مردی که عاشق شما است این نشانه ها را دارد

با کسی که عاشق من شده ولی من دوستش ندارم چه بکنم؟|عشق های یکطرفه
با كسی عاشق من شد اما من عاشق او نبودم چگونه رفتار کنم؟ در جواب کسی که به ما میگوید دوستت دارم و ...