عنوان برچسب

میزان 25 صدم درصد به‌عنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ می‌شود