عنوان برچسب

نان بیگل در واقع نان‌ حلقه‌اى شکل‌ و سفت است‌