عنوان برچسب

علف هفت بند ترجمه كرده ان

گياهان دارويي | خواص درماني و دارويي گياه ” علف مرغ ”

اسم من ((مرغ )) است ! خون را تصفیه مى كنم . دشمن سرسخت سنگ كلیه و مثانه هستم . براى معالجه یرقان و نقرس مرا توصیه كنید. شیره ساقه مرا براى رفع سرفه مصرف كنید. اختلالات معدى را از بین مى برم . بذر مرا براى جلوگیرى از قى و اسهال تجویز كرده اند. من مرغ هستم ، همان مرغى كه در مرغزار مى روید نه آن مرغى كه مى پرد و همسر خروس است . در فارسى به من بیدگیاه - بید گیاه كرك - جوداش ‍ علف قوشك هم گفته اند. در كتاب هاى قدیم از من به نام هاى ثیل - ابریق اوتى - عرق النجیل - خومه - فرز - فرزد - مرج و…
ادامه مطلب