معنی نوشته ها و اطلاعات برگ آزمایش – سری اول

انواع آزمایشات   آزمایشات روتین شامل : • آزمایش خون: CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-LDL-HDL • آزمایش ادرار : UA-UC • آزمایش مدفوع : […]