عنوان برچسب

2- با فکر و خیال ها خودآزاری می کنید؟

دنبال سبک شخصیتی خود بگردید و اشتباهات تصمیم گیری و حل مسئله تان را بشناسید

در این مطلب، بخشی از پژوهش های شخصیت شناسی دکتر کریستوفر جرمر را آوردیم تا در میان یافته هایش به دنبال سبک شخصیتی خود بگردید و اشتباهات تصمیم گیری و حل مسئله تان را بشناسید. کرم ذهن دارید؟ 1- مدام با ذهن تان درگیرید؟ 2- با فکر و خیال ها خودآزاری می کنید؟ 3- در هر شرایطی می خواهید مشکلات را با منطقی ترین راه، حل کنید؟ 4- احساسات در زندگی شما جایی ندارد و حتی مشکلات عاطفی را می خواهید با راه های منطقی و محاسباتی حل کنید؟ اگر کرم ذهن دارید... آنقدر با احساسات بیگانه…
ادامه مطلب