كودك چاق از جانب همسالانش مورد تمسخر قرار می گیرد • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی