عنوان برچسب

فال امروز 11 اسفند 93 فال امروز دوشنبه 11 اسفند

فال روز دوشنبه 11 اسفند 93 | فال روزانه اسفند ماه 1393

فال امروز دوشنبه 11 اسفند 1393 | فال امروز 93/12/11 فروردین: شما اغلب اوقات آدمی‌هستید که قبل از اینکه فکر کنید اعمال تان چه تاثیری روی دیگران دارد دست به عمل می‌زنید. به هر حال امروز این کلمات شماست که دوستان تان را متاثر کرده و بیش از آنکه متوجه باشید به روابط تان لطمه می‌زند. اغراق کردن در این وضعیت یا کش دادن به حقایق تغییر یافته دیگر در این رابطه به شما کمک نمی‌کند. شما نمی‌توانید از واقعیت فرار کنید. پس بهتر است به خوبی از آغاز کار اهل عمل باشید. فال امروز دوشنبه 11 اسفند 1393 | فال امروز 93/12/11 اردیبهشت:…