عنوان برچسب

CRP یکی از پروتئینهای فاز حاد بوده که مانند ESR یک تست

معنی نوشته ها و اطلاعات برگه آزمایش – سری چهارم

الکترولیتهای موجود در خون  اندازه گیری الکترولیت هایی همچون پتاسیم،سدیم،کلر و گازکربنیک در خون معمولا در در شرایطی همچون دیابت کنترل نشده،COPD،بیماری کلیوی،بیمارانی که گاواژ میشوند ، بعضی اختلالات داخلی ، آسیب ، ورم و اسیدوز/آلکالوز…