عنوان برچسب

فال امروز 12 اسفند 93 فال امروز سه شنبه 12 اسفند 1393

فال روز سه شنبه 12 اسفند 93 | فال روزانه اسفند 1393

فال امروز سه شنبه دوازده اسفند 93 | فال امروز 93/12/12 فروردین: شما امروز وقتی کارهایتان را تمام کردید نمی‌توانید به راحتی وقت‌تان را برای تفریح کردن با دوستانتان تنظیم کنید. شما هنوز وظایفی دارید که حتی شاید وقتی لیست کارهای روزانه تان را چک کنید آنها را حس نکنید. همانطور که احساس گناه گردن به جز تلف کردن وقتتان هیچ کار دیگری نمی‌کند، دفاع کردن از خودتان در برابر دیگران نیز اینگونه است. فقط تا جایی که در توانتان هست کارهایتان را انجام دهید و بعد هر نگرانی که مانع لذت بردن از زمان حال می‌شود را از فکرتان بیرون کنید. فال…