درمان جوش ، علائم بارداری، زایمان طبيعی ، جلوگیری اورژانسی ، انواع پیتزا ، مجله علمی آموزشی، مشاوره ازدواج ، دارونامه، علائم بیماری ها

تعبیر خواب مرده – دیدن اموات – تعبیر دیدن کسی که مرده

تعبیر خواب مرده

https://baelm.net/wp-content/uploads/2014/07/4178.jpg

تعبیر خواب مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.
اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

تعبیر خواب مرده

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

اگر در خواب ، مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
وقتی که در خواب یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست

و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.

اگر بر عکس در خواب ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مرده زنده شد.

دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است.
اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.

اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.

اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
حضرت دانیال گوید:

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.

اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.
اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود.

اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.

اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید،

دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

جابرمغربی گوید: اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده.

دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد.

اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.
دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.
ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.
اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم.
اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.
محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب بوسیدن مرده

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد

تعبیر خواب مرده را برهنه دیدن

تعبیر خواب مردن مرده

تعبیر خواب مردن مادر

تعبیر خواب جنازه

تعبیر خواب جنازه در کفن

تعبیر خواب دفن کردن مرده

تعبیر خواب تشییع جنازه شهید

تعبیر دیدن جنازه کفن شده در خواب

تعبیر خواب نبش قبر

تعبیر خواب حمل جنازه

loading...
***
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

45 نظر
 1. مهسا گفته

  مادرم خواب دیده که مادرش در زمین کشاورزی نشسته بوده و از انجا که رد میشود مادرش با خودش میبرد خانه خودش (مادرش فوت کرده)تعبیرش چی؟

 2. علی گفته

  سلام دوست زندانی میشناسم که تقریبا خیلی از عمرش رو برای خلاف در زندان گذرانده والان هم مرده هست دیشب خواب دیدم گفت بیا کمرم را مالش بده ولی لخت لخت خوابید ومن مالش دادم و کسی دیگه هم کنارش بود که او درخواست کرد مالشش بدم ومن گفتم نه ماش تو نمی هم لطفا اگه ممکنه تعبیرش کنید ممنونم

  1. رامین گفته

   سلام بزودی ب شغل ماساژوری مبعوث میشید !!!

 3. آزاده فروزش گفته

  خواب دیدم ک دایی ام ک مرده سفره ایی انداخته ک سفره اش خالی است و چیزی برای پذیرایی ندارد. تعبیرش چیست؟

 4. عبدالله گفته

  سلام-درخواب دیدم که در حیاط همسایه ام پراز سر سبزی میباشد و من همراه باصاحبان خانه در آن حیاط سرسبز نشسته بودیم که پدر بزرگ صاحب خانه که چند سالی بود فوت کرده بود با لباس خیلی شیک آمد و به من اشاره داد به گوشه حیاط که وقتی نگاه کردم چاهی را دیدم که درون آن سبز بود-خواهشا تعبیر این خواب را برایم بگویید

 5. مصطفی گفته

  سلام
  من خواب دیدم که دندان جلو ام افتاد و دوباره جا زدم.و پسرم هم تازه فوت کرده و پسرم را هم در خواب دیدم و گویی میدانست که من دندان ام افتاده و در خوابم پسرم مشغول به کاری بود
  ممنون میشم تعبیر خوامو بدید

 6. معصومه گفته

  مادر بزرگم سه سال پیش فوت کرده من دیشب خواب دیدم ک زندست و تو اتاقش نشسته و داره پولهاش رو میشمره من با بابام دعوا میکردم تو همون اتاق مامان بزرگم اما اون فقط پولهاش رو میشمرد و وارد بحث منو بابام نشد، پولاش خیلی زیاد بود چند باری بهم نشون داد خواست بده اما من انقد عصبانی بودم هیچی ازش نگرفتم،،، تو رو خدا تعبیرش رو بهم بگید

 7. باقر گفته

  پدر من چند سال میشه فوت کرده و برای من دیشب خبر خوی داد چه میشه تعبر ان

  1. مینا گفته

   سلام خواب دیدم خواهر زاده ام که تازه فوت کرده باحوله حمامش در آستانه آشپزخانه بود وگفت دوبار تاحالا آمده ام وحمام کردم تعبیرش چیست

 8. Fereshteh گفته

  .:
  دخترخاله نامزدم خواب زیر را دیده:
  تو خواب نمیدونستم خاله فوت شده. ما اومده بودیم نایین. جلو اون دو تا اتاق بزرگ ها را توی حیاط تراس ساخته بودن و فرش پهن کرده بودن. بعد خاله گفت با بابای دختره صحبت کردیم. گفته شما فامیله داوودید و بچه ات تا هفت سال و هفت ماه بچه دار نشده.
  (البته نامزدم مطلقست و یک بچه داره که تو اسفند هفت سال و هفت ماهش میشه)

