احتمال بروز خواب آلودگی وجود دارد . بنابرین از کار با وسایلی که نیاز مند هوشیاری است مانند رانندگی خودداری شود