عنوان برچسب

میزان فشار خون مناسب، چیزی کمتر از ۱۳۰/۸۰ میلی لیتر جیوه