  1. Fereshteh گفته

   چجوری میتونم پاسخ تعبیر خوابم را ببینم؟

 9. میثم گفته

  سلام پدر من 12ساله که فوت شده خواب خیلی عجیبی دیدم
  خواب دیدم که دارم قبر پدرمو نبش قبر میکنم قبرو که باز کردم پدرم سالم سالم بود مثل روز اول که به خاک سپردنش از خواب که بیدار شدم خیلی وحشت کردم .
  دوست دارم بدونم تعبیرش چیه

  1. تنها گفته

   خواب دیدم خاله نامزدم که به تازگی مرده اومده خونش و من اونجا بودم اومد پیشم گفت عزیزم حاجی و دوستاش دارن میان خونه واسه ناهار و من ظرف غذا کم دارم بیا واسم ظرفا رو رو تعداد بگذار بعد من این کارو کردم گفت قربونت برم لیوانا رو هم بشوی ومن گفتم خدا نکنه نامزدم گفت خالم که مرده چرا میگی خدا نکنه بعد گفتم خوب خدا کنه بعد به نامزدم گفتم بهش بگو بره و تگرار کردم بعد از خواب بیدار شدم

 10. مهنار گفته

  سلام مادرم سالها پیش فوت کرده دیشب مادرم رادرخواب درحال زایمان دیدم تعبیر چیست

 11. مريم گفته

  سلام خواب دیدم دخترم که فوت کرده خونه ما اومده یکی میگه دخترت اینجاست میگم دخترم فوت کرده ولی همیشه خونه ماست بعد میبینم دخترم داره موهاش رو شونه میکنه و به من میگه منتظره ی مهمانم خَیلی سره حال و خوب بود و خَیلی شاد ممنون میشم تعبیر این خواب رو به من بگین

 12. ه.و گفته

  سلام.
  پدربزرگ من فوت کرده.تازه چهلمش گذشته و از مراسمش کمی غذا باقی مانده.
  دیشب اومد به خوابم مثل همون حالتهای همیشگی خوابیده بودبا همون لباسا..من پیش خودم گفتم این که مرده بود.بعد یه دفه چشماشو باز کرد بهم گفت شکمت چقد بزرگ شده،من راضی نیستم از برنج من بخوری.وبعد دوباره مرد.

 13. نظیفه گفته

  سلام به شما عزیزان
  پدرم که مرده دیدم میاد بامن قصه میکند و بیمار است ،پدرم در بیماری سرطان درگذشته بود در خواب در همین بیماری خوابش دیدم که ایستاده است و من سرمه روی سینه اش ماندم و همراش قصه گفتم
  زیر سقف کهنه یی ایستاد بودیم نزدیک است چیزی روی پدرم از سقف بریزد دست میبرم در سقف چیزهای کهنه را در میارم میمانم روی زمین که سر پدرم نریزد چت کمی سوراخ شده بود اما خانه ما نبود نمیدانم کجا بود.و دوم قد پدرم از حالت اصلی خیلی بلند شده بود.
  لطفا برام تعبیر کنید

 14. الهام گفته

  پدرم چند ماهیست فوت شدن و خب خوابشو زیاد میبینم.ایشون بر اثر بیماری از دنیا رفتن…یه بار خواب دیدم که بیماریش خوب شده و میتونه راه بره . خواب مهمتری که به تازگی دیدم خیلی عجیب بود:خواب دیدم پدرم که مرده بود زنده شده و از زیر خاک بیرون اومده یعنی بعد از چند ماه از زیر خاک در اومده و الان داره با من حرف میزنه دقیقا با همون چهره اواخر عمرش چون خیلی ضعیف و لاغر شده بود و حالش خوب شده بود و ازش پرسیدم تو چه جوری تونستی دوباره زنده بشی خیلی عجیب بود برام و ازش پرسیدم اون دنیا چه جوری بود خیلی کنجکاو بودم. در آخر از خواب اولم بیدار شدم و در خواب دوم برای خانوادم تعریف کردم که این خواب رو دیدم.دو تا خواب توی هم دیدم.

