درست كردن جا شمعي با استفاده از قوطي نوشابه فلزي | هنر در خانه

  با استفاده از تيغ موكت بري روي قوطي فلزي نوشابه  به صورت عمودي و بافاصله 5 سانتي برش هاي […]