عنوان برچسب

می دیدم نامزدش هیچ مزیتی بر من ندارد، حرص می خوردم.