 15. ذبيد الله گفته

  سلام من خواب دیده ام که دختری برایم چیزی را امانت میسپاره میگن به برادر شان بتم
  لطفاً تعبیر چیست؟؟

 16. زارع گفته

  با سلام من خواب دیدم پدرم را که فوت کرده در حال جراحی گردنش بودند بطوری که سرش نزدیک بود از گردنش جدا کنند و همچنین صحبت می کرد لطفا تعبیرش چیست

  1. نظیفه گفته

   سلام به شما
   لطفا خوابم را تعبیر کنید برام خیلی نگرانی دست داده
   پدرم که که در قید حیات نیست دیدم آمده مریض و ناتوان،بیمار سرطان اس باهم قصه میکنیم زیر سقفی ایستادیم که کهنه است و هرچیز از آن در حال افتادن و از آن چیزی در میارم که نیفتد سر پدرم
   میمانمش زمین.پدرم خیلی قدش بلند شده میگم پدر قدت اینطور که نبود.
   لطفا برام بگین چه تعبیری داره

 17. مصطفي گفته

  دقلب درد مرده

 18. گرجی گفته

  تعبیر دیدن شوهر مرده درخواب که قسمتی از صورتش سوخته باشد

 19. معصومه گفته

  من خاب عمه رادیدم که مرده است خیلی از دیدن من خوشحال بود ولی خواهرم کا پیشش بود خیل به اون توجه نمیکرد چند وقت پیش هم خواهرم خواب عمه رادیده بود که منو بغل کرده داره گریه میکنه وتوخواب دخترم رابوسید به من میگفت توخیلی جوان موندی البته من ۳۵ سالمه

 20. مهدیه گفته

  سلام من خواب دیدم خالم ک فوت شدن زنده شدن و بعد از چن دقیقه دوباره فوت شدن.البته تو خوابم ما تو شهر دیگه ای بودیم و خبر زنده شدن و فوت دوبارشونم تلفنی ب ما دادن و تو خواب اصلا خاله مرحوممو ندیدم.ی خاله دیگم تلفنی ب مامانم گفتن و مامانم ب ماها.تعبیرش چیه؟

 21. سارا گفته

  سلام اگر نوه ای در خواب ببیند پدر بزرگش قران میخواند تعبیرش چیست ممنون

 22. N-Sadat گفته

  سلام خسته نباشین
  من چند وقت خواب دیدم توخونه مادر مادرم هستم روز عید فطر و همه لباس نو پوشیدن و راهییی مسجد شدند تا ماز عیدو بخونن فقط من موندم و مامانم و خواهرم ک سر ۳ لباس سفید تنمون بود داشتم میرفتم اتاق مامان بزرک پسر داییمو دیدم ک داره با سرعت لباس یا بهتر بگم چین های رختخواب میدوزه و لباس تمییز ی نداشت بدون توجه به اون رفتم اتاق مامان بزرگ جلو ی آینه قدی ایستادم و دارم شالمو درست میکردم بعدش مامان بزرگ ک روی سجاده ایستاده و اونم چادر و مقنعه سفید تنش بود گفت چقدر خوشکل شدی
  وقتی بیدار شدم واسه مامانم گفتم اونم گفت حواب مادرشو دیده

  میشع بگین تعبیرش چیه?

 23. سان گفته

  من هر وفت خواب پدر بزرگم که فوت شده رو می‌بینم روی پوستش لکه هایی هست. تعبیر خوابم چی می‌تونه باشه؟

 24. پژمان گفته

  سلام
  من خواب دیدم برادرم که قبلا فوت کرده زنده است بعدش در خوامرگشومیمیره
  میدن میمیره…بعد مامیریم قبرستان براش قبر بکنیم من اصرار دارم کنار قبر خودشو که تو ذهن داشتم براش بکنیم بعد از کندن متوجه میشیم اینجا قبلا قبر بوده و اسکلت یه کسی دیگه در قبره واسکلت را بیرون میکشیم

 25. فرشته گفته

  سلام.من در خواب دیدم ک لباس مرده را بو میکشم تعبیرش چیست؟؟

 26. fatemeh گفته

  سلام.من خواب دیدم که دارم همراه دوستام جنازه ی یک پیرمرد رو که توی مدرسه بود روی بلانکارد میبردیم بیرون و روی اون پیرمرد هیچ پارچه ی سفیدی کشیده نشده بود اما میدونستم مرده و من اصلا از این که اونو میبردم نمیترسیدم.وقتی رسیدم خونه دیدم اون روی مبل نشسته و منتظر من بود.وقتی من رو دید اروم به طرفم اومد اما من ازش ترسیدم و با سرعت دویدم بیرون.اون با لباس تو خونه ای بود و فقط یک پیراهن سفید تنش بود.راستی من اون پیرمرد رو نمیشناختم …تعبیرش چیه

 27. آیدا گفته

  من خواب دیدم مادر بزرگم که یک سال و نیمه فوت شده اومد توی خوابم من میدونستم مرده پرسیدم جات خوبه راحتی اول یه مکث کرد بعد گفت خوبم منم گریه کردم مادر بزرگم اشکمو با دست پاک کرد تعبیرش چیه ؟

