عنوان برچسب

می توانید برای جرم گیری کتری و سماور از مقداری جوش شیرین حل شده در آب نیز استفاده کنید