عنوان برچسب

/addsticker – اضافه کردن یک استیکر جدید به بسته