اگر کمر درد دارید ، اینگونه بخوابید

اگر کمر درد دارید ، اینگونه بخوابید       با درد پایین کمر درگیر هستید؟ شما تنها نیستید. مطالعات جهانی نشان می دهد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان درد پایین کمر ...