عنوان برچسب

مصرف متافتامین می تواند باعث صدمه دیدن قلب

عواملی که تاثیر بسزایی در اعتیاد نوجوانان به مواد مخدر دارند

عوامل متعددی در اعتیاد به نوجوانان به مواد مخدر نقش ایفاء می کنند. ناامنی، عدم اعتماد به نفس و احساس عدم پذیرش اجتماعی یکی از دلایل عمده اعتیاد نوجوان به مواد مخدر است. اکثر نوجوانان احساس می کنند فناناپذیر هستند و توجهی به عواقب این طرز فکر و اعمالی که براساس این تفکر انجام می دهند- مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل- ندارند. شاخ اعتیاد را بشکنید عواملی که تاثیر بسزایی در اعتیاد نوجوانان به مواد مخدر دارند عبارتند از: • خانواده ای که سابقه مصرف موادمخدر دارد •…
ادامه مطلب