نوردرمانی، شامل قرار دادن پوست جلوی اشعه های • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی