عنوان برچسب

میزوپروستول با نام تجاری سیتوتک یا سایتوتک (Cytotec)