موقعیت پلک، مژه و چشم نوزاد را بررسی می کند

تفاوت بین چشم پزشک، متخصص چشم پزشک اطفال، اپتومتریس و عینک ساز
پزشک نوزاد باید بینایی او را چک کند. او نفس کشیدن، گوش ها، پشت نوزاد و قلب او را چک می کند ...