عنوان برچسب

نام دیگر سندروم شانه یخ زده کپسولیت چسبنده است.