عوارض جانبي بیپریدین Biperiden

موارد مصرف و عوارض جانبی بیپریدین Biperiden
موارد و مقدار مصرف بیپریدین Biperiden بی پریدین به عنوان یک عامل (کنشگر) در درمان پارکینسون به کار می‌رود. و از نوع ضد ...