  1. علی گفته

   سلام خسته نباشید
   من خواب دیدم یکی آشناهام که قرار بود ماشین بخره فوت کرده ولی من تو خواب اصلا ندیدمش و ن قبرستون دیدم و ن جنازه و کفن و … فقط همه میگفتن ….فوت کرده بعد خانوادگی مخواستیم یه جایی بریم ولی نمیدونم کجا کنار جاده یه تراکتور ایستاده بود میگفتن این تراکتور خدا بیامرز تعبیرش چیه؟

 28. فروغی گفته

  سلام پدر و مادرم فوت کردن هر دوشونو تو خوابم دیدم که مثل همیشه بودن و مادرم حامله هست و دختری میزاد
  تعببرش چیست
  ممنون

  1. مهنار گفته

   مهناز سلام دیشب خواب مادرم را دیدم که چندسال است فوت کرده درخواب دیدم مادرم داره زایمان میکنه تعبیر چیست

 29. مینا گفته

  سلام خواب دیدم خودم جنازه ی خودم رو دفن میکنم . و خاک روی خودم می ریزم. تعبیرش چیه؟

 30. سایا گفته

  سلام من همسرم مرده درخواب دیدم همسرم به تلفن موبایلم زنگ زد و گفت میخواهم ازدواج کنم ومن هم گفتم ایا این کار شرعیه وراضی نبودم تعبیر این خواب چیست

 31. سلام گفته

  سلام اگر در خواب ببینیم مرده با لباس و سر و روی خاکی است تعبیرش چیست لطفا جواب دهید

 32. ی.ن گفته

  با سلام من خواب پدر بزرگم را دیدم که دوباره مرده بود . تعبیرش چیه ؟ ممنون

 33. مهران گفته

  سلام
  مادر همسرم جند سالی است فوت کرده چند وقت پیش همسرم خواب دیده که مادرش پایین پایش خوابیده بعد مادرشو بیدار می کنه و بهش میگه سردت نیست مادرش پاسخ میده اره سردم است بعد همسرم مادرشو میاره سر جای خودش و کنار خودش می خوابونه و او را می بوسد. در ضمن همسرم میگه من در خواب فکر نمیکردم مادرم مرده باشد .
  با تشکر خواهش می کنم تعبیر کنید

  1. معصومه خلاشه گفته

   سلام
   معصومه هستم خواب دیدم که پدرم که مدت ۲ سال است فوت شده خشمگین است وباناراحتی درگوشم چک زد تعبیر آن چیست ؟

 34. donya گفته

  سلام خواب داداشم رو دیدم ک سال گذشته تو دریای سیاه غرق شد و یونان دفن شده ،خواب دیدم بدون لباس بود و سرش رو زانوم بود البته فقط بالاتنش معلوم بود و دستاس بسته بود و من و مادرم گریه میکردیم داداشم ی دفه زنده شد و از من خاس ک دستاش رو باز کنم من دستش رو باز کردم شروع ب لرزیدن کرد اونم ب شدت ک خیس عرق میشد و من عرقش رو پاک میکردم و میگفت فردا قراره منو با چوب سفید اعدام کنن و من ب شدت گریه میکردم و از خواب پریدم ،این خواب تعبیرش چی میتونه باشه ،کمک کنید

 35. مژگان دلیل حقی گفته

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم برای پدرم (فوت شده ) دارم خونه میخرم البته پدرم را در خواب زنده دیدم . شب دوم خواب دیدم با پدرم ازدواج کردم ولی در خواب میدونم که کارم اشتباهه و پنهان کاری میکنم … خیلی خواب پدرم رو میببنم

  1. ایوب گفته

   ایوب
   با سلام .من خواب پدرم دیدم.البته فوت کردن.خواب دیدم که بیمار هستن و من میدونستم که میخواد فوت کنه وتا جایی که میتونستم بهش توجه میکردم .بعدشم دیدم که یک پارچه سفید اوردن و میخوان لباس عروس بدوزن .البته اینجای خوابم دیگه پدرم بیمار نبود و میگفت یک جوری بدوزین لباس رو که موقعی که نوه ام بزرگ شد بتونه بپوشه.
   میخواستم بببنم تعبیرش چیه
   میخ

  2. ایوب گفته

   ایوب
   با سلام .من خواب پدرم دیدم.البته فوت کردن.خواب دیدم که بیمار هستن و من میدونستم که میخواد فوت کنه وتا جایی که میتونستم بهش توجه میکردم .بعدشم دیدم که یک پارچه سفید اوردن و میخوان لباس عروس بدوزن .البته اینجای خوابم دیگه پدرم بیمار نبود و میگفت یک جوری بدوزین لباس رو که موقعی که نوه ام بزرگ شد بتونه بپوشه.
   میخواستم بببنم تعبیرش چیه
   میخ