عنوان برچسب

گیاه یشم تا دو متر ارتفاع و یک متر عرض هم رشد می کند