عنوان برچسب

پرتاب کردن سنگ در خواب،تعبیر سنگ،تعبیر دیدن سنگ،تعبیر ریزش سنگ

تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا پرتاب کردن سنگ در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق سنگ در خواب برچهار وجه است. اول: مال. دوم: مهتر. سوم: سختي در كارها. چهارم: كسب و رنج. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين ديدن سنگ ها در خواب، سختي است در كارها. اگر ديد كه سنگ در زير آب جمع مي كرد، دليل كه مالي چند به مكر و حيله و رنج جمع كند. اگر ديد كه سنگ از كوه مي تراشيد، دليل كه از مردي بزرگ سخت دل به مكر و حيله مال حاصل كند. اگر ديد ميان بيابان سنگ جمع مي كرد، دليل كه او را به مكر و حيله از سفر مال حاصل شود. اگر ديد بر كسي سنگ مي انداخت، دليل كه به رنج و كراهت از مال…