیدم خالم ک فوت شدن زنده شدن و بعد از چن دقیقه دوباره فوت شدن.البته تو خوابم ما تو شهر دیگه ای بودیم و خبر زنده شدن و فوت دوبارشونم تلفنی ب ما دادن و تو خواب اصلا خاله مرحوممو ندیدم.ی خاله دیگم تلفنی ب مامانم گفتن و مامانم ب ماها.تعبیرش چیه؟

 61. سارا گفته

  سلام اگر نوه ای در خواب ببیند پدر بزرگش قران میخواند تعبیرش چیست ممنون

 62. N-Sadat گفته

  سلام خسته نباشین
  من چند وقت خواب دیدم توخونه مادر مادرم هستم روز عید فطر و همه لباس نو پوشیدن و راهییی مسجد شدند تا ماز عیدو بخونن فقط من موندم و مامانم و خواهرم ک سر ۳ لباس سفید تنمون بود داشتم میرفتم اتاق مامان بزرک پسر داییمو دیدم ک داره با سرعت لباس یا بهتر بگم چین های رختخواب میدوزه و لباس تمییز ی نداشت بدون توجه به اون رفتم اتاق مامان بزرگ جلو ی آینه قدی ایستادم و دارم شالمو درست میکردم بعدش مامان بزرگ ک روی سجاده ایستاده و اونم چادر و مقنعه سفید تنش بود گفت چقدر خوشکل شدی
  وقتی بیدار شدم واسه مامانم گفتم اونم گفت حواب مادرشو دیده

  میشع بگین تعبیرش چیه?

 63. سان گفته

  من هر وفت خواب پدر بزرگم که فوت شده رو می‌بینم روی پوستش لکه هایی هست. تعبیر خوابم چی می‌تونه باشه؟

 64. پژمان گفته

  سلام
  من خواب دیدم برادرم که قبلا فوت کرده زنده است بعدش در خوامرگشومیمیره
  میدن میمیره…بعد مامیریم قبرستان براش قبر بکنیم من اصرار دارم کنار قبر خودشو که تو ذهن داشتم براش بکنیم بعد از کندن متوجه میشیم اینجا قبلا قبر بوده و اسکلت یه کسی دیگه در قبره واسکلت را بیرون میکشیم

 65. فرشته گفته

  سلام.من در خواب دیدم ک لباس مرده را بو میکشم تعبیرش چیست؟؟

  1. امیر محمد مهدی گفته

   احتمالا شب گرسنه خوابیدی

 66. fatemeh گفته

  سلام.من خواب دیدم که دارم همراه دوستام جنازه ی یک پیرمرد رو که توی مدرسه بود روی بلانکارد میبردیم بیرون و روی اون پیرمرد هیچ پارچه ی سفیدی کشیده نشده بود اما میدونستم مرده و من اصلا از این که اونو میبردم نمیترسیدم.وقتی رسیدم خونه دیدم اون روی مبل نشسته و منتظر من بود.وقتی من رو دید اروم به طرفم اومد اما من ازش ترسیدم و با سرعت دویدم بیرون.اون با لباس تو خونه ای بود و فقط یک پیراهن سفید تنش بود.راستی من اون پیرمرد رو نمیشناختم …تعبیرش چیه

 67. آیدا گفته

  من خواب دیدم مادر بزرگم که یک سال و نیمه فوت شده اومد توی خوابم من میدونستم مرده پرسیدم جات خوبه راحتی اول یه مکث کرد بعد گفت خوبم منم گریه کردم مادر بزرگم اشکمو با دست پاک کرد تعبیرش چیه ؟

  1. علی گفته

   سلام خسته نباشید
   من خواب دیدم یکی آشناهام که قرار بود ماشین بخره فوت کرده ولی من تو خواب اصلا ندیدمش و ن قبرستون دیدم و ن جنازه و کفن و … فقط همه میگفتن ….فوت کرده بعد خانوادگی مخواستیم یه جایی بریم ولی نمیدونم کجا کنار جاده یه تراکتور ایستاده بود میگفتن این تراکتور خدا بیامرز تعبیرش چیه؟

 68. فروغی گفته

  سلام پدر و مادرم فوت کردن هر دوشونو تو خوابم دیدم که مثل همیشه بودن و مادرم حامله هست و دختری میزاد
  تعببرش چیست
  ممنون

