عنوان برچسب

/delsticker – حذف یک استیکر از داخل پک یا بسته