عنوان برچسب

عوارض اگزازپام در بارداری شیردهی مجاز است ؟

“اگزازپام” – موارد مصرف و عوارض داروی «اگزازپام» oxazepam

"اگزازپام" - موارد مصرف و عوارض داروی «اگزازپام» oxazepam موارد مصرف داروی "اگزازپام" : این‌ دارو در کوتاه‌ مدت‌ برای‌درمان‌ اضطراب‌ به‌کار می‌رود اگزازپام در درمان بیخوابی و  در درمان اضطراب و علائم محرومیت از الکل استفاده می‌شود. نام تجارى دارو Ox-Parn, Serax, Zepex مکانیسم اثر داروی اگزازپام مانند سایر بنزودیازپین‌ها آگونیست گیرنده‌های بنزودیازپینی بوده که با اثر بر روی گیرنده‌های گاما آمینوبوتیریک اسید و در نهایت ورود یون کلر اثرات خود را اعمال می‌کند. از طریق خوراکی جذب…
ادامه مطلب