عنوان برچسب

موکول DNA از چهار باز به نام «سیتوزین»، «گوانین»