عوارض واريکوسلکتومی‌شامل :

زناشویی | واریسکول ، علل و راههای درمان بیماری
امتيازات روش ميکروسرجری نسبت به روش معمولی واريکوسلکتومی‌چيست ؟ در روش ميکروسرجری با توجه به استفاده از ميکروسکوپ حين جراحی و بزرگنمايی جراح، ...