عنوان برچسب

پشم نعمت و برکت است و نخ اين بشارت را نمي دهد

تعبیر خواب دوختن پارچه | تعبیر دیدن فاستونی در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران آمده و در زبان فارسي پذيرفته شده و تقريبا هويت ايراني يافته است. در سال هاي پيش از مشروطيت و حتي در جريان آن فاستوني تنها پارچه اي بود که با آن سرداري مي دوختند لذا بسيار شناخته شده و معمول بوده و بازار گرمي داشت. سرداري لباس راحتي بود که مردان مي پوشيدند و به اين علت آن را ترجيح مي دادند که زير آن مي توانستند هر چه دوست دارند بپوشند. در خواب فاستوني رنگ و نوع مشخص ندارد که ما…
ادامه مطلب