عنوان برچسب

میدان‌های الکتریکی به اندازه‌ای قوی نیستند که هوا را از یک عایق الکتریسیته به یک هادی تبدیل کنند