عنوان برچسب

فال ازدواج،طالع بيني عناصر ماه هاي سال،فال عنصر،طالع بيني عناصر

فال و طالع بيني | طالع بيني عناصر ماه هاي مختلف

علامت آتش : فروردين ، مرداد ، آذر علامت هوا : خرداد ، مهر ، بهمن علامت خاك : ارديبهشت ، شهريور ، دی علامت آب : تير ، آبان ، اسفند بررسی رفتار متقابل عناصر با هم ( سازگاری متولدین ماه ها با هم ) آتش با آتش : واضح است، نتيجه، حرارت بيشتر و شعله هاي قوي تر است، فقط بايد ديد اين شعله ها يك روز سرد زمستاني را حرارت مي بخشند، يا يك شب تاريك را روشن مي كنند و يا صرفا با بيشتر سوختن، منبع اصلي را تمام مي كنند و به هدر مي دهند. انتخاب به طور مساوي به عهده طرفين است. هوا با هوا : دو هواي مسطح ميتوانند يكي شوند و امكان بيشتري…