  1. مهنار گفته

   مهناز سلام دیشب خواب مادرم را دیدم که چندسال است فوت کرده درخواب دیدم مادرم داره زایمان میکنه تعبیر چیست

 69. مینا گفته

  سلام خواب دیدم خودم جنازه ی خودم رو دفن میکنم . و خاک روی خودم می ریزم. تعبیرش چیه؟

 70. سایا گفته

  سلام من همسرم مرده درخواب دیدم همسرم به تلفن موبایلم زنگ زد و گفت میخواهم ازدواج کنم ومن هم گفتم ایا این کار شرعیه وراضی نبودم تعبیر این خواب چیست

 71. سلام گفته

  سلام اگر در خواب ببینیم مرده با لباس و سر و روی خاکی است تعبیرش چیست لطفا جواب دهید

 72. ی.ن گفته

  با سلام من خواب پدر بزرگم را دیدم که دوباره مرده بود . تعبیرش چیه ؟ ممنون

 73. مهران گفته

  سلام
  مادر همسرم جند سالی است فوت کرده چند وقت پیش همسرم خواب دیده که مادرش پایین پایش خوابیده بعد مادرشو بیدار می کنه و بهش میگه سردت نیست مادرش پاسخ میده اره سردم است بعد همسرم مادرشو میاره سر جای خودش و کنار خودش می خوابونه و او را می بوسد. در ضمن همسرم میگه من در خواب فکر نمیکردم مادرم مرده باشد .
  با تشکر خواهش می کنم تعبیر کنید

  1. معصومه خلاشه گفته

   سلام
   معصومه هستم خواب دیدم که پدرم که مدت ۲ سال است فوت شده خشمگین است وباناراحتی درگوشم چک زد تعبیر آن چیست ؟

 74. donya گفته

  سلام خواب داداشم رو دیدم ک سال گذشته تو دریای سیاه غرق شد و یونان دفن شده ،خواب دیدم بدون لباس بود و سرش رو زانوم بود البته فقط بالاتنش معلوم بود و دستاس بسته بود و من و مادرم گریه میکردیم داداشم ی دفه زنده شد و از من خاس ک دستاش رو باز کنم من دستش رو باز کردم شروع ب لرزیدن کرد اونم ب شدت ک خیس عرق میشد و من عرقش رو پاک میکردم و میگفت فردا قراره منو با چوب سفید اعدام کنن و من ب شدت گریه میکردم و از خواب پریدم ،این خواب تعبیرش چی میتونه باشه ،کمک کنید

  1. امیر محمد مهدی گفته

   به نظر من خواب زن از قدیم گفتند چپه یعنی واقعی نیست و پوچه شما نگران نباشید خداوند بخشنده و مهربان و رئوف هست و در پناه او آرامش خواهد دید

 75. مژگان دلیل حقی گفته

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم برای پدرم (فوت شده ) دارم خونه میخرم البته پدرم را در خواب زنده دیدم . شب دوم خواب دیدم با پدرم ازدواج کردم ولی در خواب میدونم که کارم اشتباهه و پنهان کاری میکنم … خیلی خواب پدرم رو میببنم

  1. ایوب گفته

   ایوب
   با سلام .من خواب پدرم دیدم.البته فوت کردن.خواب دیدم که بیمار هستن و من میدونستم که میخواد فوت کنه وتا جایی که میتونستم بهش توجه میکردم .بعدشم دیدم که یک پارچه سفید اوردن و میخوان لباس عروس بدوزن .البته اینجای خوابم دیگه پدرم بیمار نبود و میگفت یک جوری بدوزین لباس رو که موقعی که نوه ام بزرگ شد بتونه بپوشه.
   میخواستم بببنم تعبیرش چیه
   میخ

  2. ایوب گفته

   ایوب
   با سلام .من خواب پدرم دیدم.البته فوت کردن.خواب دیدم که بیمار هستن و من میدونستم که میخواد فوت کنه وتا جایی که میتونستم بهش توجه میکردم .بعدشم دیدم که یک پارچه سفید اوردن و میخوان لباس عروس بدوزن .البته اینجای خوابم دیگه پدرم بیمار نبود و میگفت یک جوری بدوزین لباس رو که موقعی که نوه ام بزرگ شد بتونه بپوشه.
   میخواستم بببنم تعبیرش چیه
   میخ