چه زماني براي ختنه پسرم اقدام كنم؟

ختنه کردن چیست و چگونه انجام می شود؟
چقدر احتمال بروز خطا در ختنه توسط پزشك وجود دارد؟ مبادا پسرم آسيب ببيند؟ اين پرسش‌ها در كنار ترسي كه در برخي ...