عنوان برچسب

گرفتن ناخن مستحب و نگرفتن و رها کردن آن مکروه است

حکم “گرفتن ناخن” در شب | گرفتن ناخن در چه روزهایی کراهت دارد؟

حکم "گرفتن ناخن" در شب | گرفتن ناخن در چه روزهایی کراهت دارد؟ از کارهای مستحبی که دین اسلام بر آن تأکید می کند، گرفتن ناخن است، از این رو فقها نیز بر این امر اشاره نمودند. از جمله سید سبزواری (ره) در کتاب مهذب الاحکام می گوید: "گرفتن ناخن" مستحب و نگرفتن و رها کردن آن مکروه است؛ چون امام صادق (ع) می فرماید: "گرفتن ناخن از سنت و مستحب است". همچنین از آن حضرت نقل شده است: «پنهان ترین و مخفی ترین جایی که شیطان برای چیره شدن بر فرزندان آدم از آن استفاده می کند، زیر ناخن ها است». گرفتن ناخن با…
ادامه مطلب